Vellykket integrering av innvandrere

Agderforskning ønsker å få fram mer kunnskap om hva som gir vellykket integrering av innvandrere og flyktninger. Pilotstudier i to Agder-kommuner viser at det arbeides veldig forskjellig med integrering.

Integrering av innvandrere er ikke en kontorjobb
Lærerne i Arendal voksenopplæring opplever at det er lite flyt i tjenesteapparatet rundt de nyankomne. Dermed blir det lærerne, som i utgangspunktet skal ha ansvaret for undervisningen, som får knutepunktfunksjonen mellom innvandrerne og tjenestene. Denne funksjonen kan til tider nærmest bli altoppslukende.

Samfunnsengasjement og likemenn
De ansatte ved flyktningkontoret i Lindesnes arbeider aktivt med å involvere den norske lokalbefolkningen og allerede bosatte flyktninger i arbeidet med å ta i mot og inkludere nyankomne flyktninger. Lindesnes kommune har bevisst valgt å bosette flyktninger fra en bestemt nasjonalitet, fordi de har opparbeidet kunnskap om denne gruppen, og fordi nyankomne flyktninger på denne måten ofte møter godt integrerte landsmenn og -kvinner når de kommer til lokalsamfunnet.

Les mer her