Faglitteratur – skole

På denne siden finner du faglitteratur om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i skolen. Vi tar gjerne imot tips til aktuell litteratur.

Se oversikt over kontrastive beskrivelser her

Utgitt i 2022

Andrespråksopplæring for nyankomne ungdomer

Irmelin Kjelaas og Rikke van Ommeren (red.)

Denne boka gir et kunnskapsbasert grunnlag for å lykkes med opplæring av nyankomne ungdommer i språk og fag. Forfatterne legger til grunn at opplæringa bør ta utgangspunkt i elevenes erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, og ha elevenes mestring og myndiggjøring som mål.

Utgitt i 2021

Integrert språk- og fagopplæring for nyankomne andrespråkselever

Irmelin Kjelaas og Kristin Fagerheim

Boka gir en teoretisk og didaktisk innføring i hvordan en helhetlig og integrert opplæring i språk og fag kan planlegges, organiseres og gjennomføres. Forfatterne presenterer det sosiokulturelle teorigrunnlaget for slik opplæring, før de tar for seg det didaktiske arbeidet med ordforråd, muntlighet, lesing og skriving.

Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden

Lennart Jølle , Ann Sylvi Larsen , Hildegunn Otnes & Leiv Inge Aa (red.)

bokomslag. Leseforståelse i skolen

Leseforståelse i skolen – utfordringer og muligheter

Vibeke Grøver og Ivar Bråten (red.)

I denne boka får lærerstudenter og lærere forskningsbasert kunnskap om hva leseforståelse er, og hvordan elever utvikler leseforståelsen gjennom grunnskolen. Forfatterne drøfter blant annet hvordan grunnskolen kan fremme god leseforståelse ved å utnytte mulighetene og utfordringene som følger med flere flerspråklige elever, endringer i demografi, teknologi og informasjonsflyt.

Flerspråklighet – til begeistring og besvær

Bente Ailin Svendsen

Denne boka presenterer og problematiserer «flerspråklighet som ressurs»-perspektivet. Den gir en samlet fremstilling av flerspråklighet både i et sosialt og kognitivt perspektiv, i en samtidig så vel som i en historisk sammenheng. Boka tar opp tilegnelse og bruk av flere språk, flerspråklighetens kognitive fordeler og flerspråklighet i familien, blant unge, i opplæringen, i medier, på arbeidsplassen og i offentlige rom. Boka passer for alle som er interessert i å lære om flerspråklighet, for eksempel studenter, lærere og forskere. 

omslag til boka Skrivedidaktikk

Skrivedidaktikk

Anne Håland
Skal du verkeleg læra deg eit fag, må du læra deg språket og skrivemåtane til faget. Kvart fag har særeigne måtar å bruke språk på, og fagkunnskapen blir formidla gjennom desse skrivemåtane. Naturfag har sine måtar å bruka skrift på, norskfaget har andre. Desse skrivemåtane må læraren visa elevane sine.

Andrespråkslæring hos voksne

Marte Monsen og Verónica Pájaro (red.)
Denne boka presenterer ny kunnskap om andrespråkslæring og andrespråksdidaktikk for voksne. Sentrale temaer er morsmålsbegrepet, språklige repertoar, investering, identitet, ordforråd, syntaks, numerasitet, lese- og skriveutvikling, Norskprøven, språkkrav og jobbintervjuer.

Bokomslag av Boren til fagspråket

Broen til fagspråket  

Helene Thise og Katja Vilien
Denne boka har konkrete ideer og verktøy til faglærere som ønsker å gi elevene en språkutviklende undervisning. Boken bygger på en helhetlig tilnærming til utvikling av språk i skolens fag, med særlig blikk for elever med et annet morsmål enn norsk. Leseren får en meny med konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, maler og elevark samt forklaring på hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Boken inneholder også en modell – bromodellen – som hjelp til å designe en språkutviklende undervisning. 

Utgitt i 2020

Pedagogisk nærvær – Skolen som inkluderingsarena og risikosone

Anne Lise Arnesen

Å fremme alle barns og unges vekst og utvikling og motvirke risiko for diskriminering, marginalisering og ekskludering ligger i skolens mandat.

I denne boka argumenteres det for at læreren er den viktigste ressursen for å utvikle en inkluderende og mangfoldig skole. Inkluderingsarbeid krever et pedagogisk engasjement i form av nærvær. Dette nærværet kan bli en virkelig drivkraft for at alle elever trives og får en meningsfull skolegang. Dette er en bok for alle som jobber eller skal jobbe med barn i skolen eller andre pedagogiske virksomheter.

