Kjølstad barnehage, Fredrikstad

Hvem er vi?

Vi ønsker at vår barnehage skal være et samlingspunkt for alle i vårt lokalsamfunn. Vi har 65 barn. 26 av dem har et annet morsmål enn norsk. I vårt personale er det også andre morsmål enn norsk. Dette er en ressurs for vår barnehage. Det kulturelle og språklige mangfoldet speiles i både barn, personale og foreldre og sees på som en normaltilstand, og en ressurs.

Vårt fokus

Et trygt og nært samarbeid med foreldrene er vår byggestein. Det å skape trygghet og gode relasjoner mellom barnehage og foreldre er en forutsetning for videre inkludering.  Vi jobber mye med språk og identitet.

Hvordan gjør vi dette?

Når et barn med foreldre som ikke snakker så mye norsk begynner i barnehagen, har vi i løpet av de tre første dagene en førstegangssamtale – med tolk. Vi bruker et skjema som er tilrettelagt for flerspråklige. Når vi gir ut skriftlig informasjon til foreldrene, blir denne i tillegg gitt muntlig.

På høsten har vi eget foreldremøte for flerspråklige foreldre med tolk. Her går vi gjennom ulik informasjon som kan være ukjent for mange foreldre. Det kan f.eks. være klær i barnehagen – sykdom – årshjul – mat – overgang fra barnehage til skole

Vi har en mødrekveld to ganger i året, en på høsten og en på våren. Fokuset er å bli godt kjent med hverandre. Her hygger vi oss med mat fra ulike land, som mødrene selv har med. Vi tar opp aktuelle temaer som blant annet bursdagsfeiringer, om hvordan barnehagen markerer ulike høytider, vi har hatt mødre som har fortalt om sine tradisjoner rundt høytider og tradisjoner. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra mødrene etter disse kveldene, så dette er en viktig arena for at alle skal føle seg inkludert i barnehagen. Samarbeidsutvalget deltar også i planleggingen. I tillegg inviterer foreldrene til sosiale aktiviteter i helgene og i ferier.

Språk og identitet

Mestring av språk er viktig, og først og fremst morsmålet. Men også det å kunne snakke godt norsk er viktig for å kunne bo og leve i Norge.

Språket er en viktig del av identiteten til barnet. For å styrke barnets identitet har 5 års-gruppa i år et prosjekt som går ut på at hvert land som representerer barnegruppa får hver sin måned.  F.eks. hadde vi i september prosjekt om Somalia. Her ser vi på kart, tegner flagg, snakker om klima, hvilke dyr som lever i Somalia, hva de spiser osv. Vi bruker nettsiden morsmal.no til å vise sanger og filmer på Somali, vi prøver å lære oss å telle osv. Vi avslutter hvert land med å få en av mødrene/foresatte til å lage mat fra prosjektets land. I februar 2018 markerte vi morsmålsdagen. Ler mer:Kjølstad barnehage markerer morsmålsdagen 2018

Digitale verktøy

«Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap og ferdigheter.» (Rammeplanen, s. 27)

Barnehagen har en viktig rolle for å motvirke digitale skiller blant barna og bidra til sosial utjevning.

Barna i vår barnehage har svært ulik erfaring med bruk av digitale verktøy, ved å presentere dette i barnehagen får vi mulighet til å gi alle barna digitale erfaringer og opplevelser.

Vi har bygd opp utstyr etter hvert. Vi har IPad og projektorer på alle avdelingene, slik at de er lett tilgjengelige når det er behov for det. Vi har lagd filmer ved hjelp av appen: iMovie.

Ved oppstart kunne vi for eksempel bruke appen Skattekista på IPaden som «tolk» sammen med barna, her kan du velge mellom svært mange språk.

Vi benytter FUNBord som gir større mulighet til at flere kan spille sammen. Dette er en stor pad som ligger nedfelt i et bord. Vi bruker nettstedene morsmal.no og Salaby, som digitale læringsverktøy. I refleksjonssamtaler med barna tar vi utgangspunkt i bilder som de selv har tatt. Vi har også lagd bildebøker, fotoutstilling, filmer m.m.