Undervisningsopplegg, ungdomstrinn og videregående

NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget en nettressurs med undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående opplæring knyttet til samfunnsfag, KRLE, norsk og historie.

Gå til nettstedet her

Nasjonale minoriteter

I Norge har vi fem minoritetsgrupper som har status som nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet 2014).

Formål

Formålet med nettressursen er å bidra til å spre kunnskap om Norges nasjonale minoriteter. Ved å lære om de nasjonale minoritetenes historie i Norge, får elevene mulighet til å trekke paralleller til samfunnet i dag og diskutere hva vi kan lære av historien.

Filmer og opplegg

For å gjøre ressursen aktuell for ungdom i dag, har vi knyttet undervisningsopplegg og oppgaver til temaene identitet, typisk norsk? og diskriminering. Under disse temaene ligger det filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene ut fra et nåtidsperspektiv. Men de trekker også fram eksempler fra historien. Nettressursen legger i stor grad opp til at elevene skal bli kjent med de nasjonale minoritetene gjennom ulike typer kildemateriale. Under temaet dypdykk i arkiv har vi samlet undervisningsopplegg der elevene skal finne fram og bruke historiske kilder.

Det er laget et undervisningsopplegg for hver av minoritetene for både ungdomsskole og videregående. Flere av oppleggene for ungdomsskole egner seg godt til tverrfaglig arbeid i fagene samfunnsfag, norsk og KRLE, eller de kan benyttes i ett av disse fagene. Oppleggene for videregående trinn er laget til historiefaget, men noen kan også kobles til norskfaget. Oppleggene kan benyttes i sin helhet, eller læreren kan velge ut deler av dem. Inne i det enkelte undervisningsopplegget er det en peker med bakgrunnsinformasjon til læreren.

Arbeidsmåter

Det legges opp til at elevene er aktive gjennom ulike muntlige og skriftlige aktiviteter. De skal hente fram forkunnskaper, arbeide med ord og begreper, se film, reflektere, lese ulike kilder og diskutere. På bakgrunn av kunnskap de tilegner seg underveis, skal elevene for eksempel kunne skrive en historisk fortelling, delta i en debatt, drøfte politikken som ble satt i system overfor flere av de nasjonale minoritetene og diskutere hvordan vi kan motarbeide fordommer og rasisme.

Ressurser for barnehage, barnetrinn og mellomtrinn

NAFO har tidligere laget opplegg også for barnehage, barnetrinn og mellomtrinn om de nasjonale minoritetene. Disse finner du her.

Nettsteder

Undervisningsoppleggene, filmer og bakgrunnsinformasjon finner du på nettstedet nasjonaleminoriteter.hioa.no
Oppleggene legges også ut på nettstedet Min stemme. Her kan du søke på kompetansemål, tema og trinn.