Barnas hus/Regnbuen barnehage

Regnbuen Barnas Hus har en lang historie i Bodø by. Barnehagen var en krigsgave fra Sverige til Bodøs barn i 1941. Regnbuen barnehage ble opprettet i 1991, da behovet for en barnehage med særskilt kompetanse på det flerkulturelle og flerspråklige feltet meldte seg i Bodø. Gamle Barnas Hus ble revet, og en ny barnehage ble bygd som skulle romme både Regnbuen og Barnas Hus barnehage. I 2011 ble begge barnehagene slått sammen under en styrer.

Barnas hus har tre avdelinger:

  • Askeladden: 3-6 år
  • Maurtua: 0-3 år
  • Regnbuen: mottaksavdeling for nyankomne flyktningbarn: 0-6 år

Regnbuen mottaksavdeling

Regnbuen er en mottaksavdeling for flyktningbarn og er en del av mottaksapparatet i Bodø kommune. Barna som er på denne avdelingen, er primært i omtrent ett år hos oss før de blir sendt videre til andre barnehager i sitt nærmiljø. På avdeling Regnbuen har vi hovedfokus på omsorg, språk, nærhet, sosial kompetanse, empati, selvhevdelse, lek og humor. Vi er en styrket enhet, og vi legger vekt på å være mye sammen med barna – både én til én og i gruppe.

Positive opplevelser

Barna som kommer til Regnbuen, skal få lov til å lande her. De skal bli kjent med norsk barnekultur, få noe språkopplæring, sosial kompetanse og sist men ikke minst gode opplevelser. Det viktigste er at de får masse gode erfaringer blant voksne som virkelig bryr seg om dem. De skal møte voksne som er kjærlige, tålmodige, glade, som liker jobben sin og er interessert i egenutvikling og faglig oppdatering. Vi ler mye med ungene. Mye latter, tull, tøysing og moro hører med til en god hverdag.

Foreldresamarbeid

Vi har også stort fokus på foreldresamarbeid og foreldreveiledning. Vi møter nyankomne flyktninger som skal bli «Bodøværinga». Barnehagen er viktig både for foreldrene og barna. Mange av foreldrene i Regnbuen befinner seg i en kritisk fase i sine liv. For hele familien er mye fremmed og utrygt, og de skal finne ut av en helt ny livssituasjon. Det er derfor spesielt viktig at foreldrene får god og forståelig informasjon om barnehagens arbeid. Vi informerer foreldrene muntlig via tolk om livet i Regnbuen, hva vi gjør og hvorfor.

Fleksibilitet og endringsvilje

På Regnbuen får vi nye barn og foreldre gjennom hele året. Vi er derfor nødt til å endre planer ut ifra den hverdagen som møter oss. Dette krever evaluering, løpende vurderinger og ny planlegging etter behov. Også nye ansatte, spesielt tospråklige assistenter, kan komme og gå i løpet av året. Her kreves altså fleksibilitet, evne og vilje til å endre på ting etter hvert som de dukker opp.

Flerspråklighet og likeverd

Regnbuen barnehage er opptatt av språkopplæring, og hvilken ressurs det er å være flerspråklig. Dette skal kommuniseres ut til foreldre, ansatte og kollegaer i Bodø kommune, og også de private barnehagene som jobber med flerspråklige barn. Vi jobber også med det flerkulturelle perspektivet, mot likeverdsprinsippet og for at alle ungene skal ha et godt selvbilde, og være trygge i seg selv. Vi søker påfyll og kompetanseløft knyttet til disse temaene, og vi har prioritert mye godt pedagogisk materiell for bruk i barnehagen. Vi har også fokus på holdningsskapende arbeid, og vi bruker barnekonvensjonen og menneskerettighetene. Vi snakker høyt om temaene på alle arenaer, og er bevisste på våre egne holdninger og oss selv som rollemodeller.

Kunnskapsdeling

Vi deler kunnskaper og erfaringer med alle som vil ta imot. Vi har alltid studenter fra barnehagelærerutdanningen på besøk når mangfold står på timeplanen. Vi tar også imot studenter som skal ha praksis, og vi foreleser på universitetet i Bodø. Vi drar gjerne på personalmøter, eller planleggingsdager i andre barnehager og foreleser/jobber med flerspråklig/flerkulturelt tema. Vi imøtekommer også henvendelser utenfor Bodø kommune. Vi inviterer alltid til besøk i Regnbuen, og har gode overgangsrutiner fra Regnbuen til de nye barnehagene barna flyttes over til når de er klare for det.

Teksten er skrevet av Regnbuen barnehage

Lenke til barnehagens hjemmeside.