Skolekassa

Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser. Målgruppen for Skolekassa er elever med kort botid i Norge og elever med norsk som andrespråk. På Skolekassa finner du ressurser i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Fagressursene er organisert etter hovedområder knyttet til læreplanen i hvert fag og delt inn etter 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. I tillegg finner du ressurser til kombinasjonsklasser eller inføringstilbud i videregående opplæring. Skolekassa har læringsressurser på språkene arabisk, dari, kurmandji, pashto, tigrinja og engelsk i tillegg til norsk. Språkene er valgt på bakgrunn av språkene som snakkes av majoriteten av registrerte flyktninger per dags dato.

Bakgrunn

Skolekassa.no ble opprettet i februar 2016. Kunnskapsdepartementet besluttet at det skulle opprettes en elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven. På grunn av stor tilstrømming av flyktninger skulle Skolekassa fungere som en støtte i opplæringstilbudet. Utdanningsdirektoratet har hatt ansvaret for utviklingen i samarbeid med NAFO og andre på OsloMet- storbyuniversitetet.

Formålet med Skolekassa

Skolekassa skal ikke være en erstatning for et fullverdig opplæringstilbud. Formålet med Skolekassa er å gjøre digitale læremidler og læringsressurser tilgjengelige, slik at de kan fungere som en støtte i opplæringstilbudet. Ressursene kan også brukes i hjemmearbeid og av andre som jobber med opplæringsrelaterte aktiviteter som for eksempel leksehjelp og frivillige norskkurs. Skolekassa samler ressurser fra læremiddelutviklere, forlag, nasjonale sentre og andre, og ressursene presenteres på sju ulike språk. Nettsiden blir kontinuerlig utviklet med oppdatert innhold.

Tilgang til Skolekassa

Skolekassa består av både ressurser som er gratis, og dermed åpne for alle, og av ressurser som er lisensbelagt, og derfor bare er åpne for brukere med lisens. For å få tilgang til de lisensbelagte ressursene må elevene logge seg på med sin FEIDE-bruker.

Se film om skolekassa