Urfolk og nasjonale minoriteter
i skole og lærerutdanning

Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen (red.)

Denne boka handler om urfolk og nasjonale minoriteter i skolen i Norge – om samene som Norges urfolk og de nasjonale minoritetene (jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolk/tatere og skogfinner). Som lærere og lærerutdannere har vi en klar forpliktelse til å legge til rette for at elever over hele landet får kjennskap til samene og de nasjonale minoritetene. Undervisning om disse folkegruppene er tydelig vektlagt i læreplanen. Det er derfor nødvendig å gjøre seg kjent med hvem de er.

Boka er en introduksjon til folkegruppenes historie, samfunnsliv og kultur, og har som formål å tilby refleksjoner knyttet til hvordan de er integrert i skolens læreplaner og undervisning.

omslaget til boka Uttaleundervisning

Uttaleundervisning – Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet

Cecilie Slinning Knudsen og Olaf Husby

Hvilke områder i norsk uttale er vanskelige for de som skal lære seg norsk, og hvorfor er det slik? Boka retter seg mot lærere som underviser ungdom og voksne i norsk som andrespråk. Den gir en innføring i uttalerelaterte problemstillinger som lærere bør kjenne til, og den inneholder konkrete tips og opplegg til uttaleundervisning. Boka tar for seg uttalefenomener i språk generelt og norsk spesielt.

Omslaget til boka Fremmedspråksdidaktikk 3. utgåve.

Fremmedspråksdidaktikk 

Camilla Bjørke og Åsta Haukås (red.)

Boka gir en grundig innføring i de mest sentrale og aktuelle temaene innen fremmedspråksdidaktikk. Forfatterne bygger på forskning og teori om språklæring og språkundervisning og viser hvordan læreren kan arbeide målrettet og systematisk med å utvikle elevenes kunnskaper og ferdigheter. Dette er en revidert utgave av boka fra 2018, men den er nå tilpasset de nye læreplanene i fagfornyelsen fra 2020.

omslaget til boka Tilpasset opplæring.

Tilpasset opplæring – inkluderende skolemiljø

Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug (red.)

Boka tar for seg betydningen av begrepet og prinsippet tilpasset opplæring, hvordan ansvaret for tilpasset opplæring kan forstås, og hvordan begrepet er erfart i en praktisk sammenheng. Kaptittel 4 omhandler tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet. Boka er aktuell for studenter, lærere, lærerutdannere og forskere.

Forsidea til boka

Norsk grammatikk enkelt forklart

Kjell Heggevold Ullestad
Målgruppe for denne boka er innlærere av norsk som andrespråk som allerede kan noe norsk. Den er skrevet i et enkelt språk og inneholder mange eksempler og kan brukes både i undervisning og til selvstudium. Den kan også være nyttig for norsklærere, lærerstudenter og andre som ønsker lett tilgjengelige grammatikkforklaringer. Boka bygger på nettstedet grammatikk.com.

Teaching and Learning English 

Christian Carlsen, Magne Dypedahl and Sarah Hoem Iversen (Eds.)

This new edition of the book provides up-to-date knowledge on some of the most essential aspects of modern English teaching and learning in Norway and shows how teachers can help learners increase their learning outcomes, including «Plurilingual learning and teaching» and «Intercultural competence and culture». All the chapters are revised according to the new national curriculum.

Støttende skriveundervisning – En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring

May Olaug Horverak, Ann Sylvi Larsen, Marit Opland Brujordet og Anne Charlotte Torvatn
Boka gir konkrete innspill til hvordan man kan jobbe strukturert med hele skriveprosessen, fra førskriving til ferdig, individuell tekst. Metodikken bygger på australsk sjangerpedagogikk, og boka gir den første samlede fremstillingen av en sjangerpedagogisk skriveundervisning med eksempler fra norske klasserom.

Utgitt i 2019

Foto av omslaget til boka Vente, håpe, leve.

Vente, håpe, leve – Familier på flukt møter norsk hverdagsliv  

Sonja Kibsgaard og Kris Kalkman (red.) 
Boka bidrar til ny kunnskap om det å være flyktning. Den retter seg mot ulike profesjoner som har sitt daglige virke blant flyktninger – særlig de som jobber med flyktningbarn. I boka kommer flere flyktninger til orde med sine egne erfaringer. Dette kan bidra til bedre forståelse av flyktningers situasjon.  

