Tiendeklassinger med kort botid i Norge

Mange minoritetsspråklige elever begynner i norsk skole sent på ungdomstrinnet. En god del av disse har lite skolebakgrunn fra hjemlandet og kort opphold i grunnskole i Norge før de skrives ut med et vitnemål. Selv om en elev har oppholdt seg bare få måneder i tiende klasse, har eleven krav på et vitnemål, som gir rett til inntak til videregående opplæring. Det stilles ingen krav om verken norskferdigheter eller fagkunnskap for inntak til videregående opplæring i Norge. Dette er utfordrende for fylkeskommunene.

Hva tilbyr kommunene disse ungdommene?

NAFOs kommunale skoleeiernettverk var samlet på Hamar i april og diskuterte blant annet hva kommunene tilbyr disse ungdommene. Kommunen kan velge å la en elev gå ett eller flere år ekstra i grunnskolen dersom det er formålstjenlig og foreldrene samtykker, ifølge Utdanningsdirektoratet. Praksisen er ulik i kommunene. Dette henger både sammen med økonomi og hvilke opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom over 16 år som finnes. Noen eksempler:
Kommune 1: elever som kommer i tiende klasse blir loset til innføringstilbud i videregående.
Kommune 2: elever som kommer på våren i tiende klasse får tilbud om et ekstra år i innføringsklasse på ungdomsskolen.
Kommune 3: elever som kommer i tiende får tilbud om å begynne i niende for å få et ekstra år i ungdomsskolen.
Kommune 4: elever som kommer i tiende klasse får tilbud om et år grunnskole for voksne ved læringssenteret med hospitering i vg1 en dag i uka.

Samarbeid mellom kommune, fylkeskommune

Minoritetsspråklig ungdom som kommer sent på ungdomstrinnet har oftest behov for mer grunnskoleopplæring og/eller innføringstilbud i videregående. Det er mange fordeler med at voksenopplæring og videregående samarbeider om et godt tilbud for denne elevgruppa, for eksempel et kombinert tilbud om grunnskole for voksne og norskopplæring lokalisert på videregående skole. Det virker motiverende å gå sammen med jevnaldrende og gir positive utslag både på fraværsstatistikk og gjennomføring. Flere og flere kommuner og fylkeskommuner er i samtale om å få til slike tilbud.

Lov å ta grunnskolefag om igjen?

Kombinasjonsklassen i Larvik har vært et vellykket tilbud til ungdom med kort botid i mange år. Tilsvarende samarbeid oppstår nå flere steder i landet, for eksempel i Drammen. Denne våren behandles et forslag om lovendring som vil gjøre det mulig for elever å ta grunnskolefag om igjen. Dette har vært en forsøksordning i Kombinasjonsklassen i Larvik.

Les mer

Kombinasjonsklasse i Drammen

Kombinasjonsklassen i Larvik

Innføringstilbud – svar på spørsmål, Utdanningsdirektoratet

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord