Nettressurs om nasjonale minoriteter

Oppdraget

NAFO har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utarbeide innhold til nettressurs om de nasjonale minoritetene med informasjon om minoritetene og forslag til undervisningsopplegg for skole og opplegg til bruk i barnehagen. Ressurser for barnehage og 1.-7. trinn er publisert på nettstedet minstemme.no. NAFO arbeider med å lage ressurser om de nasjonale minoritetene for ungdomstrinn og videregående trinn. Ressursen publiseres i løpet av 2016 på minstemme.no og på eget nettsted. Den nye ressursen vil blant annet inneholde undervisningsopplegg knyttet til temaene diskriminering, identitet og typisk norsk? Se filmer med ungdommer fra de nasjonale minoritetene om disse temaene her.

Bakgrunn for prosjektet

I Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter artikkel 12-1 forplikter Norge seg til, der det er aktuelt, å treffe tiltak på utdannings- og forskningsområdet for å fremme kunnskap om så vel sine nasjonale minoriteters som majoritetens kultur, historie, språk og religion.

De nasjonale minoritetene i Norge er

  • jødene
  • kvener/norskfinner
  • rom
  • romanifolket/tatere
  • skogfinner

Mål for prosjektet

Oppdraget skal bidra til at flere barnehagebarn og elever i grunnskole og videregående skole får kunnskap om de nasjonale minoritetenes levesett, historie, språk og religion.

Opplegg for barnehage, barnetrinn og mellomtrinn

NAFO har utviklet en nettressurs med forslag til opplegg som kan benyttes i barnehager, og
undervisningsopplegg som kan brukes i skoler, henholdsvis barnetrinnet (1.-4. årstrinn) og mellomtrinnet (5.-7. årstinn). Nettressursen inneholder personlige beretninger/fortellinger, sanger/musikk, bilder, matoppskrifter, «språk-smakebiter» og bruksanvisninger til håndverksgjenstander for de gruppene dette er aktuelt for. Hvert av oppleggene startes med en kort animasjonsfilm som belyser noen sider ved tradisjoner / historien til hver av de nasjonale minoritetene.

Oppleggene er tilpasset de kompetansemålene/læreplanverket/rammeplanen som gjelder for den aktuelle målgruppen. Oppleggene skal kunne baseres på ulike deler av materiellet avhengig av alder, kompetansemål/rammeplan og om skolen/barnehagen ønsker fokus på en eller flere av minoritetene eller nasjonale minoriteter generelt.

Materiell og opplegg for barnehage, barnetrinn og mellomtrinn er tilgjengelig på nettstedet minstemme.no

Opplegg for ungdomstrinn og videregående skole

NAFO har utarbeidet undervisningsopplegg om de nasjonale minoritetene for ungdomstrinn og videregående trinn på eget nettsted.

Her er det laget et eller flere opplegg for hver av minoritetene for både ungdomsskole og videregående. Flere av oppleggene for ungdomsskole egner seg godt til tverrfaglig arbeid i fagene samfunnsfag, norsk og KRLE, eller de kan benyttes i ett av disse fagene. Oppleggene for videregående trinn er laget til historiefaget, men noen av dem kan også knyttes opp mot norskfaget. Oppleggene kan benyttes i sin helhet, eller læreren kan velge ut deler av dem. Du kan søke etter alle ressursene og oppgavene, sortert etter trinn, tema, fag eller kompetansemål.

For å gjøre ressursen aktuell for ungdom i dag, har vi knyttet undervisningsopplegg og oppgaver til temaene diskriminering, typisk norsk? og identitet. Under disse temaene ligger det filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene ut fra et nåtidsperspektiv. Men de trekker også fram eksempler fra historien. Nettressursen legger i stor grad opp til at elevene skal bli kjent med de nasjonale minoritetene gjennom ulike typer kildemateriale. Under temaet dypdykk i arkiv har vi samlet undervisningsopplegg der elevene skal finne fram og bruke historiske kilder.

Se nettstedet nasjonaleminoriteter.oslomet.no/