Ny integreringsmelding

Regjeringen har lagt fram en ny integreringsmelding som heter Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. I meldingen presenterer regjeringen hvordan de mener integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

69 integreringstiltak
Regjeringen har foreslått 69 integreringstiltak, hvor de fleste er virkemidler for å få voksne flyktninger til å lære norsk og bli integrert. NAFO vil gjerne løfte fram de foreslåtte tiltakene som berører barn og unge asylsøkere og som gjelder barnehage og skole. Disse er:

Tiltak for barn i førskolealder
-Legge til rette for at kommunene kan tilby gratis kjernetid i barnehage for 2- og 3-åringer som har fått innvilget opphold, men som fortsatt bor i asylmottak.

Tiltak som gjelder grunnopplæring
-Ha gode rutiner for å følge med på at barn og unge får opplæringstilbudet de har krav på.
-Gi tilskudd til skoleeiere som tilbyr mer grunnskoleopplæring til ungdom slik at flere blir i stand til å fullføre videregående opplæring, innenfor rammen av Jobbsjansen.
-Sette i gang kurs for skoleledere og lærere for å styrke og målrette opplæringen av barn og unge asylsøkere og andre nyankomne.
-Vurdere kompetansehevingstiltak i kommuner med lite erfaring med nyankomne elever, og som har fått nye mottak eller mange nye bosatte elever.
-Videreutvikle verktøy for å kartlegge elevers språkkompetanse.
-Fastsette Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid fra og med skoleåret 2016–2017.
-Utvikle informasjonsmateriell om skole–plikter og rettigheter–på de mest aktuelle språkene.

Les mer
Dette er regjeringens 69 tiltak Nrk.no

Integreringsmeldingen Meld. St. 30 (2015–2016)

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord