Bymyra barnehage

Barn som sitter i en ring. Det ser ut som de synger mens de har tomlene opp.

Samlingsstund i Bymyra barnehage.

Språklig mangfold

Bymyra barnehage har både barn og ansatte som representerer ulike språk- og kulturbakgrunner. Ansatte med flerkulturell bakgrunn har en viktig rolle som brobyggere. De bidrar blant annet til at alle ansatte i barnehagen kan tilegne seg ny og bedre kunnskap om språk, om det å være i et nytt land og om religiøse og kulturelle forhold.

I inngangspartiet til barnehagen blir en møtt av et stort skilt hvor det ønskes velkommen på 45 ulike språk. Med dette ønsker vi å synliggjøre at barnehagen er en møteplass for mennesker fra mange land og med mange ulike språk.

Konkretiseringsmateriell

I barnehagen er vi språkbevisste i hverdagen. Konkretiseringsmateriell er en viktig del av Bymyra barnehages systematiske arbeid med tilrettelegging for god språkstimulering og utvikling for flerspråklige barn. Vi har samlet mange kasser med bøker og tilhørende materiell som vi utvider regelmessig. Ved jevnlig å benytte bøkene og materiell har vi et godt utgangspunkt for språkarbeid med mange muligheter og innfallsvinkler til å fokusere på ord og begreper. Gode tilrettelagte språklæringssituasjoner handler om at barna gjør erfaringer, samtidig som de får ord for handlingene. På denne måten gis ordene et begrepsinnhold som blir forståelig for barna.

Ord som gror – utlån av bøker og dialogisk lesning

Barnehagen jobber med dialogisk lesning. Det handler om å lese bøker med bilder og tekst for barn på en særskilt tilrettelagt måte. Samtale med barna underveis er sentralt i denne metoden. Vi erfarer at dialogisk lesing gir stor effekt når det gjelder å øke barns ordforråd og styrke deres kommunikative kompetanse. Bymyra har laget et minibibliotek med bøker på ulike språk til bruk i barnehagen og til hjemlån for foreldre. Dette har blant annet ført til et bedre samarbeid med foreldrene.

Foreldresamarbeid

For å få en god start på samarbeidet med foreldrene har vi eget foreldremøte for nye foreldre rett etter oppstart om høsten. Vi tilrettelegger møter og samtaler med tolk slik at alle skal få mulighet til en god kommunikasjon med barnehagen. Vi utarbeidet egne foreldresamtaleskjemaer til bruk i vårt første møte med minoritetsspråklige foreldre. Dette bidrar til å bli bedre kjent med familiens språkbiografi og få en oversikt over hva vi som barnehage bør ha fokus på.

Teksten er skrevet av Bymyra barnehage

Bymyra barnehages hjemmeside