Opplæring av barn og unge asylsøkere

I NOU 7:2010 Mangfold og mestring, avdekket Østbergutvalget at det var store ulikheter og kompetansebehov i opplæringen av barn som bor i asylmottak. Med bakgrunn i dette ga Kunnskapsdepartementet (KD) Utdanningsdirektoratet følgende oppdrag: Opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere: informasjon, veiledning og kompetanseheving overfor kommunene. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) fikk ansvaret for å utføre oppdraget i alle landets regioner.

Sluttrapport: «Opplæring barn og unge asylsøkere»

Regionale nettverk og kurs
NAFO avholdt i 2011 og 2012 ti regionale nettverk og kurs for kommuner med omsorgssenter eller asylmottak. Målet var kompetanseheving og kunnskap for å bedre samarbeidet om opplæringstilbudet for barn og unge i asylmottak. Målgruppa var ansatte i skolen, skoleeiere, PPT, ansatte på asylmottak, ansatte på omsorgssentre, og alle andre som jobber innen asylfeltet for barn.

Program med presentasjoner
Det ble i 2013 avholdt to kurs om opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Kursene berørte blant annet temaene: Barn og unges rett til opplæring, innføringstilbud: organisering og innhold, kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter, barn på flukt, Psykososiale problemstillinger og tiltak i skolen m.m. Klikk på programmene under for mer informasjon.

Presentasjoner fra kurs i Oslo mai 2013
Presentasjoner fra kurs i Trondheim september 2013

Informasjons- og veiledningsmateriell
Det har blitt gjennomført en større jobb med kartlegging av eksisterende informasjons- og veiledningsmateriell. Informasjonsmateriellet er ordnet tematisk og etter målgrupper og har følgende kateogorier: Skole og opplæring, Barnehage, Informasjon til skoleeiere, Hjem- skolesamarbeid, Enslige mindreårige asylsøkere, Bruk av tolk, Funksjonsnedsettelse, Nettside Tema Morsmål, Tvangekteskap og Annet.

Oversikt over informasjons- og veiledningsmateriell

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord