Film: Hjem-skole-samarbeid

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Kjølberg skole, Fredrikstad
Lengde: 8.14

 
Foreldre plikter å sørge for at barna deres får skolegang, og skolen plikter å legge til rette for best mulig opplæring i samarbeid med foreldrene. Dette fordrer at skolen legger til rette for dialog med foreldrene, slik at skolen kan informere om innhold og praksis og etterspørre hva som er foreldrenes behov og ønsker. Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn kan ha behov for en annen type informasjon enn foreldre som selv har erfaring med norsk skole. I tillegg har mange minoritetsspråklige foreldre behov for å få informasjon og delta i diskusjoner på et annet språk enn norsk.

På Kjølberg skole i Fredrikstad har de utviklet rutiner og praksis som skal ivareta og imøtekomme mangfoldet i foreldre- og elevgruppa på en likeverdig måte. Blant annet har Kjølberg skole ansatt en teamleder med ansvar for å ivareta og følge opp minoritetsspråklige elever og foreldre og være bindeledd mellom administrasjon, øvrige samarbeidspartnere, lærere og foresatte i alle saker som omfatter minoritetsspråklige elever.

I filmen ser vi mottakelsen av en gutt og hans foreldre første dag på skolen. Gutten og foreldrene snakker ikke norsk, men en tolk følger dem først i samtale med teamleder for minoritetsspråklige elever og deretter i klassen slik at de får muligheter til å delta i samtalen med lærerne og elevene.

Etter en innledende samtale får eleven og foreldrene en felles omvisning på skolen. Teamleder forklarer at det er viktig å ta med foreldrene på «bildereiser», så de får se hvor barnet skal være i ulike undervisningssituasjoner på skolen. På denne måten kan de forstå og vite hvor barnet har vært og hvilke aktiviteter barnet har deltatt i når de snakker om skolen hjemme.

I filmen får vi også være med på en foreldresamtale med et annet minoritetsspråklig foreldrepar som også er nye ved skolen. Teamlederen informerer blant annet om kartlegging av elevens ferdigheter i norsk og informerer om læreplan i grunnleggende norsk og tospråklig opplæring. Foreldrene på filmen gir tilbakemelding om hvor viktig det er at de får muligheten til å samtale med tolk. De opplever at de da unngår misforståelser og får muligheten til å delta aktivt i samtalen med lærerne.

Rektor presiserer at alle foreldre skal oppleve å få den hjelpen de har behov for og at tilpasset informasjon til foreldre er like viktig som tilpasset opplæring til elever.

Teamleder legger vekt på noen av rutinene de har for å nå alle foreldre:

  • Benytte tolk eller tospråklig lærer i samtale med foreldre
  • Ringe hjem for å informere om foreldremøte
  • Formøte med språklige minoritetsforeldre og tospråklige lærere før det ordinære foreldremøtet. Ulik informasjon blir gjennomgått, forklart og diskutert

 
Spørsmål til diskusjon

  • Hvilke rutiner har skolen i første møte med foreldre fra språklige minoriteter?
  • På hvilken måte benytter skolen tospråklige lærere i samhandling med foreldre?
  • På hvilke måter inviterer skolen til samtaler og aktiviteter?
  • Hvilke erfaringer har skolen med språkhomogene samtaler på foreldremøter?
  • Diskuter hvordan skolen kan benytte seg av de ulike ressursene i foreldregruppa.

 
Litteratur