Med språklige minoriteter i klassen – språklige og faglige utfordringer

Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)
Boka gir en bred oversikt over utfordringer og muligheter for språk- og fagopplæringen i grunnskolen. Forfatterne beskriver og drøfter aktuelle tilnærminger til opplæringen, basert på norsk og internasjonal forskning, autentiske klasseromssituasjoner og elevhistorier. Seks av de tolv kapitlene i denne nye utgaven er nyskrevne. De øvrige kapitlene er betydelig revidert ut fra ny forskning, erfaringsutvikling og endringer i utdanningssystemet.

Tegn på sprogLiteracy i sprogligt mangfoldige klasser  

Helle Pia Laursen 

Boka inneholder næranalyser av den skriftspråklige utvikling til elever i fem klasser ulike steder i Danmark fra de begynte i 0. i 2008 til de gikk ut av 9. klasse i 2018. På bakgrunn av analysene peker forfatteren på konkrete pedagogiske utviklingsmuligheter. Sentralt boka er synet på elevene som sosiale aktører som aktivt utforsker skriftens muligheter. 

Omslaget til boka Barns språkutvikling. En barnetegning av et menneske.

Barns språkutvikling (4. utg.)

Anne Høigård 
I denne boka viser forfatteren hvordan barn gradvis utvikler språket sitt gjennom dialog, fortelling og lek. Perspektivet er både enspråklig og flerspråklig. Boka omhandler også tidlig lese- og skriveutvikling og gir råd om hvordan barns språkutvikling kan støttes både i barnehage og skole. 

Omslaget til boka vurdering av språkferdigheter

Vurdering av språkferdigheter

Cecilie Hamnes Carlsen og Eli Moe
Målgruppen er lærere, lærerstudenter, prøveutviklere og språkforskere som ønsker å lære mer om de faglige prinsippene som ligger til grunn for utvikling og bruk av språkprøver. Sentrale begreper knyttes til praksis: Hvordan kan man lage en god prøve? Hvordan kan man sikre en riktig og rettferdig bedømming? Boken inneholder eksempler fra ulike typer språkprøver i Norge.

Omslaget til boka Integrering og utdanning.

Integrering og utdanning 

Line Torbjørnsen Hilt
Boka omhandler pedagogiske og politiske spørsmål relatert til hvordan skolen kan skape et mangfoldig fellesskap som også omfatter nyankomne elever. 

Omslaget til Nye språk i Norge

Nye språk i Norge – en språkodyssé

Pål Kristian Eriksen
Persisk, arabisk, urdu, somali, tyrkisk, polsk, tamil og mange, mange fler. En språkelsker boltrer seg blant de største innvandringsspråkene våre. I denne boka blir du kjent med de største av de nye språkene i Norge. Med stor kjærlighet deler den entusiastiske multilingvisten Pål Kristian Eriksen av sin kunnskap om den store verdenen av språk som finnes utenfor den vestlige lekegrinden.

Omslaget til boka Transspråking

Transspråking – språk, flerspråklighet og opplæring

Ofelia García og Li Wei
Det nye begrepet «transspråking» har potensial til å endre vår forståelse av språkbrukere og påvirke samfunnets strukturer rundt språklæring. Denne boken presenterer tankegangen bak begrepet og hvordan det skiller seg fra tidligere teorier og modeller for språklæring og flerspråklighetsutvikling. Forfatterne viser også hvordan transspråking kan brukes i opplæring, sett fra elevers og læreres perspektiv.

Utgitt i 2018

Omslaget til Den viktige begynneropplæringen

Den viktige begynneropplæringen 

Kirsten Palm og Eva Michaelsen (red.)
I boka presenteres ny, klasseromsnær empiri fra norsk grunnskole i lys av internasjonal forskning. Kapitlene inneholder flere sider ved barns læring og utvikling blant annet begynneropplæring i flerspråklige klasserom både i norsk og engelsk, læreres tilbakemeldingspraksis, begrepslæring i naturfag og dynamisk kartlegging og oppfølging av leseutvikling. 

Omslaget til boka Norsk som andrespråk

Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling

Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)
Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap. Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt. Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet.

Bokomslag til Litterasitet og flerspråklighet

Litterasitet og flerspråkliget 

Gunhild Tomter Alstad og Gunhild Tveit Randen (red.)
Artiklene denne boka omhandler temaer knyttet til lesing, skriving og muntlighet og analyserer praksisen til lærere og lærerutdannere. I boka tas det også opp utfordringer ved kartlegging av leseferdigheter og vurdering av språkkompetanse innenfor skole og utdanning. 

