Faglitteratur – skole

På denne siden finner du faglitteratur om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i skolen. Vi tar gjerne imot tips til aktuell litteratur.

Se oversikt over kontrastive beskrivelser her

Bøker og artikler utgitt i 2020

Omslag til boka Støttende skriveundervisning
Støttende skriveundervisning – En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring
May Olaug Horverak, Ann Sylvi Larsen, Marit Opland Brujordet og Anne Charlotte Torvatn
Boka gir konkrete innspill til hvordan man kan jobbe strukturert med hele skriveprosessen, fra førskriving til ferdig, individuell tekst. Metodikken bygger på australsk sjangerpedagogikk, og boka gir den første samlede fremstillingen av en sjangerpedagogisk skriveundervisning med eksempler fra norske klasserom.

Bøker og artikler utgitt i 2019

Med språklige minoriteter i klassen – språklige og faglige utfordringer
Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)
Boka gir en bred oversikt over utfordringer og muligheter for språk- og fagopplæringen i grunnskolen. Forfatterne beskriver og drøfter aktuelle tilnærminger til opplæringen, basert på norsk og internasjonal forskning, autentiske klasseromssituasjoner og elevhistorier. Seks av de tolv kapitlene i denne nye utgaven er nyskrevne. De øvrige kapitlene er betydelig revidert ut fra ny forskning, erfaringsutvikling og endringer i utdanningssystemet.

 

Vurdering av språkferdigheter
Cecilie Hamnes Carlsen og Eli Moe
Målgruppen er lærere, lærerstudenter, prøveutviklere og språkforskere som ønsker å lære mer om de faglige prinsippene som ligger til grunn for utvikling og bruk av språkprøver. Sentrale begreper knyttes til praksis: Hvordan kan man lage en god prøve? Hvordan kan man sikre en riktig og rettferdig bedømming? Boken inneholder eksempler fra ulike typer språkprøver i Norge.
Nye språk i Norge – en språkodyssé
Pål Kristian Eriksen
Persisk, arabisk, urdu, somali, tyrkisk, polsk, tamil og mange, mange fler. En språkelsker boltrer seg blant de største innvandringsspråkene våre. I denne boka blir du kjent med de største av de nye språkene i Norge. Med stor kjærlighet deler den entusiastiske multilingvisten Pål Kristian Eriksen av sin kunnskap om den store verdenen av språk som finnes utenfor den vestlige lekegrinden.
Transspråking – språk, flerspråklighet og opplæring
Ofelia García og Li Wei
Det nye begrepet «transspråking» har potensial til å endre vår forståelse av språkbrukere og påvirke samfunnets strukturer rundt språklæring. Denne boken presenterer tankegangen bak begrepet og hvordan det skiller seg fra tidligere teorier og modeller for språklæring og flerspråklighetsutvikling. Forfatterne viser også hvordan transspråking kan brukes i opplæring, sett fra elevers og læreres perspektiv.

 

Bøker og artikler utgitt i 2018

Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling
Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)
Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap. Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt. Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet.

 

Å være lærer i en mangfoldig skole
Espen Schjetne, Thor-André Skrefsrud (red.)
Med denne boken ønsker forfatterne å bidra til en bred forståelse av mangfold i skolen ved å undersøke hvordan læreren kan møte og ivareta kulturelt og religiøst mangfold, og hvilket rom som finnes for ulike profesjonelle verdier i dagens utdanningspolitiske klima. I boken utforskes det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Forfatterne undersøker også de verdilogikkene som preger dagens utdanningspolitikk, og hva dette betyr for lærerens mulighet til å ivareta ulike pedagogiske verdier og idealer.

 

Bøker og artikler utgitt i 2017

Lesing i utvikling: Teoretiske og didaktiske perspektiver
Lise Iversen Kulbrandstad
I boka presenteres ulike teoretiske og didaktiske perspektiver på lesing. Den følger utviklingen fra barns tidlige lek med bokstaver til utfordringene med å lese og forstå læreboktekster i skolens fagundervisning. Begynneropplæring, prosessorientert forståelsesopplæring, utvikling av gode strategier i arbeid med lesing på tvers av fag og språklig elevmangfold er sentrale temaer. Alle temaene bygger på en kombinasjon av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

 

Andrespråksdidaktikk – en innføring
Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen
Boka gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Utgangspunktet er grunnskolens klasserom, der de fleste lærere på et tidspunkt skal undervise elever med et annet morsmål enn norsk.

