Skoleeieres kompetanseheving

Rambøll har nylig evaluert særskilt språkopplæring og innføringstilbud, og et av hovedfunnene er at det er viktig at skoleeier er involvert. Når det gjelder innhold og organisering av særskilt språkopplæring, er regelverket åpent for tolkninger. Dette gjør det nødvendig med tydelige signaler fra skoleeier. Der hvor skoleeier viser lite engasjement, blir det opp til den enkelte skole, og konsekvensen er at elever med vedtak om særskilt språkopplæring ikke får likeverdige tilbud.

Kompetanseheving gjennom nettverk
Mange kommuner opplever en økning i antall flerspråklige elever og elever med behov for vedtak om særskilt språkopplæring. Dermed er det også flere skoleeiere som ønsker seg oversikt og kompetanse innen dette feltet. En måte å øke sin kompetanse er å delta i nettverk og utveksle erfaringer med kolleger med tilsvarende arbeidsoppgaver i andre kommuner.

NAFOs skoleeiernettverk
NAFO drifter et nettverk om opplæring av minoritetsspråklige elever for kommunale skoleeiere. Nettverket er et forum for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og skolering for administrativt ansatte i kommunene og møtes en til to ganger i året. Rundt 30 kommuner deltar, men NAFO vil gjerne samarbeide med flere kommuner, store og små, med få eller mange flerspråklige elever. NAFO har et tilsvarende nettverk for fylkeskommunale skoleeiere.

Nettverksmøte på Hamar våren 2016
En gang i året møtes begge NAFOs skoleeiernettverk. Med tanke på det økende antallet ungdommer med lite skolebakgrunn og kort botid i Norge, er det svært gunstig at kommune og fylkeskommune møtes til erfaringsutveksling der nye ideer for god praksis kan oppstå. Bedre samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om innføringstilbud i videregående opplæring har stått på agendaen i flere år. Våren 2016 var nettverkene samlet på Hamar. På møtet ble ulike saker diskutert, blant annet praksis når det gjelder skoletilbud for elever som kommer til Norge sent i grunnskolealder. Under finner du lenke til mer informasjon om nettverkene og program med presentasjoner fra samlingene.

Våren 2017 møtes vi i Drammen
Våren 2017 møtes nettverkene igjen i månedsskiftet april/mai med Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune som vertskap. Nettverksmøtet går vanligvis over to dager. Den ene dagen er felles med faglig påfyll og tid for samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal skoleeier. Den andre dagen er nettverkene delt, og det er skolebesøk samt aktuelle saker som står på agendaen.

Les mer
Evaluering av særskilt språkopplæring Rambøll 2016

Rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklige NAFO 2016

NAFOs kommunale skoleeiernettverk

NAFOs fylkeskommunale skoleeiernettverk

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord