Nyankomne elever – en god mottakelse

Skoler over hele landet merker tilstrømningen av nyankomne elever denne høsten. Barn i asylmottak har rett til opplæring som alle andre barn i grunnskolealder, og kommunene bosetter stadig flere flyktninger. De som ikke tidligere har erfaring med å ta imot nyankomne elever, kan på kort varsel bli nødt til å legge til rette for det. Spørsmålet er hvordan disse elevene kan få en god start i norsk grunnskole.

Forskning
I Sverige har Nihad Bunar, professor i utdanningssosiologi ved Stockholms universitet, forsket på hvilke faktorer som er viktige i opplæringen av nyankomne elever. I følge Bunar er ikke organiseringen av opplæringen hovedsaken, altså om eleven skal gå i et innføringstilbud eller få opplæring i en ordinær klasse. Det viktigste er innholdet i opplæringen og ikke minst hvordan man møter den enkelte elev.

Suksessfaktorer
I artikkelen ”Vägar till ett bättre mottagande” trekker Nihad Bunar fram følgende viktige faktorer for en god mottakelse av nyankomne elever:

  • kartlegg elevens kunnskaper, ferdigheter og behov ved oppstart
  • gi opplæring i både norsk og fag fra begynnelsen
  • benytt elevens morsmål som en ressurs i opplæringen
  • sørg for godt samarbeid internt på skolen, med foreldre og med andre instanser, slik at man får en felles forståelse og føler et felles ansvar

Skolens og lærerens innstilling
Innholdet i opplæringen er viktig, likedan nødvendig støtte og høye forventninger til hver elev. Det viktigste er likevel hvordan vi møter elevene som individer og hvilken innstilling læreren har til den enkelte elev. Dette henger blant annet sammen med kompetanse i andrespråkslæring.

Svenske artikler og bøker
Vägar till ett bättre mottagande
Nyhetsbrev om Nyanländas lärande med mange artikler
Nyanlända och lärande (2015), Nihad Bunar (red.)

NAFOs nettresssurser om nyankomne
Nyankomne 6-16