 

Ledelse i og av flerkulturelle skoler
Gunn Vedøy
Boka er primært skrevet innenfor fagfeltet utdanningsledelse, og er ellers beregnet på lesere som er interessert i temaene styring og ledelse av en flerkulturell skole. Hvordan håndteres det økte mangfoldet i norsk skole? Hvilke verdier legges til grunn for valg og prioriteringer? Hvordan lede i en flerkulturell skole der alle skal leve og lære sammen?

 

spraklig_mangfald_i_klassrummet

Språklig mangfald i klassrummet
Åsa Wedin (red)
I denne antologien viser forskere og praktikere ulike måter å arbeide konkret med språklig mangfold i klasserommet. En av bidragsyterne er Jim Cummins, en foregangsmann innen forskning på flerspråklighet og andrespråksutvikling. Boka retter seg mot lærere i grunnskolen.

 

Innvandreres morsmål

Innvandreres morsmål – En ressursbok for lærere
Olaf Husby
Boka gir en oversikt over hovedtrekkene i ti store innvandrerspråk: albansk, dari, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

 

Nasjonale minoruteter og urfolk

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016
Nik. Brandal, Cora Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner (red.)
Boka tar for seg minoritetspolitikken utover på 1900-tallet, hvordan historien preger situasjonen til minoritetsgruppene i dag, og hvordan erfaringen med politikken overfor samene og de nasjonale minoritetene kan gi oss lærdommer i møte med de nye minoritetene i Norge.

 

omsl.Betydningen av hele meg8

Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklig klasserom
Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård, Finn Aarsæther
Forfatterne viser blant annet hvordan arbeid med grammatikk og med skjønnlitteratur, samt brukt av digitale verktøy kan øke læring i elevgrupper med språklig mangfold.

 

Inkluderende og flerspråklig opplæring

Inkluderende og flerspråklig opplæring
Marit Lunde og Sigrun Aamodt (red.)
Denne boken handler om opplæring i mangfoldige og flerspråklige klasserom. I kapitlene legger forfatterne vekt på hva som skal til for å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring, læring og fellesskap.

 

Basic litteracy English

Grundläggande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk
Skolverket
Litteraturoversikten viser til forskning på skriftspråkundervisning for voksne med liten eller ingen skolegang. Oversikten består av samlet aktuell kunnskap om grunnleggende litterasitet, samt et historisk og teoretisk grunnlag for skriftspråkundervisning. Les engelsk versjon av litteraturoversikten her.

 

Flyktningekompetent skole

Flyktningkompetent skole
Kirsti Tveitereid, Hildegunn Fandrem og Stine Sævik
Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at skolene er forberedt på. Forskningen peker på at de barn og unge som etablerer vennskap og et normalisert liv raskt og best, har møtt kunnskapsrike lærere fra starten av.

 

grunnleggende

Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen
Winje (red.), Breidlid, Lybæk og Valen-Sendstad
Hvordan og i hvilken grad realiserer skolen sitt formål i en religionspluralistisk virkelighet? Stadig flere religioner og livssyn i samfunnet gir nye muligheter og nye utfordringer.

 

Bøker og artikler utgitt i 2016

folk_uten_land_til_internet_jpg_jpeg%20article_small

Folk uten land?
Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken
Boka er en vitenskapelig antologi som tematiserer hvilken plass eller mangel på plass nasjonale minoriteter, vårt urfolk samene og andre urfolk har i norsk skole og utdanning.

interkulturell-pedagogikk-som-motkraft

Interkulturell pedagogikk som motkraft
Frederique Børhaug og Ingrid Helleve
Hovedbudskapet i denne boken er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage. Intensjonen er å bidra til å endre udemokratiske praksiser som assimilering, segregering og radikalisering.

nyanlanda-elever-i-mitt-klassrum

Nyanlända elever i mitt klassrum: Språkutveckling med digitala resurser
Hülya Basaran, Gothia Fortbildning
Boka inneholder mange praktiske eksempler på arbeidsmåter og forslag til hvordan du kan bruke digitale ressurser i undervisningen. En håndbok og inspirasjon for alle lærere som vil arbeide språkutviklende med digitale ressurser.

