Publikasjoner

NAFO leder mange ulike prosjekter i samarbeid med barnehager, skoler, barnehagemyndigheter, skoleeiere, fylkesmenn og universiteter og høgskoler. Erfaringene fra de ulike prosjektene dokumenteres enten gjennom rapporter, idé- eller ressurshefter, eller gjennom produksjon av korte filmer. Under finner du publikasjoner knyttet til NAFOs tidligere prosjekter.
Lenke til NAFOs filmer

Veiledningshefte: Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen

NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen med forslag til aktiviteter, refleksjonsspørsmål og tips til videre fordypning.

Last ned veiledningshefte her

NAFO – 10 år for flerkulturell barnehage og skole

Nafo-omslag3NAFO fylte 10 år i 2014 og i den anledning ble det utgitt en artikkelsamling på Oplandske Bokforlag.

Les alle artiklene her

Informasjonshefte: Barn i flerspråklige familier

Barn-i-flerspraaklige-familier-bilde_largeInformasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. I tillegg er heftet rettet mot ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner, og det kan brukes som et utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling. Heftet finnes på en rekke språk i tillegg til bokmål og nynorsk. På noen språk finnes det også som lydfiler.

I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling.

Heftet kan lastes ned fra Tema Morsmål:
Barn i flerspråklige familier

Opplæring av barn og unge asylsøkere

Gutt ved pultI NOU 7:2010 Mangfold og mestring, avdekket Østbergutvalget at det var store ulikheter og kompetansebehov i opplæringen av barn som bor i asylmottak. Med bakgrunn i dette ga Kunnskapsdepartementet (KD) Utdanningsdirektoratet følgende oppdrag: Opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere: informasjon, veiledning og kompetanseheving overfor kommunene. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) fikk ansvaret for å utføre oppdraget i alle landets regioner. Oppdraget har hatt tre hovedområder:

  • Veiledning og informasjon
  • Etablere nettverk mellom kommuner og asylmottak og omsorgssentre
  • Utvikle og gjennomføre kompetansehevende kurs i alle regioner

Les sluttrapporten her.

Les mer om nettverksmøter, kurs, råd til skoleeier, nyttig informasjon m.m. under fanen Nyankomne.

Ressurshefte- Flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte barnehageI dette ressursheftet vil du finne praktiske eksempler på hvordan barnehagen kan arbeide med språk i et flerspråklig miljø, hvordan ulike språk kan bli synlige og hørbare i barnehagen, hvordan man kan organisere og arbeide med tospråklig assistanse, hvordan foreldrene er en ressurs for barnas flerspråklige utvikling, og hvordan barnehagen kan arbeide med kartlegging av minoritetsspråklige barns språkkompetanse. Eksemplene er hovedsaklig hentet fra NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt, men du vil også finne eksempler fra andre aktuelle aktører. Eksempler og praksisfortellinger fra barnehagene er anonymisert. Selv om heftet først og fremst formidler praktisk pedagogisk arbeid, er dette forankret innen teori og forskning rundt flerspråklighet og flerkulturell pedagogikk. Videre henviser vi til fordypning i aktuell teori og forskning underveis.

Les heftet her
Read the english version here

Idehefte – Språklig og kulturelt mangfold – en ressurs i opplæringen

Idehefte. Språklig og kulturerlt mangfold - en ressur i opplæringenDette heftet setter søkelys på hvordan språklig og kulturelt mangfold kan benyttes til berikelse av elevfellesskapet i grunnskolen. Det at elever behersker ulike språk omtales i dag i faglitteratur og i offentlige dokumenter som en ressurs og ikke et problem. I dette heftet er siktemålet å gi lærere og skoleledere ideer til å benytte denne ressursen.

Med dette heftet ønsker vi å bidra til at skoler benytter det språklige og kulturelle mangfoldet i det faglige arbeidet og i arbeidet med å utvikle et inkluderende læringsmiljø.

Ved å benytte de ulike språkene som er representert i klassen, vil det kunne spore til interesse for læring av språk for alle elevene. Samtidig vil det anerkjenne minoritetsspråklige elevers kompetanse, og bidra til identitetsbekreftelse for denne gruppen.
Les heftet her

Sammen om språk. Rapport fra Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Sammen om språk forsideProsjektene “Språkløftet”og“Utviklingsprosjektet i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever” startet opp høsten 2007 i ni kommuner. Gjennom prosjektene har barnehage og skole vært sammen om å satse på språk og stimulering av barns språkutvikling. Det har vært samarbeidet om språk på ulike nivåer og på ulike arenaer i prosjektene.

Denne sluttrapporten, «Sammen om språk», viser en del av de tiltakene som har foregått i Språkløftet og Utviklingsprosjektet.

Les rapporten her

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer

Kartlegging skolefagl ferdigh h nyankomneHensikten med dette kartleggingsverktøyet er å kartlegge skolebakgrunn og skolefaglige ferdigheter til nyankomne minoritetsspråklige elever, ikke deres norskferdigheter. Det er derfor nødvendig at kartleggingen foregår på et språk eleven behersker godt, fortrinnsvis morsmålet. Man bør i størst mulig grad benytte seg av tospråklige lærere. Dersom dette ikke finnes må man benytte tolk.

