Allanengen skole

allanengen plakat
Allanengen skole er en 1- 7 skole med ca 260 elever. Ca 25 % av elevene er flerspråklige eller på god vei til å bli det. Skolen ligger i sentrum av Kristiansund og er den eldste skolen i byen.

Innføringsklasser

Allanengen skole er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige elever i Kristiansund. Det har vært jobbet systematisk gjennom flere år for å lage gode rutiner og opplæringsarenaer i innføringsklassene. Innføringsklassene er tredelt etter årstrinn: 1.trinn, 2.- 4.trinn og 5. – 7.trinn.

Kartlegging, hospitering og overføring

De fleste elever går ca 1 år i innføringsklassen. Kartlegging avgjør når elevene skal overføres til sine nærskoler / klasser. Det gjennomføres jevnlig kartlegging med kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk. I tillegg brukes en del annet testmateriell. Skolen har utarbeidet eget testmateriell for overføring av 1.trinnselever. Elevene hospiterer i nærklassen sin når det nærmer seg tid for overføring.

Skole- hjem- samarbeid i innføringsklassene

Elevene skrives inn på skolen i et mottaksmøte med nyankomne familier. Her får skolen informasjon om familiens bakgrunn, skolegang, situasjon fra hjemland, helsesituasjon med mer. I tillegg informeres det om skolesystemet i Norge og spesielt om skolesystemet i Kristiansund kommune. Det holdes foreldremøter med tolker. Foresatte deles inn i språkgrupper. Både helsesøster og familieteamet deltar på disse møtene. Mange brev og standardskriv oversettes til ulike språk. Innføringsklassene har laget en årsplan hvor foreldre er mer deltakende i ulike aktiviteter.

Kompis

Prosjektet Kompis har som mål å få nyankomne elever inn i fritidsaktiviteter tidligst mulig. Elever fra Innføringsklassene, 1. -3. trinn får gratis idrettsskole i Braatthallen hver tirsdag. Elever fra innføringsklassene, 4. – 7.trinn, møtes ukentlig i skolens gymsal og har ulike aktiviteter sammen med to ungdomsarbeidere. Kompis får besøk av ulike lag og organisasjoner som presenterer seg og de får bli kjent med hva som finnes av fritidstilbud i kommunen. I tillegg drar elevene på besøk til ulike idrettsklubber. Tilbudet er gratis for elevene.

Ekspressiv gruppe

Skolen har erfaringer med at flere elever kommer til skolen med vanskelige opplevelser i” bagasjen”. Dette gjør det blant annet vanskelig å fokusere på skolefag. Enkelte elever får tilbud om å delta i et gruppetilbud etter skoletid en dag per uke. I ekspressiv gruppe blir det lagt vekt på at barna får mulighet til å uttrykke seg ved hjelp av blant annet drama, dans, rollespill, sang og kroppsbeherskelse. Det jobbes med ulike uttrykksformer, samarbeidsøvelser og avspenningsøvelser. Barna får mulighet til å fortelle historiene sine og bearbeide følelser og erfaringer. Tiltaket finansieres av innføringsklassene sitt budsjett, BUP samt frivillige organisasjoner (Rotary, psykiatritjenesten i Kristiansund og Gode verdier).

Integreringsarbeid ved Allanengen skole

Skolen har en integrerings- og inkluderingsplan som gjelder for alle elever og ansatte ved skolen. Det handler om å synliggjøre det flerkulturelle aspektet ved skolen og sørge for at dette arbeidet faller inn som en naturlig del av arbeidet ved skolen. Markeringer av ulike land, kulturer, språk og mangfold har blitt en tradisjon på skolens månedlige samlingsstunder. På samlingsstundene spilles og synges det ofte musikk fra mange andre land i verden og skolen blir dermed en viktig kulturformidlingsarena.

Livslinjeprosjekt

De tre innføringsklassene ved skolen startet våren 2014 opp et prosjekt som kalles “Livslinjearbeid”.
I samarbeid med foresatte har vi jobbet med å knytte historier fra hjemland og nåværende situasjon sammen. Foreldreinvolvering har vært svært viktig og nyttig i dette arbeidet og gir en veldig god mulighet for et nærere foreldresamarbeid. Prosjektet har så langt vist seg som en god arbeidsmetode for alle elever i innføringsklassene.