Stipend for minoritetsspråklige lærere

Studieåret 2020/2021

Det utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for studier som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. Utdanningsdirektoratet (Udir) forvalter stipendordningen, mens Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har det faglige ansvaret.

Målgruppe

Målgruppen er lærere uten formell undervisningskompetanse som ønsker å starte opp, eller videreføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse. De som kan søke stipend, er minoritetsspråklige lærere som har et annet morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Hvilke studier gjelder ordningen for?

Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som inngår i en lærerutdanning, og som tilfredsstiller krav for tilsetting i undervisningsstilling. Det kan være hele eller deler av alle typer lærerutdanning gitt ved norske høgskoler og universitet. Stipendordningen omfatter derimot ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning i Norge, bortsett fra påbygging av lærerutdanning for tospråklige lærere (bachelor).

Hvordan søke?

Personer som omfattes av stipendordningen, må levere søknad til skoleleder. Skoleleder videresender stipendsøknaden til skoleeier (kommunen, fylkeskommunen, statlig eller privat skole) innen 15. mars 2020.

Skoleeier vurderer søknadene, prioriterer og innstiller søkere. Skoleeier sender en samlet søknad via elektronisk søknadsskjema til Utdanningsdirektoratet.

Skoleeiere som allerede har fått tilsagn om stipendmidler for navngitte stipendmottakere studieåret 2020/2021, og takket ja til dette, skal ikke søke på nytt.

Stipendets størrelse, skatteregler og betingelser

Hvert enkelt stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. Stipendet er personlig og utbetales til den ansatte. I utgangspunktet er stipendet skattepliktig. Les mer om skattereglene for utdanningsstipend

Skoleeier er ansvarlig for at den enkelte søker får informasjon om resultatet av søknadsbehandlingen så fort det foreligger. Når det gjelder spørsmål om hvem som dekker kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler og eventuelle permisjoner er dette noe som må avtales lokalt mellom skoleeier og den ansatte. Vi anbefaler at det utarbeides en skriftlig avtale mellom skoleeier og den ansatte der dette kommer tydelig fram, samt avtale for når og hvordan stipendet utbetales.

Viktige frister i 2020

  • Intern søknadsfrist på den enkelte skole blir bestemt av skoleleder.
  • 15. mars: Frist for skoleleder til å sende søknad til sin skoleeier (kommune/fylkeskommune for offentlige skoler. Se søknadsskjema nederst på siden.
  • 15. april: Frist for skoleeiere om å sende sine innstillinger til Udir via elektronisk søknadsskjema 
  • NAFO og Udir behandler søknadene som er godkjent av skoleeier, og fatter vedtak.
  • 31. mai: Skoleeiere får beskjed om utfallet av søknadsbehandlingen. Skoleeiere må sørge for å orientere sine lærere om resultatet av søknadsbehandlingen.
  • 1. september: Frist for skoleeiere til å bekrefte at de tar imot stipend på vegne av dem det gjelder.
  • Slutten av november: Utbetaling av stipendmidler fra Udir til skoleeiere. Skoleeiere må deretter betale ut stipendet til den det gjelder.
  • Skoleeier finner utbetalingsbrev og grunnlag for utbetalingen på tavla.udir.no.

Spørsmål om stipendordningen

Vedrørende søknadsskjema for skoleeier og utbetaling av stipend: stipendminoritet@udir.no
Vedrørende søknadsbehandling og målgruppe: krislu@oslomet.no

Konkrete spørsmål om studier rettes til studieveiledere på de enkelte studiestedene.

Viktige dokumenter

Utlysning 2020 (pdf)
Søknadsskjema for lærere 2020 (word)
Elektronisk søknadsskjema for skoleeiere 2020
Skjema for sluttrapport (word)

Nyttige lenker

Utdanningsdirektoratet
NOKUT
Utdanning.no