 

Att_undervisa_nyanlandajpg

Att undervisa nyanlända – Metoder, reflektioner och erfarenheter
Anna Kaya, Natur & kultur
Anna Kaya begynte å undervise nyankomne elever som nyutdannet lærer. I denne boka får vi følge hennes utviklingsreise og ta del i mange års refleksjoner, erfaringer og læring. Og vi får lese om hvordan hun konkret har tilpasset undervisningen til nyankomne elevers behov.

 

tilpasset-norskopplaering_for_voksne_innvandrere

Tilpasset norskopplæring for voksne innvandrere i Norge: Tre empiriske eksempler
Monsen, M (red), Oplandske Bokforlag
Artiklene i boka tar utgangspunkt i ulike didaktiske problemstillinger innenfor norskopplæringen for voksne innvandrere og formidler resultatene fra empiriske undersøkelser av ulike sider ved voksne innvandreres norskundervisningstilbud.

 

Engelsk_som_tredjespraak

«Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?»
Anne Dahl og Anna Krulatz, Acta Didactica 1/2016
Resultatene av denne undersøkelsen viser at engelsklærere i Norge opplever at de har behov for mer kompetanse og tilpassede ressurser når de skal undervise elever som ikke har norsk (eller engelsk) som morsmål.

 

bedre_skole1-2016

«Vi kan lære som vanlige folk» – Morsmålsstøttet undervisning
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid, Bedre Skole 1/2016
Artikkelen viser at morsmålsstøttet undervisning for minoritetsspråklige voksne med lite eller ingen skolebakgrunn kan ha positive effekter på deltakernes læring, motivasjon og klassemiljø.

 

Joke Dewilde

«I dine øyne er jeg fortapt» Flerspråklig skriving i skolen
Joke Dewilde, Bedre skole 2/2016
Innsikt i tidligere lese- og skriveerfaringer og fritidsskriving gjør det mulig å forstå og verdsette flere trekk i skrivingen til ungdommer som er kommet sent inn i norsk skole.

 

Mötet med nyanlända 2016

Mötet med nyanlända
Tiija Ojala
I Mötet med nyanlända presenteras tydligt och enkelt hur du som lärare organiserar, inkluderar och arbetar pedagogiskt med dina nyanlända elever. Författaren tar också upp hur du håller den bästa kontakten med elevens hem samt hur skolan kan arbeta med elevhälsoperspektivet.

 

Refleksjon og relevans 2016

Refleksjon og relevans
Lindboe, I.M. m.fl. (red.)
Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene er en artikkelsamling basert på forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanningene (DILUT), innenfor Utdanningsdirektoratet sin Kompetanse for mangfoldsatsing.

 

Minoritetsspråk og flerspråklighet Egeberg 2016

Minoritetsspråk og flerspråklighet. En håndbok i utredning og vurdering
Espen Egeberg
Minoritetsspråk og flerspråklighet retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.

 

Bøker og artikler utgitt i 2015

omsl.Samtalens didaktiske muligheter
Samtalens didaktiske muligheter
Hanne Christensen og Ruth Seierstad Stokke (red.)
Gjennom ulike innfallsvinkler utforsker forfatterne hvordan samtalen kan bidra til at elevenes forståelse utvides til sammenhengende tankebaner og nye spørsmålsstillinger.

 

NYANLÃNDA OCH LÃRANDE Bruno 2015

Nyanlända og lärande
Nihad Bunar
Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet.

 

Skriving på norsk som andrespråk

Skriving på norsk som andrespråk
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning.

 

Musikk og andrespråk

Musikk og andrespråk
Nora Bilalovic Kulset
Musikk og andrespråk handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk.

 

lisbethflatraaker

Akseptering som grunnholdning i veiledning av minoritetsspråklige foreldre
Lisbeth Flatraaker
I denne artikkelen er søkelyset rettet mot skole-hjemsamarbeidet med minoritetsspråklige foreldre.

 

Bedre skole 1 2015

Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet
Thor-André Skrefsrud
Artikkel i Bedre Skole nr 1/2015, et temanummer om tilpasset opplæring. Uten en undervisning som tar hensyn til elevenes språklige og kulturelle forutsetninger, vil retten til tilpasset opplæring bli et krav om tilpasning til opplæringen, ikke en tilpasning av opplæringen.

