Skolepris til Ila skole i Trondheim

Dronning Sonjas skolepris for 2016 går til Ila skole i Trondheim.

Prisen tildeles hvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Dronningen har selv tatt initiativet til prisen som første gang ble delt ut i 2006. Det er fylkesmennene som nominerer kandidatene.
 

Kriterier for tildeling

Prisen tildeles ut fra disse kriteriene:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

 

Begrunnelse for årets tildeling

Juryen begrunner tildelingen til Ila skole slik:
Årets prisvinner er en verdig vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Ila skole utmerker seg både ved sin helhetlige og systematiske verditenkning, og ved å praktisere likeverd og inkludering i alle ledd. Det er tydelig at barns mestring og mestringsopplevelse står sentralt i skolens verdigrunnlag og læringsarbeid. Skolen har arbeidet kollektivt og kunnskapsbasert med skoleutvikling i mange år, og det har gitt resultater. Juryen har lagt vekt på at det på Ila skole er en tydelig, engasjert og målrettet ledelse som arbeider for å dyktiggjøre hele personalet i skolen og SFO, for å nå målet om et godt og inkluderende skoletilbud for alle.
 
Se en film fra Ila skole som Nynorsksenteret har laget om skolens arbeid med språklig mangfold.

Les mer om prisen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.
 

NAFO gratulerer Ila skole med prisen og ønsker lykke til i det videre arbeidet!