Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder

Veilederen Samarbeid mellom skole og barnevern retter seg mot ansatte, ledere og mellomledere på skolen og i barnevernet. Et godt og gjensidig samarbeid krever at skole- og barnevernssektoren har etablert et hensiktsmessig system for samarbeidet, at de har kunnskap om hverandres oppgaver, lover, ansvar og roller, og at samarbeidet er preget av tillit, åpenhet og respekt.

Temaer i veilederen

Veilederen er organisert rundt følgende temaer

  • Oppfølging av skolehverdagen
  • Oppfølging av skolegang når barn har faglige eller psykososiale utfordringer
  • Samarbeid og ansvarsfordeling når et barn må bytte skole
  • Samarbeid mellom skolen og barnevernet i bekymringssituasjoner

Mål: utdanning og arbeid
Cirka ti prosent av barn og unge i Norge vil i løpet av oppveksten ha vært i kontakt med barnevernet. At bare fire av ti av disse gjennomfører videregående opplæring er en samfunnsutfordring. Målet er at alle barn med behov for hjelp og støtte fra barnevernet fullfører videregående opplæring og integreres i arbeids- og samfunnslivet. Det er avgjørende at skolen og barnevernet samarbeider godt for å sikre at disse barna får en helhetlig og god omsorgs- og skolesituasjon.

Minoritetsspråklige spesielt
I kapitlet ” Oppfølging av skolehverdagen” er enslige mindreårige asylsøkeres situasjon berørt i avsnittet «Omsorgssentres ansvar for barns skolegang og opplæring». I kapitlet ” Oppfølging av skolegang når barn har faglige eller psykososiale utfordringer” er det eget avsnitt om «Barn med annet morsmål enn norsk og samisk».

Lenke til veilederen: Samarbeid mellom skole og barnevern