Liv Bøyesen

Liv Bøyesen
Stilling: Seniorrådgiver
Utdanning: Cand. Paed. Spec
Tlf. direkte:
E-post:

Arbeidsområder
 • Kartlegging av leseferdighet på forskjellige morsmål
 • Utvikling av metoder og materiell som kan sikre språklige minoritetselever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring
 • Lese- og skriveopplæring/lese-og skrivevansker i et tospråklig perspektiv
 • Pedagogisk-psykologisk arbeid som samarbeidsprosjekt
 • Logopedisk arbeid med minoritetsspråklige elever
Publikasjoner i utvalg
 • Kartlegging i et minoritetsspråklig perspektiv. Bøyesen, Liv 2017, I: Lunde, M. og Aamodt, S. (red.) Flerspråklig og inkluderende opplæring. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Underveis-vurdering av en norsk tekst av en flerspråklig elev. Bøyesen, Liv. 2014 I: Trude Kringstad og Trygve Kvithyld (red.) Vurdering av skriving. Bergen. Fagbokforlaget.
 • Lesing og tekst. Samarbeide mellom foreldre og skole Bøyesen, Liv, 2013: I: Sigrun Aamodt, An-Magritt Hauge (red): Snakk med oss. Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv. Oslo: Gyldendal akademiske.
 • Lesing i alle fag for flerspråklige elever Bøyesen, Liv: I: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Margunn Mossige og Toril Frafjord Hoem (red): Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret. Heftet er en del av veiledningsmateriellet Fagbok i bruk, utgitt av Lesesenteret i Stavanger
 • Mangfold i språk og tekst Bøyesen, Liv 2009. Heftet er ein del av veiledningsmateriellet «Lesing er…» utgitt av Lesesenteret i Stavanger og redigert av Margunn Mossige.
 • Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier. Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever Bøyesen, Liv 2008: I: NOA norsk som andrespråk, nr 1 2008. Oslo: Novus.
 • Flerspråklighet og lese- og skrivevansker Bøyesen, Liv 2008: I: Bjar, L. (red.): Det er språket som bestemmer! Læring og språkutvikling i grunnskolen. Bergen: Landslaget for norskundervisning: Fagbokforlaget.
 • Lese og skriveopplæring i et tospråklig perspektiv Bøyesen, Liv 2008: I: Sand, Therese: Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Ny revidert utgave. Cappelen, Oslo.
 • Systematisk lærersamarbeid om fagopplæring og lese- og skriveopplæring Bøyesen, Liv 2008: I: Aamodt, Sigrun og Hauge, An-Magritt: Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Lese- og skriveopplæring når norsk er andrespråk Bøyesen, L. 2005: I: Leik og Læring. Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Flerkulturell pedagogikk – perspektiver og praksis og Kartlegging og utredning – sikring eller marginalisering? Bøyesen, L. 2006. Kap. 2 og kap. 9 i Brock-Utne, B. og Bøyesen, L. (red.): Å greie seg i utdanningssystemet i nord og i sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk samt området utdanning – utvikling. Bergen: Fagbokforlaget
 • Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter Bøyesen, L. 2006 i Bjar, L. (red.): Det hänger på språket! Lärande och utveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur

Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.