Tilhørighet og utenforskap

Hvem er jeg? Hvor tilhører jeg?

På NRKs nettsider kunne vi onsdag 10. februar lese om Choas Ahmod som kom til Norge da han var 13 år gammel. Han er i dag ferdig utdannet psykolog, men mener at tilhørighet- og identitetsproblemer er en stor utfordring for unge mennesker med annen bakgrunn i Norge. Han får støtte av Charlotte Husomanovic. Hun er selv født i Norge, men forteller om forvirrende barndoms- og ungdomsår. Når hun var på besøk i Bosnia, var hun «den norske jenta», mens når hun kom tilbake til Norge, var hun «den bosniske jenta».

Mange barn og unge som vokser opp i dag, vokser opp med tilknytning til flere kulturtradisjoner, religioner og språk. Hvorvidt unge mennesker klarer å utvikle en trygg mangfoldig identitet, avhenger mye av tilbakemeldinger, signaler og støtten de unge får fra omgivelsene. Her spiller skolen en nøkkelrolle.

Flex-ID i Larvik kommune

Ahmod og Husomanovic gikk på samme skole i Larvik, og for begge ungdommene var det avgjørende at de fikk støtte til å innse at deres bakgrunn kunne være en ressurs, og ikke en begrensning. Ungdommene mener at deltagelse i Flex-ID-programmet, som Larvik kommune tilbyr, var til stor hjelp. Navnet Flex-ID henspiller på det å ha en fleksibel identitet. Programmet går over to år og fokuserer på identitet, ferdigheter, ressurser og utfordringer. Leder for læringssenteret i Larvik, Inger Hjortland, sier til NRK at det hele handlet om å skape et program der de ville vise at det å vokse opp med to kulturer, er en enorm ressurs. Husomanovic trekker frem at det å få en bekreftelse på at hun er verdifull, var viktig for henne da hun startet i Flex-ID.

– Ganske raskt gikk det opp for meg at ja, jeg snakker to språk, jeg har to kulturer, jeg har to religioner. Det fikk meg til å tenke at jeg har veldig mye som andre ikke har. Det finnes bare en Charlotte, og alt dette utgjør meg.

Les NRKs artikkel og hør ungdommene fortelle.

Arbeid med identitet i skolen

Skolen som en institusjon der barn og unge tilbringer mange timer hver dag, vil ha en sentral rolle i å forme barn og unges oppfatninger av hvem de er. Et viktig aspekt ved programmet Flex-ID er at elevene får mulighet til å delta i diskusjoner og refleksjon om blant annet identitet og hva det vil si å være norsk. Dette er noe den enkelte skole kan skape rom for i det ordinære skoletilbudet. NAFO har det siste året laget filmer med refleksjonsoppgaver som kan tas i bruk i nettopp arbeid med tema som identitet og hva det vil si å være norsk. Filmene er beregnet til bruk i ungdomsskole og videregående.

Se NAFOs filmer her: