Lumbrikus! Ny læringsressurs i norsk og naturfag

NAFO lanserer ny læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Lumbrikus tar oss med på en eventyrlig reise hvor vi lærer om mangfold i naturen. 

Lumbrikus er en ny digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Læringsressursen er for alle elever, med muligheter for tilpasninger for elever som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk. Ressursen er bygd opp rundt en skjønnlitterær fortelling med naturfaglig innhold. I tillegg finner man bilder, illustrasjoner, kvisser, filmer, korte faktatekster og lærerveiledning. Fortellingen finnes med både lyd og tekst på norsk, arabisk, somali og tigrinja. Noe av det unike med ressursen er at man lett kan veksle mellom språkene, selv midt i fortellingen. Man kan for eksempel lese og høre teksten på norsk, mens man ser oversettelsen på somali. I tillegg finnes historien i to versjoner: en kort og en lang. Dette gir store muligheter til å tilpasse bruken av ressursen etter elevens språkbakgrunn og lesenivå.

En reise gjennom mangfoldet i naturen
Ressursen er laget med utgangspunkt i mellomtrinnets kompetansemål etter 7. trinn innenfor området mangfold i naturen. Lumbrikus kan også brukes på både høyere og lavere trinn om læreren tilpasser til sin målgruppe. Fortellingen består av tolv kapitler, hvor vi følger Jenny, Samir, Hen og Katt på en spennende reise gjennom mangfoldet i naturen. Gjennom historien lærer vi blant annet om frø, spiring, årstider og evolusjon. Den røde tråden i fortellingen er økologi – alt henger sammen. Samtidig som fortellingen tar for seg spissfindige detaljer i naturen vår, viser den også hvordan alt liv er avhengig av hverandre på kloden vår og hvor sårbar naturen er.

Eventyr som inngangsport til naturfag
I tillegg til å være en rikholdig læringsressurs i naturfag gjør fortellerstilen at dette verket også er godt egnet til bruk i norskfaget. I Lumbrikus har vi valgt å formidle naturfag gjennom oppdiktete historier. Fortellerstilen gir en leken og fantasifull inngang til naturfagstoffet. Det er likevel tydelig hva som er fiksjon, og hva som er vitenskap i fortellingene. Til hvert kapittel finnes det også en samling kortere tekster med sterkere sakpreg. På denne måten får elevene møte ulike sjangre.

Utvikling av ressursen
Lumbrikus har blitt til over tid og er et resultat av godt samarbeid. Det er Jorun Gulbrandsen som har skrevet historien og hatt faglig ansvar for innhold og tekst. Historien er illustrert av kunstneren Svetlana Voronkova, og det hele er satt sammen av interaksjonsdesigner Eirik Hanssen som har laget den digitale plattformen.

Samarbeid på OsloMet
Utviklingen av Lumbrikus er et eksempel på samarbeid mellom flere avdelinger på OsloMet. Arbeidet er organisert på NAFO med Lene Østli og Marit Lunde i spissen, med uvurderlig hjelp fra blant andre Medieseksjonen ved Universitetsbiblioteket på OsloMet. Vi vil rette en stor takk til Bernt Michael Johansen ved Medieseksjonen, som har gjort alle opptak og redigert all lyd for oss på NAFO.

Takk til NAFOs nettverk
NAFOs nettverk av tospråklige lærere har gjort det mulig å få oversatt og lest inn tekstene. Det er Tema Morsmåls medarbeidere i arabisk, somali og tigrinja som har oversatt og lest inn. Vi vil takke Mohammed Melioui, Ilham Tawfiq, Osman Aden, Abdi M. Handulle, Amina Madar og John Sium.

Utprøving av ressursen
Underveis i utviklingsprosessen av denne læringsressursen har vi fått god hjelp og innspill fra elever i ulike målgrupper, både på barnetrinn og ungdomstrinn, ordinær opplæring og innføringstilbud. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene vi har fått fra elever og lærere, og vi vil rette en stor takk til skolene som har vært med på utprøvingen. Vi har vært på besøk hos Bjørndal, Kampen og Øraker skole i Oslo, Fjell barneskole i Drammen og Haugjordet skole i Ski.

Gå til nettsiden
Ressursen er gratis og ligger fritt tilgjengelig for alle. Vi håper den kan være til nytte og glede for barn, elever og lærere! Gå til Lumbrikus.no