Fleksibel opplæring

banner Fleksibel opplæring

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever (og deltakere) med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Disse elevene kan ha rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i opplæringsloven. Målgruppen for Fleksibel opplæring er elever i grunnskolen og videregående opplæring (for eksempel innføringstilbud eller kombinasjonsklasser) og deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.- og 9.-trinnsnivå. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere. Dette gjelder for eksempel i små kommuner i distriktene der det er få elever som har behov for tospråklig opplæring. Høsten 2020 gikk Fleksibel opplæring fra å være en forsøksordning til å bli en varig ordning med 300 elevplasser.

Tilbudet til elevene

Fleksibel opplæring består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold via læringsplattformen Digilær. Faginnholdet er knyttet til sentrale temaer i læreplanen i matematikk og naturfag. Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning på nett på sitt morsmål. Hver skole melder seg på inntil tre faste undervisningsøkter per fag per uke, og kan utover disse øktene delta på leksehjelp til faste tidspunkter hver uke. I tillegg har elevene tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål.

Fleksibel opplæring er et supplement til den ordinære undervisningen, og det er den lokale læreren som har det faglige ansvaret. Et godt samarbeid mellom nettlærerne og lærerne i klasserommet er nødvendig for at prosjektet skal lykkes.

Fleksibel opplæring skoleåret 2020/2021

Kommuner/skoler har nå anledning til å søke plass i Fleksibel opplæring for skoleåret 2020/2021. Søknadsfristen er 29.05.20. Les mer om kriterier og hva som skal til for å lykkes:
Informasjonsskriv om Fleksibel opplæring skoleåret 2020/2021
Søknad om plass i Fleksibel opplæring skoleåret 2020/2021
Undervisningsplan for skoleåret 2020/2021

Bakgrunn for prosjektet

Det er et stort behov for tospråklig fagopplæring, spesielt for nyankomne elever. Kommunene klarer i ulik grad å dekke minoritetsspråklige elevers behov for tospråklig fagopplæring, selv om opplæringsloven gir minoritetsspråklige elever som ikke har tilstrekkelig ferdigheter i norsk rett til dette (les mer om særskilt språkopplæring her). Fleksibel opplæring startet som et prosjekt som skulle prøve ut om og hvordan man kan tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Utprøvingen startet i januar 2017, og fra høsten 2018 ble prosjektet videreført i en toårig pilot. Fleksibel opplæring startet som et tilbud til elever i ungdomsskolen, men det ble også åpnet for at deltakere i grunnskole for voksne og kombinasjonsklasser kunne delta. Skoleåret 2017/18 var det ca. 120 elever med i prosjektet, skoleåret 2018/19 var det om lag 200 elever, og i 2019/20 er det ca. 300 elever som deltar.

Et samarbeidsprosjekt

NAFO har ansatt sju tospråklige lærere som jobber i prosjektet. Nettlærerne jobber både med undervisning av elevene og utvikling av læringsressursene. For å bygge opp og tilpasse plattformen har vi samarbeidet tett med Senter for IKT i utdanningen. I tillegg har vi et samarbeid med Naturfagssenteret og Matematikksenteret som blant annet jobber med utvikling av ordlister som gir enkle forklaringer på sentrale fagbegreper innenfor matte og naturfag. Ordlistene lages med bistand fra Språkrådet.

Prosjektet vekker oppmerksomhet

Fleksibel opplæring blir lagt merke til også utenfor Norge. Prosjektet blir presentert på nordiske og internasjonale konferanser, og ble foreslått for den internasjonale organisasjonen Act Now som et eksempel på promising practice i Norge. I den forbindelse ble det laget en film om Fleksibel opplæring som ble vist på en internasjonal konferanse i Wien.

Les mer om Fleksibel opplæring

Regjeringen satser på tospråklig opplæring over nett (regjeringen.no)
Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring (utdanningsnytt.no)
Evaluering av piloten Fleksibel opplæring (udir.no)

Kontaktpersoner

portrettfoto av Marit Lunde
Marit Lunde

Prosjektleder
67 23 53 22
malu[at]oslomet.no

Foto av Sigridur Wilhjamsdottir
Sigridur Vilhjalmsdottir

Prosjektmedarbeider
67 23 60 18
sigridur[at]oslomet.no

portrettfoto av Kristin Lund
Kristin Lund

Prosjektmedarbeider
67 23 58 82
kristin.lund[at]oslomet.no

portrettfoto av Eli Rugaard

Eli Rugaard

Prosjektmedarbeider
67 23 67 29
Eli.Rugaard@oslomet.no

Nettlærere

portrettbilde av Omar Ahmed

Sid Omar Ahmed

Nettlærer somali
67 23 52 44
sidoma@oslomet.no

Sanaa Ezzat

Nettlærer arabisk
67 23 58 80
sanaa.ezzat@oslomet.no

John Sium

Nettlærer tigrinja
67 23 51 35
john.sium@oslomet.no

Amer Zeiad Ayoub

Nettlærer arabisk
amerzeia@oslomet.no

portrettbilde av Gada Al-Ani

Gada Omar Al-Ani

Nettlærer arabisk
67 23 55 62
gadaomar@oslomet.no

Eden T. Teklemichael

Nettlærer tigrinja
67 23 83 09
edentewe@oslomet.no