Morsmålsstøtte for voksne med lite skolebakgrunn

Morsmålsstøttet undervisning for minoritetsspråklige voksne med lite eller ingen skolebakgrunn kan ha positive effekter på deltakernes læring, motivasjon og klassemiljø, viser en studie av Alver og Dregelid.

Morsmålsstøttet undervisning for minoritetsspråklige voksne med lite eller ingen skolebakgrunn kan ha positive effekter på deltakernes læring, motivasjon og klassemiljø, viser en studie av Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid.

Morsmålet som ressurs i undervisningen

Morsmålet er en viktig ressurs i andrespråksundervisning, og morsmålets rolle i barn og unges lese- og skriveopplæring har blitt fremhevet spesielt. I norskopplæring for voksne har morsmålet derimot spilt en beskjeden rolle. Alver og Dregelids studie viser imidlertid at også minoritetsspråklige voksne kan ha stor nytte av morsmålsstøttet undervisning. Alver og Dregelid har foretatt en kvalitativ studie av et prøveprosjekt hvor voksne minoritetsspråklige med lite eller ingen skolebakgrunn har kunnet benytte morsmålet som et verktøy i undervisningen.

Prøveprosjekt

I 2011-2014 ble det gjennomført prøveprosjekter med morsmålsstøttet undervisning for deltakere i voksenopplæringen. Kursdeltakere som var kommet lenger i norsklæringen, fungerte som «språkhjelpere» for deltakere med samme morsmål. Språkhjelperne bistod blant annet ved å forklare ord, begreper, grammatikk og oppgaveinstruksjoner på morsmålet. De fungerte også som en språklig «bro» mellom deltakerne og lærerne.

En dypere forståelse

Alver og Dregelid har intervjuet deltakere, språkhjelpere og lærere som har deltatt i prosjektet, og de peker på flere positive effekter. Deltakerne rapporterte at den morsmålsstøttede undervisningen var mer effektiv fordi den lot dem bygge videre kunnskaper de allerede har, og fordi de fikk en dypere forståelse av stoffet som ble gjennomgått.

Bedre motivasjon, klassemiljø og selvfølelse

Deltakerne opplevde også at de fikk anerkjennelse for sine kunnskaper og erfaringer når morsmålet ble tatt inn i undervisningen. Før deltakerne fikk morsmålsstøttet undervisning, hadde mange problemer med å forstå hva som foregikk i undervisningen, og dette førte til lav motivasjon og dårlig selvfølelse. Når deltakerne kunne bruke morsmålet som støtte, ble de tryggere og deltok mer aktivt i undervisningen. Dette bidro til å skape et bedre klassemiljø, som dannet et bedre grunnlag for læring.

Spesielt viktig for deltakere med lite skolebakgrunn

Studien viser at morsmålet bør benyttes i andrespråksopplæring, spesielt for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn. Disse deltakerne kan i liten grad kan støtte seg til skriftlige hjelpemidler på morsmålet og har ofte ikke muligheten til å benytte et fremmedspråk, som for eksempel engelsk, i undervisningen.

Les hele artikkelen her:

«Vi kan lære som vanlige folk» – Morsmålsstøttet undervisning, Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid, Bedre Skole 1/2016