Kartleggingsverktøyet er delt inn i tre hoveddeler:

1) Kartlegging av selve skolebakgrunnen, hva var undervisningsspråket, hvor langt er et skoleår, hvor mange år tar det å fullføre grunnskolen, pedagogiske tradisjoner, fag og fagsammensetning. Videre kartlegges elevens øvrige ferdigheter og erfaringer, herunder språkkompetanse, arbeidserfaringer, samt kunnskaper og ferdigheter tilegnet utenfor opplæringsinstitusjoner.

2) Kartlegging av ferdigheter i fagene engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk, samt ferdigheter i å bruke pc.

3) Kartlegging av lese- og skriveferdigheter på morsmålet, eller på et andrespråk.

Last ned kartleggingsverktøyet her

Hjem-skole samarbeid. Rapport fra prosjekt 2009-2011

Hjem-skoleprosjekt 2009 - 2011Kunnskapsdepartementet ga våren 2009 Utdanningsdirektoratet følgende oppdrag: Utprøving av ulike former for foreldresamarbeid på skoler med mange minoritetsspråklige elever. Utdanningsdirektoratet ga Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO ) ansvaret for å lede prosjektet med å utvikle og prøve ut ulike modeller for foreldresamarbeid på skoler på ulike nivåer. Oppdraget kan beskrives som tredelt:

1) Undersøke hvilke modeller for foreldresamarbeid som eksisterer på skoler i ulike deler av landet og gi en vurdering av disse.

2) Gjennomføre prosjektet på utvalgte prosjektskoler i perioden 2009 – 2011

3) Evaluere prosjektet og spre informasjon om modellene som er utviklet på nasjonalt plan.

Disse skolene deltok i prosjektet:

Fjell skole i Drammen, Hagaløkka skole i Asker, Storhamar skole på Hamar, Tøyen skole i Oslo, Verdensmester’n ved Larvik læringssenter, Strømmen videregående skole i Akershus og Årstad videregående skole i Hordaland. Skolene har utviklet en rekke tiltak for å fremme et bedre samarbeid med spesielt minoritetsspråklige foreldre. Foreldre utgjør en viktig ressurs for elevenes læringsmuligheter og utvikling, og de ulike tiltakene legger vekt på å benytte de ulike ressursene i foreldregruppa i aktiviteter og samhandling.

Gjennom ulike former for informasjon og gjennom å benytte ulike språk, får alle foreldre en mulighet til deltakelse og involvering i egne barns skolegang og læringsarbeid. Det er laget tre filmer fra prosjektene. Disse kan lastes ned fra denne lenken http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/

Vi håper eksemplene på god praksis i hjem-skolesamarbeid som presenteres i denne rapporten og i de tre filmene, kan bidra til å inspirere andre skoler til å fremme hjem-skolesamarbeidet og til å involvere foreldre i sine barns læring. Vi takker elever, foreldre, lærere og ledere som har bidratt til de gode, inspirerende resultatene dette prosjektarbeidet har frambrakt.
Les rapporten her

Sluttrapport- Likeverdig opplæring i praksis

Likeverdig opplæring i praksis
Strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009 ble lansert av Utdannings-og forskningsdepartementet i 2004. Utdanningsdirektoratet hadde det overordnete ansvaret for gjennomføringen av planen fram til 2008. Deretter ble dette ansvaret delegert til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). En rekke tiltak ble satt i gang i forbindelse med arbeidet med planen, og de fleste ble avsluttet i 2009.
Sluttrapporten fra arbeidet med strategiplanen gir et innblikk i flerkulturelt utviklingsarbeid som foregikk innen barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning i perioden 2004-2009. Den skal være en kilde til inspirasjon for videreutvikling framover i tid. Den viser utviklingsarbeid som er basert på de ressursene som barn, elever, deltakere, studenter og lærere har med seg inn i ulike opplæringssituasjoner.
Vi har valgt ut 30 eksempler på god praksis som er utviklet gjennom arbeidet. Disse eksemplene presenteres i rapporten. Vi håper dette kan bidra til å inspirere barnehager, skoler, kommuner, fylkeskommuner, høgskoler og universiteter til innsats for å bidra til god flerkulturell praksis.
Les rapporten her
Read the english version here

Idéhefte – om opplæring i fengsel

Idehefte kriminalomsorgenLærere og skoleledere i opplæringen innen kriminalomsorgen som har minoritetsspråklige elever, er den primære målgruppen for dette idéheftet. Men arbeidsmåtene og innfallsvinklene, som presenteres, har stor overføringsverdi – fordi det dreier seg om metoder og tilnærminger utviklet for et mangfoldig og sammensatt elevgrunnlag. Heftet gir innblikk i problemstillinger knyttet til opplæring av minoritetsspråklige elever innenfor de rammer som undersvining innenfor murene setter, og beskriver opplæringstiltak utviklet ved de to prosjektskolene – Jessheim videregående skole, avdeling Ullersmo fengsel og Grønland voksenopplæringssenter i perioden 2007-2009. Det er en presentasjon av arbeidsmåter og tilnærminger som tar hensyn ti at mange innsatte skal rehabiliteres til et liv i det norske samfunnet, mens andre skal kunne tilegne seg kompetanse som er aktuell og anvendelig i utlandet.

Les idéheftet her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord