Tal og forsking

På denne sida finn du lenker til statistikk, ulike forskingsrapportar, forskingsartiklar og doktoravhandlingar som tar for seg opplæringssituasjonen til barn, unge og vaksne med minoritetsbakgrunn og andre relevante emne.

Statistikk og rapportar

2020

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn? En vurdering av vilkår for evaluering. Berit Lødding, Kari Vea Salvanes, Kaja Reegård, Ragna Lillevik og Hanne Cecilie Kavli. NIFU-rapport 2020:18

Det viktigste er å bli norsk…? – barn og unges tanker om å være ny i Norge – Rapport fra Redd Barna

2019

Utdanningsspeilet 2019 – Utdanningsdirektoratet si årlege publikasjon med statistikk og analyser om barnehage og grunnopplæring i Noreg

2018

Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? Anders Bakken, Christer Hyggen. NOVA Rapport 1/18, A.

Utdanningsspeilet 2018 – Utdanningsdirektoratet si årlege publikasjon med statistikk og analyser om barnehage og grunnopplæring i Noreg

2017

Veiledningserfaringer Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak. Beret Bråten, Silje Sønsterudbråten. Fafo-rapport 2017:02

Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere – En kunnskapsoversikt. Sabine Wollscheid, Martin Flatø, Hanne Næss Hjetland, Ingrid Smette. NIFU, Rapport 2017:30.

Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? Alice Steinkellner. SSB.

Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere. Håkon Høst, Ingvild Reymert. NIFU Arbeidsnotat 2017:3

Prosjektrapport Opplæring for nyankomne elever i ungdomsskole. Organisering, metodikk og tidlig identifisering av oppfølgingsbehov. Statped: Espen Egeberg og Helene Fulland

Når barn stenges ute i barnehagen. Prosjektet «Marginalization in children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model». Prosjektet ledes av professor Lars Wichstrøm ved NTNU Samfunnsforskning.

2016

Barnehagespeilet. Tall og analyser av barnehager i Norge. Materialet er hentet fra Utdanningsspeilet.

Kasusundersøkelse. Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever.
Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av Rambøll Management Consulting, sluttrapport 21. oktober 2016.

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud.
Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av Rambøll Management Consulting, sluttrapport februar 2016.

Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn: Demografi, utdanning og inntekt.
Minja Tea Dzamarija (red.). Rapport SSB 2016/23.

2015

Rom for språk? Om hvordan elevers språkkompetanse tas i bruk og forvaltes i norsk skole. Rapporten er laget på oppdrag fra Språkrådet av Ipsos.

Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red.). NTNU Samfunnsforskning

Grunnskoleopplæring til barn og unge asylsøkere som bor i asylmottak og omsorgssentre. Kari Bachmann, Bjørn G. Bergem og Arild Hervik. Rapport nr. 1516. Møreforskning Molde A.S.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Kristin Egge-Hoveid og Toril Sandnes. Rapport 2015/26. SSB

Forskingsartiklar

2021

«Alle sammen støtter hverandre og hjelper hverandre hvis vi trenger motivasjon»: et elevperspektiv på læring og relasjoner i flerkulturelle videregående skoler med lave inntakskrav. (idunn.no) Evi Schmid. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

2020

Multicultural School Festival as a Creative Space for Identity Construction – From a Minority Parent Perspective. Joke Dewilde, Ole Kolbjørn Kjørven og Thor Andre Skrefsrud. Intercultural Education.  

2019

Facilitating Second-Language Learners’ Access to Expository Texts. Teachers’ understanding of the challenges involved. Hege Rangnes. L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1-27.

Building inclusive language classroom spaces through multilingual writing practices for newly-arrived students in Norway. Anna Krulatz og Jonas Iversen. Scandinavian Journal of Educational Research.

Teacher qualifications, perceptions and practices concerning multilingualism at a school for newly arrived students in Norway. Tony Burner og Christian Carlsen. International Journal of Multilingualism.

Å se norskfaget med andrespråksbriller. Lise Iversen Kulbrandstad. NOA – Norsk som andrespråk 2/2019.

Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. Irmelin Kjelaas og Rikke van Ommeren. NOA – Norsk som andrespråk 1/2019.

Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder. Ragnar Arntzen og Jannicke Karlsen. NOA – Norsk som andrespråk 1/2019.

Språklig mangfold som språkpolitikk i klasserommet. Hilde Sollid. Målbryting, 10.

2018

Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater. Hege Rangnes og Aslaug Fodstad Gourvennec. Acta Didactica Norge, 12(4). 22 s.

NOA – Norsk som andrespråk, 1 – 2 Temanummer Barnehageforskning. Blant annet artikler om barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1-3-åringer, syn på flerspråklighet i samarbeid med foreldre til flerspråklige barn og initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

2017

Flerspråklige lærere som opfindere – i danske og norske skoler. Line Møller Daugaard, Dewilde, Joke. Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver frå småskole til mellomtrinn. Ragnar Arntzen, Bjørn Harald Kvifte, Arnstein Hjelde. NOA – Norsk som andrespråk. 1/2017

2016

Barns opplevelser av å være tospråklige i flerspråklige læringsmiljøer. Helene Fulland, Statped 2016.

2015

Teachers’ beliefs about multilingualism and a multilingual pedagogical approach. Åsta Haukås. International Journal of Multilingualism

Marginalisert eller synliggjort. Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Elena Tkachenko, Katrine Giæver, Kari Bratland og Bushra Fatima Syed. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Doktorgradsavhandlingar

2021

Bilingualism. Advantages and Disadvantages in Cognitive Processing, Language and Reading Comprehension. Hilde Lowell Gunnerud. Universitetet i Stavanger.

2020

Sårbarhet i møte med den tause Andre. En Kristeva-inspirert utforsking av barnehagelæreres samspill med barn som er nykommere til norsk språk og barnehagekontekst. Johanne Ilje-Lien. Høgskolen i Innlandet.

Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser: En studie av sjangerpedagogisk undervisning på barnetrinnet. Hanne Haugli. Universitetet i Oslo.

Dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen : En etnografisk studie av barnehagens pedagogiske praksis. Katrine Giæver. Høgskolen i Innlandet.

2018

Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn. Anja Maria Pesch. UiT Norges arktiske universitet.

Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn. Randi Myklebust. Universitetet i Oslo.

Språkstimulering gjennom samtale: En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn. Torild Marie Olsen. Universitetet i Agder.

School leadership and linguistic and cultural diversity. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary Schools. Fred Carlo Andersen. Universitetet i Oslo. 

2016

Language minority children`s perspectives on being bilingual. On «bilanguagers» and their sensitivity towards complexity. Helene Fulland. Universitetet i Oslo.

2015

Lek på to språk. En studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage. Carola Babette Kleemann