Norskopplæring på Vg1 yrkesfag skoleåret 2020/21

Norsk står ikke lenger på timeplanen for elever på Vg1 YF. NAFO har sendt spørsmål om saken til Kunnskapsdepartementet. Retten til særskilt språkopplæring står fast og omdisponering av timer er fortsatt mulig.

Fra skoleåret 2020 står ikke lenger norsk på timeplanen for elever på Vg1 YF. NAFO har sendt spørsmål til Kunnskapsdepartementet om saken.

Endring i fag- og timefordelingen i fagfornyelsen

Fra høsten 2020 skal elever på Vg1 få opplæring etter læreplanene i fagfornyelsen, og der er timefordelingen for engelsk og norsk endret for yrkesfaglige utdanningsprogram. Alle engelsktimene samles på Vg1 og alle norsktimene samles på Vg2. I samband med endringen har NAFO mottatt en rekke henvendelser fra skoler om hvordan man kan organisere særskilt norskopplæring på Vg1 YF fra høsten av for elever som har vedtak om det.

Særskilt språkopplæring og omdisponering av timer

De som har henvendt seg til NAFO, har spurt om elever som har rett til særskilt språkopplæring på Vg1 YF må få opplæringen utenom ordinær skoletid fra høsten av. Flere har uttalt at dette er en lite heldig ordning for elever som allerede har lange skoledager, og noen har vist til gode erfaringer med å omdisponere timer for å få rom for særskilt språkopplæring. NAFO adresserte dette i sin henvendelse til Kunnskapsdepartementet. I svaret sier departementet at

I forbindelse med fagfornyelsen er det ikke gjort noen endringer mht. retten til særskilt språkopplæring. Dette betyr i praksis at det er de eksisterende mulighetene for å gi særskilt språkopplæring som må komme til anvendelse for de som har behov for særskilt språkopplæring på vg1 yrkesfag; dvs. ekstratimer utenom ordinær skoletid eller omdisponering av timer.

Videreføring av muligheten for å omdisponere timer omtales også i rundskrivet Udir-1-2020, Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet, som kom den 30.6.2020

Rundskriv: Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2020

Språkopplæring et felles ansvar

I sitt svar understreker Kunnskapsdepartementet i tillegg at språkopplæring ikke må isoleres til norskfaget, og det vises til «Prop. 98 L (2019-2020) pkt. 10.2.4 hvor det sies at opplæringen i norsk så langt som mulig bør gis som en del av øvrig opplæring og som en integrert del av hverdagen. Den enkelte deltaker vil kunne oppnå språklige ferdigheter i norsk også gjennom opplæring i andre fag, og ikke kun gjennom et eget norskfag.»

Les hele Kunnskapsdepartementets svarbrev til NAFO.