Fører læreres kompetansemangel til utenforskap for elever?

I Sverige pågår en debatt i mediene om mangel på lærerkompetanse i andrespråk. Fire av fem gymnaslærere i faget svensk som andrespråk har ikke kompetanse i faget, på tross av at det er kompetansekrav for å undervise dette faget i Sverige. Samtidig øker behovet fordi det blir flere elever med et annet morsmål enn svensk. Eksperter varsler om at kompetansemangelen kan føre til permanent utenforskap for mange elever.

Å utvikle et godt fagspråk er helt sentralt
Hovsjöskolan var en av ti utvalgte skoler i Skolverkets pilotprosjekt for å forbedre elevenes resultater i områder med svært mange elever med svensk som andrespråk. Både lærere og ledere pekte på språkbarrierer som et hovedproblem. «Kan ikke elevene fagspråket, så lærer de ikke faget. Derfor er det viktig at klassen leser sammen og diskuterer i stedet for at elevene sitter og leser stille for seg selv uten å forstå», sier rektor ved skolen. Hele personalet har fått etterutdanning i andrespråkspedagogikk over tre år. Dette har gitt lærerne større bevissthet om språk og verktøy til bruk i undervisningen.

Andrespråkspedagogikk inn i lærerutdanningen
Med et økende antall barn og unge med svensk som andrespråk blir læreres kunnskap om andrespråkslæring stadig viktigere. 26 lærere og forskere i Sverige har de siste dagene tatt til orde for at andrespråksinnlæring skal bli obligatorisk i lærerutdanningen. «Det handler om bevissthet om hva som kjennetegner språkbruk i de fagene de skal undervise i. Det handler om å råde over et register av didaktiske redskaper for å utvikle elevenes fagspråk parallelt med fagkunnskapen. Dette gavner alle elever i skolen.» skriver de.

Utestengning fra utdannelse
De samme lærerne og forskerne mener at dette dreier seg om internasjonalisering av opplæringen på alle nivåer i en globalisert verden. Til syvende og sist er spørsmålet om et lite land har råd til å utestenge store deler av befolkningen fra utdannelse. Alt denne svenske debatten handler om er relevant for norsk skole og lærerutdanning. I Norge er det ingen kompetansekrav for å undervise andrespråkselever, og kompetansemangelen er sannsynligvis enda større enn i Sverige.

Kilder
Lärarbrist bidrar till utanförskap (Dagens Näringsliv, 14.8.15)

Satsning på lärare på Hovsjöskolan fungerade (Dagens Näringsliv, 14.8.15)

26 lärare och forskare: Gör andraspråksinlärning obligatoriskt (Dagens Arena, 17.8.15)

26 lärare och forskare: Andraspråksinlärning inte en fråga om detaljstyrning (Dagens Arena, 20.8.15)