NAFOs ressurser for PPT

NAFO kan bistå PP-tjenesten med veiledning, kurs og materiell for kartlegging og utredning som vil kunne gi økt kompetanse i flerspråklighet og flerkulturell forståelse. NAFOs egne nettsider for PPT er nå forbedret og utvidet med fire undersider:

Fagstoff
PPT-sidene er utvidet med blant annet en ressursside. Der finner man korte presentasjoner av fagartikler, bøker og lenke til informasjon om PPT på 15 språk.

Modell for utredning
Utredning bør ikke bare ta for seg spesifikke kognitive ferdigheter og prosessering, men også kontekst og samspill. Liv Bøyesen har utviklet en modell for utredning av flerspråklige elever som ser på helheten.

Oversikt over materiell
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har fire nasjonale sentre samarbeidet om å lage oversikter over aktuelt kartleggings- og støttemateriell for barn og unge. NAFOs oversikt viser materiell som er utviklet for flerspråklige barn og elever.

FLORO
På sidene presenteres også utredningsmateriellet FLORO, utviklet på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Det skal bidra til å kunne si noe om minoritetsspråklige elevers språklige ferdigheter og mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning. Prøvene er utarbeidet for PP-rådgivere, spesialpedagoger og tospråklige lærere. NAFO tilbyr kurs for førstelinjetjenesten og tospråklige lærere i bruk av FLORO.

Her finner du lenke til NAFOs PPT-sider