Utredningsverktøy på 19 språk

Har du mistanker om at en flerspråklig elev har dysleksi eller andre språkvansker, kan FLORO være et nyttig verktøy i en utredning. Nå foreligger verktøyet også på pashto, og spesialpedagoger og tospråklige lærere i Ålesund kommune har nylig gjennomført sertifiseringskurs i regi av NAFO.

Har du mistanker om at en flerspråklig elev har dysleksi eller andre språkvansker, kan FLORO være et nyttig verktøy i en utredning. Nå foreligger verktøyet også på pashto, og spesialpedagoger og tospråklige lærere i Ålesund kommune har nylig gjennomført sertifiseringskurs i regi av NAFO.

Hva er FLORO?

Det flerspråklige utredningsverktøyet FLORO kan brukes som en del av en utredning av minoritetsspråklige elever for å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket eller avvikende språkutvikling, spesifikke vansker knyttet til lesing og skriving som dysleksi, eller en kombinasjon av disse. FLORO består av tre kognitive prøver som skal måle ferdigheter en mener er nært knyttet til lesing og lesevansker. Prøvene tester ordminne, RAN (rask automatisert benevning) og ordrepetisjon. FLORO kan som en del av en utredning si noe om behov for spesialundervisning (definert i opplæringsloven §5.1.). Prøvene er utarbeidet av NAFO ved Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Utredning på 19 språk

FLORO er utviklet på språkene albansk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, kurdisk kurmanci/badini, kurdisk sorani, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk. De siste språkene som er ferdigstilt, er pashto og dari.

Sertifiseringskurs

PPT-ansatte, spesialpedagoger eller tospråklige lærere kan ta i bruk FLORO dersom de er kurset og har fått kursbevis. Tospråklige lærere skoleres for å kunne samarbeide med PP-rådgivere og spesialpedagoger. Kursene består av teoriundervisning, egenarbeid, testing av personer i forskjellige språkgrupper, erfaringsdeling og veiledning. Etter bestått kurs får deltakerne kursbevis og er sertifisert for bruk av FLORO.

FLORO-kurs i Ålesund kommune

Våren 2019 fikk flere tospråklige lærere og spesialpedagoger som jobber med minoritetsspråklige elever i Ålesund kommune tilbud om å delta på FLORO-kurs. Judith Damm, koordinator for tospråklige lærere og rådgiver i Team kultur og oppvekst i Ålesund kommune var ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurset i samarbeid med NAFO. Hun sier at skoleeier i Ålesund kommune ved Team kultur og oppvekst ønsket å tilby dette kurset fordi de er opptatt av høy kompetanse.

Kursholder Liv Bøyesen, seniorrådgiver ved NAFO, var to dager i Ålesund for å gi kursdeltakerne 12 undervisningstimer med teori. I tillegg bestod kurset av flere timer med egenarbeid, testing av personer i forskjellige språkgrupper, erfaringsdeling og veiledning.

Kursbevis og kakefest

I oktober 2019 ble 20 tospråklige lærere (arabisk, dari/farsi, engelsk, litauisk, polsk, somali, spansk, russisk, thai, tigrinja, tysk og vietnamesisk) og 7 spesialpedagoger fra Ålesund kommune sertifisert og fikk FLORO kursbevis. Ålesund Kommune markerte den store dagen i bystyresalen der kommunalsjefen for kultur og oppvekst Bjørn Ivar Rødal delte ut kursbevisene og inviterte alle deltakere til kakefest.

Les mer