 

Bedre skole 1 2015

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring
Kirsten Palm
Opplæringen av flerspråklige elever kan ikke være avhengig av enkeltlæreres kompetanse og vurderinger. Skolen må i alt planarbeid inkludere det flerspråklige perspektivet.

 

Ålese i alle fag

Å lese i alle fag
Eva Maagerø, Elise Seip Tønnessen
Et mangfoldig tekstmaterialet fra ulike skolefag gir utgangspunkt for å drøfte utfordringer som elever, også minoritetselever, står overfor i møte med fagtekster sjangerproblematikk, tekstsammenheng, ordvalg og setningsbygning.

 

Språkmangfold i utdanning_omslag

Språkmangfold i utdanning – refleksjon over pedagogisk praksis
Kari Mari Jonsmoen, Marit Greek
Artiklene i boka vektlegger kritisk pedagogikk og dreier seg om temaene: pedagogikk rettet mot voksne, læringsmiljø, andrespråksinnlæring og pedagogisk utviklingsarbeid.

 

Rasisme 2015

Hva er rasisme?
Sindre Bangstad, Cora Alexa Døving
Hvordan kan vi gjenkjenne rasisme i dag? Hvilke former for islamofobi kan anses som rasistiske? Hva kan antisemittismens historie lære oss om rasisme som fenomen? Er det sammenhenger mellom hudfarge og rasisme i dagens Norge? Hvordan bekjempes rasismen?

 

Bøker og artikler utgitt i 2014

Nafo-omslag3

NAFO – 10 år for flerkulturell barnehage og skole
NAFO fylte 10 år i 2014 og i den anledning ble det utgitt en artikkelsamling på Oplandske Bokforlag. Artiklene gir et bilde av senterets mangslungne virksomhet og kan lastes ned ved å klikke på overskrift eller bilde.

 

sprakinriktad-undervisning

Språkinriktad undervisning
Maaike Hajer, Theun Meestringa
Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka verktyg kan skolan ge lärare i alla ämnen och program för att göra undervisningen både mer effektiv och lockande?

 

Språk i alla ämnen

Språk i alla ämnen
Hanna Stehagen
Boken Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen.

 

Flerkulturell fellesskole. Pedlex 2014

Flerkulturell fellesskole. Kompetanse i mangfold
Janne Thoralvsdatter Scheie
Janne Thoralvsdatter Scheie foreslår i dette heftet en endring av skolens innhold og organisering slik at det er mulig for alle elever å bli likeverdige deltakere i et flerkulturelt læringsfellesskap.

 

omsl.Ordforråd- ordbruk-3.utg3

Ordforråd, ordbruk og ordlæring, 4. utgave
Anne Golden
Boka handler om ord og ordlæring i et andrespråkperspektiv, og dekker emner som definisjon av hva ord er, ordforråd, hvordan vi lærer ord, strategier for innlæring av ord og hvorvidt det går an å øke elevers ordforråd gjennom undervisning.

 

Minoritetsspråklige i skole og barnehage. Pedlex 2014

Minoritetsspråklige i skole og barnehage. Lover og retningslinjer.
Malin Saabye (red.)
Hva må man kjenne til som ansatt i barnehage og skole i arbeidet med minoritetsspråklige barn? Hvilke lover og retningslinjer gjelder for det pedagogiske arbeidet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, mottaksklasser og voksenopplæring?

 

Vurdering av skriving 2014

Vurdering av skriving
Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve (red.)
Bakgrunnen for denne boka er et faglig samarbeid mellom nasjonale sentre. Innleggene er satt i sammenheng med de nasjonale satsingene Bedre vurderingspraksis og Vurdering for læring, og har felles at de behandler formativ vurdering. Begrepet underveisvurdering står sentralt. Ett av kapitlene i boka handler nettopp om en underveisvurdering av en norsk tekst av en flerspråklig elev.

 

Hatprat

Hatprat
Anne Birgitta Nilsen
Dette er den første boka på norsk som gir innsikt i hva hatprat er og kunnskap om hvorfor denne formen for språkbruk virker. Hvilke språklige virkemidler er det som gjør at noen lar seg forføre eller manipulere av mobbing, netthets og hatretorikk?

