Film: Arbeid i mottak


Produsert av Snøball film for NAFO i 2009
Ila skole, Trondheim
Lengde: 17.1

 
Ila skole er både en ordinær barneskole og en mottaksskole, noe skolen utnytter i sin organisering ved at elevene som går i mottaksklassen får anledning til å tilhøre Ila skole i to år. Det vil si at mottakseleven det andre skoleåret går i vanlige klasser. Etter dette blir de elevene som ikke hører til Ila skolekrets overført til sine lokalskoler.

Elevene i mottaksklassen får trinntilhørighet fra første dag. Når de kan kommunisere litt på norsk, deltar de i undervisningen på sitt alderstrinn i noen skoletimer pr. uke.

I denne filmen er vi med i flere skoletimer på Ila skole. Vi møter en elevgruppe i mottak på 2.–4. trinn, en gruppe på 5.–7. trinn og en såkalt alfagruppe, der elevene ikke har skolegang fra før.

I alfagruppa arbeider elevene både på norsk og somali. Lærerne arbeider parallelt med leseopplæringen på begge språk.

Vi ser at de tar utgangspunkt i bokstaven M, en felles bokstav, med felles språklyd, på somali og norsk.Vi får også se hvordan en av de ordinære klassene forbereder seg til å ta i mot en elev fra mottaksklassen.

Ila skole har innført et systematisk lærersamarbeid mellom kontaktlærere, tospråklige lærere og faglærere. Samarbeidet står på lærernes arbeidsplan og diskuteres i fellestiden. I filmen får vi blant annet høre hvordan fagleder følger med på hvordan det går med hver enkelt elev ved overføringen fra mottak til trinnet og at lærerne uttrykker at de får god veiledning og oppfølging fra ledelsen.
 
Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan mottakstilbudet for nyankomne minoritetsspråklige elever ivaretas på best mulig måte?
  • Hvordan kan man som lærer legge til rette for at minoritetsspråklige elever som overføres til ordinær klasse føler seg velkommen?
  • På hvilke måter mener du ledelsen ved en skole bør ta ansvar for elever fra språklige minoriteter?
  • Hvilke fordeler har det tospråklige lærersamarbeidet i en alfagruppe?

 
Ressurser