Studium knytt til mangfald i barnehage og skule

NAFO har oppdatert oversikta over studietilbod knytt til norsk som andrespråk og fleirkulturelle perspektiv i barnehage og skule. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her

Søk stipend

Det finst moglegheiter for å søkje stipend for vidareutdanning. Du finn meir informasjon om vidareutdanning i andrespråkspedagogikk i skulen og språkutvikling og språkæring i barnehagen på Utdanningsdirektoratet si heimeside.

Kompetanse Norge har lyst ut stipend for lærarar som underviser vaksne innvandrarar i norsk etter introduksjonsloven. Søknadsfristen for stipendordningane er 1. mars.