 

Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn, 3. utgave 2014

Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. 3. utgave
Olaf Husby, Sonja Kibsgaard
Denne boka handler om språkutvikling hos tospråklige barn og tilegnelse av andrespråk i barnehagen og på barnetrinnet. Den tredje utgaven er oppdatert på planer og offentlige dokumenter. Nyere forskning er lagt til, f.eks. om musikk som verktøy i norskopplæringen. Kapitlet om kartlegging er utvidet, siden kartlegging av barns språk nå innføres for barnehager over hele landet.

 

Men hvordan gjør vi det

Men hvordan gjør vi det?
Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal
Sentralt i boken er læreres egne fortellinger om hvordan de forstår tilpasset opplæring, hvorfor vi har et slikt prinsipp i norsk skole og hvilke utfordringer prinsippet byr på.

 

Liv 2

Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og andrespråket
Liv Bøyesen
Norsk Pedagogisk Tidsskrift 04/2014, Universitetsforlaget
Liv Bøyesen hevder i sin kritikk av en tidligere artikkel av Monika Melby-Lervåg og Arne Lervåg at disse forfatterne underkjenner betydningen av morsmålet til en utsatt gruppe elever.

 

Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Vurdering av andrespråksinnlærere – en utfordring i skolen
Kirsten Palm og Else Ryen
Acta Didactica Norge, Vol. 8 Nr. 1 Art. 7
I artikkelen redegjør forfatterne for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse.

 

Tilpasset opplæring i forskning og praksis

Tilpasset opplæring – i forskning og praksis
Mette Bunting (red.)
Boka omhandler mange temaer, fra hva som kjennetegner tilpasset opplæring i et mangfoldig klasserom, til diskusjoner om spesialpedagogikk og ordinær undervisning, oppfølging av flerspråklige elever samt tilrettelegging for elever med høyt akademisk potensial.

 

Lesing, lekser og læring

Lesing, lekser og læring. Tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen
Stein Laugerud, Bente Aamotsbakken, Norunn Askeland
Denne boka tar for seg tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter, integrering og identitet, lesing av fagtekster og samarbeid mellom hjem og skole, alt med et særlig blikk på den flerkulturelle skolen

 

Den felleskulturelle skolen2

Den felleskulturelle skolen
An-Magritt Hauge
I denne tredje, reviderte utgaven av boka, er det foretatt en generell faglig oppgradering med referanse til nyere forskning på det flerkulturelle feltet.

 

9788245012859

Kompetanse for mangfold
Kariane Westrheim og Astrid Tolo
Boka tar opp spørsmål om hvordan skolen kan møte barn og unge på en måte som fremmer demokrati, anerkjennelse, likeverd og rettigheter for alle i et flerkulturelt samfunn.

 

Norsk som fremmedspråk, 4. utgave

Norsk som fremmedspråk. Grammatikk, 4. utgave
Anne Golden, Kirsti Mac Donald, Else Ryen
Boka behandler norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv. Boka omhandler både språkstruktur og praktisk språkbruk.

 

Bøker og artikler utgitt i 2013

Vibeke Solbue

Praksisfellesskap innvandrerungdom erfarer i møte med videregående skole
Vibeke Solbue
Artikkelens problemstilling er hvilke erfaringer innvandrerungdommer har i møte med videregående skole. Dette blir undersøkt gjennom å analysere ulike praksisfellesskap man finner i den videregående skole.

 

Innovasjon i utdanningen

Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning.
Jarle Sjøvoll og Jan-Birger Johansen (red.)
Dette er en antologi med 12 kapitler om innovasjon og entreprenørskap. Kapittel fem inneholder en liten fortelling om det å være migrant og morsmålslærer i Chile og kapittel 12 handler om lese- og skrivelekser for minoritetselever.

 

literacy_og_sproglig_diversitet-23883267-3850610654-frntl

Literacy og sproglig diversitet
Helle Pia Laursen
Boka handler om barn, om skole og om å lese og skrive. Den setter fokus på språklig diversitet som et vilkår i globaliserte samfunn, hvilket blant annet utfordrer vår forståelse av hva det vil si å lese og skrive, og hvordan man lærer å lese og skrive.

 

Gibbons Stärk språket

Stärk språket. Stärk lärandet
Pauline Gibbons
Denne boka har siden det første opplaget i 2006, blitt en av de viktigste bøkene i Sverige for alle som underviser elevgrupper med varierende språkkunnskaper. Boka tar utgangspunkt i aktuell forskning og gir konkrete modeller for hvordan man kan arbeide både språk- og kunnskapsutviklende i ulike fag.

 

Kulturmøter i matematikkundervisningen

Kulturmøter i matematikkundervisningen
Madeleine Löwing og Wiggo Kilborn
I denne boken får man en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøye 40 forskjellige språk og innenfor ulike kulturer.

 

omsl.Snakk med oss5

Snakk med oss
Sigrun Aamodt, An-Magritt Hauge
Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv

 

omsl.Krysskulturelle4B

Krysskulturelle barn og unge
Lill Salole
Boka løfter frem temaer som flerspråklighet, diskriminering, annerledeshet og identitet.

 

omsl.Betydningen av hele meg8

Språklig mangfold og læring
Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård, Finn Aarsæther
Boka handler om hvordan arbeid med grammatikk og skjønnlitteratur samt hvordan bruk av ulike digitale verktøy kan øke læring i elevgrupper med språklig mangfold.

 

omsl.2Ordforraad hos flerspraaklige

Ordforråd hos flerspråklige barn
Kirsten Meyer Bjerkan m fl.
Boka er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber eller skal jobbe med flerspråklige barn og tar frem mange problemstillinger knyttet til dette område.

 

Bøker og artikler utgitt i 2012

Flere språk flere muligheter

Flere språk – flere muligheter
Espen Egeberg
Boka handler om pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid i forhold til flerspråklige barn med utviklingshemning og/eller spesifikke språkvansker.

 

Flerkulturell-forstaaelse-i-praksis_hd_image

Flerkulturell forståelse i praksis
Per Inge Båtnes, Sissel Egden
Boken presenterer et allsidig utvalg av erfaringer og problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse i det flerkulturelle Norge.

 

background-13634_640

Mestringspedagogikk – veien til egenverd og motstandskraft
Odd Erik Germundsson
Artikkelen beskriver sentrale trekk ved mestringspedagogikk med eksempler fra forfatterens arbeid med minoritetspråklig ungdom i Oslo.

 

INNVANDRING og FUNKSJONSHEMMING

Innvandring og funksjonshemming
Berit Berg (red.)
Boka presenterer minoritetsfamiliers møte med tjenesteapparatet(helse- og velferdssystemet).

 

Forside_Fagbok_i_bruk_VGS

Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole
Artikler om hvorfor og hvordan alle lærere skal arbeide med lesing, egen artikkel om flerspråklige elever.

 

God-nok-i-norsk_medium

God nok i norsk
Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver
Denne boka viser hvordan lærere kan vurdere språk- og skriveutviklingen til elever med norsk som andrespråk med utgangspunkt i elevtekster.

 

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen, 2. utgave
Njål Høstmælingen m fl. (red.)
Boka gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge i dag.

 

Monica-Fjeldå skrive fagtekster på andrespråket

Å skrive fagtekster på andrespråket
Monica Fjeld
En nyttig og lærerik rapport som gir god innføring i det skriveteoretiske feltet, også kopling opp mot arbeid med norsk som andrespråk.

Tidligere utgivelser

Elevmangfold i skolen 5-10

Elevmangfold i skolen 5-10
May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Elevmangfold i skolen 5-10 er skrevet for lærerstudenter og retter oppmerksomheten mot elever i all deres mangfold. Elevers utvikling fra 11 år til 16 år er et viktig tema i boken.

 

Elevmangfold i skolen 1-7

Elevmangfold i skolen 1-7
May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Elevmangfold i skolen 1-7 er skrevet for lærerstudenter og retter oppmerksomheten mot elever i all deres mangfold. Elevers utvikling fra 5 år til 13 år er et viktig tema i boken.

 

Joronn Pihl

Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap
Joron Pihl
Rapporten gir en framstilling av forsknings- og utviklingsprosjektet Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap – Inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena (2007-2011).

 

Greppa språket 2

Greppa språket.
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Boken er utgitt av Skoleverket i Sverige og inneholder emnesdidaktiske perspektiver på flerspråklighet.

 

omsl.Global grammatikk1B

Global grammatikk
Åshild Næss
En bok i grammatikk med et bredt, tverrspråklig perspektiv.

 

Vi-er-fargerike-bare-vi-toer_-Taternes-fortellinger_medium

Vi er fargerike bare vi tør
Anne-Mari Larsen
Forfatteren har samlet inn fortellinger fra norske tatere i ulike aldrer med deres tanker og livshistorier.