Bokomslag til Å være lærer i en mangfoldig skole

Å være lærer i en mangfoldig skole

Espen Schjetne, Thor-André Skrefsrud (red.)
Med denne boken ønsker forfatterne å bidra til en bred forståelse av mangfold i skolen ved å undersøke hvordan læreren kan møte og ivareta kulturelt og religiøst mangfold, og hvilket rom som finnes for ulike profesjonelle verdier i dagens utdanningspolitiske klima. I boken utforskes det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Forfatterne undersøker også de verdilogikkene som preger dagens utdanningspolitikk, og hva dette betyr for lærerens mulighet til å ivareta ulike pedagogiske verdier og idealer.

Utgitt i 2017

Bokomslag til Inkludering av minoritetsspråklige i skolen

Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen 

Maryann Jortveit
Basert blant annet på samtaler med lærere og vurdering av offentlige dokumenter viser forfatteren at det er behov for meir kunnskap om opplæring av minoritetselever. Forfatteren peker også på nødvendigheten av å drøfte hva inkludering er og hvilke konsekvenser det skal få for opplæringen i skolen. 

Bokomslag til Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen

Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen 

Anne Bonnevie Lund (red.)
Boka inneholder artikler om organisering, undervisningspraksis og tilrettelegging for inkluderende læring og mestring i ulike fag.  

Bokomslag til Lesing i utvikling

Lesing i utvikling: Teoretiske og didaktiske perspektiver

Lise Iversen Kulbrandstad
I boka presenteres ulike teoretiske og didaktiske perspektiver på lesing. Den følger utviklingen fra barns tidlige lek med bokstaver til utfordringene med å lese og forstå læreboktekster i skolens fagundervisning. Begynneropplæring, prosessorientert forståelsesopplæring, utvikling av gode strategier i arbeid med lesing på tvers av fag og språklig elevmangfold er sentrale temaer. Alle temaene bygger på en kombinasjon av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Bokomslag til Andrespråksdidaktikk - en innføring

Andrespråksdidaktikk – en innføring

Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen
Boka gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Utgangspunktet er grunnskolens klasserom, der de fleste lærere på et tidspunkt skal undervise elever med et annet morsmål enn norsk.

Bokomslag til Ledelse i og av flerkulturelle skoler

Ledelse i og av flerkulturelle skoler

Gunn Vedøy
Boka er primært skrevet innenfor fagfeltet utdanningsledelse, og er ellers beregnet på lesere som er interessert i temaene styring og ledelse av en flerkulturell skole. Hvordan håndteres det økte mangfoldet i norsk skole? Hvilke verdier legges til grunn for valg og prioriteringer? Hvordan lede i en flerkulturell skole der alle skal leve og lære sammen?

Bokomslag

Språklig mangfald i klassrummet

Åsa Wedin (red)
I denne antologien viser forskere og praktikere ulike måter å arbeide konkret med språklig mangfold i klasserommet. En av bidragsyterne er Jim Cummins, en foregangsmann innen forskning på flerspråklighet og andrespråksutvikling. Boka retter seg mot lærere i grunnskolen.

Bokomslag

Innvandreres morsmål – En ressursbok for lærere

Olaf Husby
Boka gir en oversikt over hovedtrekkene i ti store innvandrerspråk: albansk, dari, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

Bokomslag

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

Nik. Brandal, Cora Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner (red.)
Boka tar for seg minoritetspolitikken utover på 1900-tallet, hvordan historien preger situasjonen til minoritetsgruppene i dag, og hvordan erfaringen med politikken overfor samene og de nasjonale minoritetene kan gi oss lærdommer i møte med de nye minoritetene i Norge.

Bokomslag

Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklig klasserom

Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård, Finn Aarsæther
Forfatterne viser blant annet hvordan arbeid med grammatikk og med skjønnlitteratur, samt brukt av digitale verktøy kan øke læring i elevgrupper med språklig mangfold.

Bokomslag

Inkluderende og flerspråklig opplæring

Marit Lunde og Sigrun Aamodt (red.)
Denne boken handler om opplæring i mangfoldige og flerspråklige klasserom. I kapitlene legger forfatterne vekt på hva som skal til for å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring, læring og fellesskap.

Bokomslag

Grundläggande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk

Skolverket
Litteraturoversikten viser til forskning på skriftspråkundervisning for voksne med liten eller ingen skolegang. Oversikten består av samlet aktuell kunnskap om grunnleggende litterasitet, samt et historisk og teoretisk grunnlag for skriftspråkundervisning. Les engelsk versjon av litteraturoversikten her.

Bokomslag

Flyktningkompetent skole

Kirsti Tveitereid, Hildegunn Fandrem og Stine Sævik
Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at skolene er forberedt på. Forskningen peker på at de barn og unge som etablerer vennskap og et normalisert liv raskt og best, har møtt kunnskapsrike lærere fra starten av.

Bokomslag

Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen

Winje (red.), Breidlid, Lybæk og Valen-Sendstad
Hvordan og i hvilken grad realiserer skolen sitt formål i en religionspluralistisk virkelighet? Stadig flere religioner og livssyn i samfunnet gir nye muligheter og nye utfordringer.

Utgitt i 2016

Omslag til boka Folk uten land

Folk uten land?

Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken
Boka er en vitenskapelig antologi som tematiserer hvilken plass eller mangel på plass nasjonale minoriteter, vårt urfolk samene og andre urfolk har i norsk skole og utdanning.

omslag til boka Interkulturell pedagogikk

Interkulturell pedagogikk som motkraft

Frederique Børhaug og Ingrid Helleve
Hovedbudskapet i denne boken er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage. Intensjonen er å bidra til å endre udemokratiske praksiser som assimilering, segregering og radikalisering.

Bokomslag

Nyanlända elever i mitt klassrum: Språkutveckling med digitala resurser

Hülya Basaran, Gothia Fortbildning
Boka inneholder mange praktiske eksempler på arbeidsmåter og forslag til hvordan du kan bruke digitale ressurser i undervisningen. En håndbok og inspirasjon for alle lærere som vil arbeide språkutviklende med digitale ressurser.

Bokomslag

Att undervisa nyanlända – Metoder, reflektioner och erfarenheter

Anna Kaya, Natur & kultur
Anna Kaya begynte å undervise nyankomne elever som nyutdannet lærer. I denne boka får vi følge hennes utviklingsreise og ta del i mange års refleksjoner, erfaringer og læring. Og vi får lese om hvordan hun konkret har tilpasset undervisningen til nyankomne elevers behov.

Bokomslag

Tilpasset norskopplæring for voksne innvandrere i Norge: Tre empiriske eksempler

Monsen, M (red), Oplandske Bokforlag
Artiklene i boka tar utgangspunkt i ulike didaktiske problemstillinger innenfor norskopplæringen for voksne innvandrere og formidler resultatene fra empiriske undersøkelser av ulike sider ved voksne innvandreres norskundervisningstilbud.

Utdanningsforskning.no

«Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?»

Anne Dahl og Anna Krulatz, Acta Didactica 1/2016
Resultatene av denne undersøkelsen viser at engelsklærere i Norge opplever at de har behov for mer kompetanse og tilpassede ressurser når de skal undervise elever som ikke har norsk (eller engelsk) som morsmål.

Utdanningsforskning.no

«Vi kan lære som vanlige folk» – Morsmålsstøttet undervisning

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid, Bedre Skole 1/2016
Artikkelen viser at morsmålsstøttet undervisning for minoritetsspråklige voksne med lite eller ingen skolebakgrunn kan ha positive effekter på deltakernes læring, motivasjon og klassemiljø.

Bedre skole

«I dine øyne er jeg fortapt» Flerspråklig skriving i skolen

Joke Dewilde, Bedre skole 2/2016
Innsikt i tidligere lese- og skriveerfaringer og fritidsskriving gjør det mulig å forstå og verdsette flere trekk i skrivingen til ungdommer som er kommet sent inn i norsk skole.

Bokomslag

Mötet med nyanlända

Tiija Ojala
I Mötet med nyanlända presenteras tydligt och enkelt hur du som lärare organiserar, inkluderar och arbetar pedagogiskt med dina nyanlända elever. Författaren tar också upp hur du håller den bästa kontakten med elevens hem samt hur skolan kan arbeta med elevhälsoperspektivet.

Omslag til boka Refleksjon og relevans

Refleksjon og relevans

Lindboe, I.M. m.fl. (red.)
Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene er en artikkelsamling basert på forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanningene (DILUT), innenfor Utdanningsdirektoratet sin Kompetanse for mangfoldsatsing.

Omslag til boka Minoritetsspråk og flerspråklighet. Fugler med snakkebobler.

Minoritetsspråk og flerspråklighet. En håndbok i utredning og vurdering

Espen Egeberg
Minoritetsspråk og flerspråklighet retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.