Nytt barnehageår

Sommerferien nærmer seg slutten og et nytt barnehageår står for tur. Noen familier og barn er godt kjent med barnehage fra før, andre møter barnehagen for første gang i tilvenningsfasen.

Trygghet

Alle barn og familier som har sine første møter med barnehagen, trenger tett oppfølging for å oppleve tilhørighet og trygghet til å utforske, leke og lære. I rammeplanen (2017) står det at «Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for en trygg og god start i barnehagen». Familier som møter barnehagen for første gang og kanskje ikke kan så godt norsk, kan ha særlig behov for å møte voksne de kan føle seg trygge på. Trygghet skapes gjennom gode relasjoner og samarbeid med foreldrene, og det kan ha stor betydning for foreldrene å få blant annet informasjon om hva barnehage er på sitt språk.

Informasjon om barnehagen på mange språk

Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) i Sandnes kommune har laget informasjon om barnehagen på 12 forskjellige språk.

Filmer på flere språk om barnehage i Norge

Trondheim kommune og Notodden voksenopplæringssenter har laget filmer om norsk barnehagehverdag på ulike språk. Filmene kan brukes informativt eller som utgangspunkt for å snakke om blant annet forventninger.

Oppstartssamtaler

Mange barnehager har en tradisjon for å ha samtale med foreldrene før de begynner i barnehagen eller i oppstarten. Disse samtalene er viktige for at både barnehagen og foreldrene skal få informasjon om hverandre. Det kan ofte være lurt å ha den første samtalen på foreldrenes morsmål ved hjelp av tolk, eller sammen med ansatte i barnehagen som snakker samme morsmål som foreldrene.

Anerkjenne barnas språk

Det å møte foreldrene på deres språk kan bidra til at foreldre og barn som ikke snakker så godt norsk føler seg ivaretatt og anerkjent i barnehagen. Vi som jobber i barnehagen, kan gjøre mye for å møte barn som ikke snakker så godt norsk på en god måte. Det kan for eksempel være nyttig å lære seg en sang eller høre på musikk eller se barne-tv på barnas morsmål. Vi kan også lære oss noen enkle ord på morsmålet og på den måten bidra til at barnet føler seg forstått. Ved å synliggjøre ulike morsmål med for eksempel «velkommen» eller «hei» skrevet på plakater kan vi bidra til at barnet føler anerkjennelse og tilhørighet i barnehagen.