 

Joron-Pihl-160X200px_medium

Etnisk mangfold i skolen
Joron Pihl
Boka gir unikt innsyn i diagnostisering av såkalte lærevansker hos minoritetselever.

 

NEIS modellen

Neis-modellen
Kamil Øzerk
Boka presenterer pedagogiske metodiske idéer for utvikling av ordforråd, begrepskunnskap og innholdsforståelse av læreboktekster i skolen.

 

Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

Litteratur i det flerkulturelle klasserommet
Torill Strand
Boka tar for seg konkrete tekster og viser hvordan de kan brukes i flerkulturelle klasserom både på barne-, mellom- og ungdomstrinnet og på vidergående skole.

 

Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge

Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen (red.)
Boka handler om nasjonale minoriteter i Norge, som kvener, skogfinner, tatere og rom og viser deres historie i Norge.

 

Teacher-diversity-in-diverse-schools_medium

Teacher Diversity in Diverse Schools
O.K. Kjørven, B.K. Ringen (red)
Denne artikkelsamlingen inneholder studier av ulike sider ved flerkulturalitet i et utdanningsperspektiv fra Canada, Sverige, Danmark, Skottland, England og Norge.

 

integrert

Integrert?
Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red)
Boka ser på betydningen av såkalte ”ghettoskoler”, med høy andel innvandrerelever, og belyser fagvalg blant innvandrere og deres barn på høgskole og universitet.

 

Multilingual-Education-for-Social-Justice_-2009_medium

Multilingual Education for Social Justice
Ajit K. Mohanty, Minati Panda, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas
The book discusses general principles and challenges in depth and presents case studies from Canada and the USA, northern Europe, Peru, Africa, India, Nepal and elsewhere in Asia.

 

Mangfold i språk og tekst UiS

Mangfold i språk og tekst
Lesesenteret
Heftet henvender seg til lærere på trinnene fra fem til ti i grunnskolen. Forholdet mellom ordforråd og lesing, identitet og lesing og kultur og lesing er sentrale tema i heftet. Det er viktig at alle lærere har kompetanse i forhold til leseinnlæring i en flerspråklig og flerkulturell utdanning.

 

Flerspråklighet i skolen

Flerspråklighet i skolen
Rita Hvistendahl (red.)
En bok om flerspråklighet, bruk av flere språk i undervisningen ,tospråklige lærere og læremiddelsituasjonen.

 

NOA_2

NOA 2008 – 1- norsk som andrespråk
Dette NOA-nummeret har artikler om blant annet Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier. Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever,: Tospråklig praksis i ulike samtalekontekster i skolen

 

Ingen ut av rekka går

Ingen ut av rekka går
Jon-Håkon Schultz, An-Magritt Hauge, Harald Støre
Dette er en utradisjonell bok om tilpasset opplæring og teamutvikling. Bokas styrke er å fremheve behovet for et nært og forpliktende samarbeid mellom skolen og PPT for å komme frem til gode og bærekraftige tiltak.

 

Det-er-spraaket-som-bestemmer-2008-bokcover-142X200px_medium

Det er språket som bestemmer!
Bjar, Louise (red.)
Boka skal gi et bredt spekter av tekster som behandler språk, utvikling og læring med utgangspunkt i ny forskning. Ett av kapitlene handler om flerspråklig utvikling, om å ha andre ord i bagasjen. Ett har blant andre temaer, gutter, sjikanering og flerspråklighet, mens det siste kapitlet handler om flerspråklighet og lese-skrivevansker.

 

Familielaering-bokcover-140X200px_medium

Familielæring- og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid
Sigrun Aamodt, An-Magritt Hauge
Familielæring er et forholdsvis nytt felt innenfor det migrasjonspedagogiske området i Norge. Forfatterne gir en teoretisk innføring i denne tilnærmingen, i tillegg til eksempler på hvordan tenkningen kan omsettes i praksis.

 

Gunn-Vedoey-Ledelse-bokcover-137X200px_medium

”En elev er en elev”, ”barn er barn” og ”folk er folk” – Ledelse i flerkulturelle skoler
Gunn Vedøy
”En elev er en elev”, ”barn er barn” og ”folk er folk” – Ledelse i flerkulturelle skoler.
Avhandlingen er publisert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. ISSN 1501-8962