Kompetansetiltak for barnehagemyndigheten

NAFO har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å gjennomføre kompetansetiltak innen språklig og kulturelt mangfold for kommunene som barnehagemyndighet. 31 kommuner og bydeler deltar i et kompetansetiltak som startet opp i mars 2013 og avsluttes i mai 2014.

I samarbeid med fylkesmenn, universiteter og høgskoler og kommuner vil NAFO gjennom dette oppdraget, bidra til å styrke kommunenes kompetanse om språklig og kulturelt mangfold i barnehagesektoren, og samtidig etablere nettverk som kan bidra til å synliggjøre viktige erfaringer og kunnskaper i sektoren. I denne omgang er det Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold som er invitert til å delta.

Prosjektets målsetting
Målet med kompetansetiltaket er å styrke barnehagemyndighetens kompetanse om flerspråklig og flerkulturelt pedagogisk arbeid i barnehagen. Dette innebærer å styrke kommunens arbeid med å implementere Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011), å styrke kommunens rolle som tilsynsmyndighet og forvalte den statlige tilskuddordningen Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (Rundskriv F-01-11).

Det er også et mål at kommunene som deltar i kompetansetiltaket gjennom dette nettverket kan tilføre barnehagesektoren kunnskap og erfaringer som kan bidra til å styrke arbeidet med likeverdig opplæring i barnehagen.

Temaer i kompetanseutviklingen

  • Sentrale, statlige føringer for flerspråklig arbeid, kulturelt mangfold og likeverdig opplæring.
  • Kunnskap og forskning om flerspråklighet og flerkulturell pedagogikk.
  • Barnehagemyndighetens oppgaver med tilsyn og veiledning knyttet til rammeplanen og forvaltning av tilskuddsordningen (se over).
  • Ulike modeller og organiseringer av tospråklig assistanse og andrespråkslæring.

Kompetanseutviklingen foregår i fylkesvise nettverk med kunnskaps- og erfaringsdeling, samt veiledning knyttet til arbeid i egen kommune. I tillegg vil det være felles kursdager for alle fylkene.

Prosjektbeskrivelse
NAFOs rapport Kompetansetiltak for bh-myndighet 2014

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord