Vellykket utdanning for ungdom med kort botid

Når grunnskoleopplæring for ungdom legges til videregående skole, erfarer flere skoler minsket fravær og bedre mestring. I forbindelse med prosjektene Ungdom med kort botid og Kompetanse for mangfold har Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune utviklet et samarbeid om elever i ungdomsalder som nylig har kommet til landet.
 
Gode resultater når elevene får gå på vanlig skole
Ungdom med kort botid i Norge har spesielle utfordringer i skolesystemet og har en høyere frafallsprosent enn resten av befolkningen. Men elevene trives bedre på skolen når de får være sammen med jevnaldrende og blir kjent med andre ungdommer. Faglig mestring er også viktig for trivsel. Dette er erfaringer fra en forsøksordning ved Kombinasjonsklassen i Larvik, der grunnskoleopplæring for ungdom legges til videregående skole, og der man kan få ta grunnskolefag om igjen og forbedre sitt grunnskolevitnemål. Ordningen har blant annet ført til en svært lav frafallsprosent blant disse elevene i videregående løp.
 
Bakgrunn for samarbeidet i Buskerud
Gjennom et samarbeid i NAFO-prosjektet Ungdom med kort botid i Buskerud hadde det dannet seg arenaer for å diskutere utfordringer sektoren stod overfor når det gjaldt utdanning av unge med kort botid. Fylkeskommune og kommune så på mulighetene for å lokalisere grunnskoleklasser med ungdom 16-22 år på videregående skole. Samarbeidet ble videreført gjennom prosjektet Kompetanse for mangfold, og ved skoleårets begynnelse i 2015 startet en grunnskoleklasse på Åssiden vgs.
 
Minsket fravær og økt trivsel
«Gjennom prosjektet ser vi at fraværet er redusert med 30 prosent og det ugyldige fraværet er mer enn halvert», skriver forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge som har fulgt prosjektet. De viser til at elevene nå engasjerer seg mer i skolen, og at de opplever et større ansvar for egen skolegang. Erfaringene tyder på at elevene opplever det å gå på en skole med andre ungdommer som positivt for læringsmiljøet. I rapporten står det blant annet: «Et meget høyt fravær kan ikke bare tilskrives elevene, skolene må se nærmere på eget tilbud.» Les mer i artikkelen, «Det er ikke kidsa det er noe galt med, men skolesystemet».
 
Forslag om lovendring til behandling på Stortinget
Mange ungdommer kommer til Norge sent i utdanningsløpet. Noen har aldri gått på skole tidligere, andre har flere års skolegang bak seg. Noen elever går ut av ungdomsskolen med grunnskolebevis uavhengig av om de har kunnet få karakterer fra grunnskolen eller ikke, og de får ikke lov til å ta opp igjen eksamen. Torbjørn Røe Isaksen fremmet et forslag om lovendring etter å ha besøkt kombinasjonsklassen i Larvik og sett de gode resultatene av forsøksordningen der. «Mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring» er nå til behandling i Stortinget, og det er håp om at lovendringen vil gjelde fra skolestart 2016.
 
Lenker
Det er ikke kidsa det er noe galt med men skolesystemet. Forskning.no 7. april 2016
Her har vi masse muligheter! Rapport fra Høgskolen i Sørøst-Norge
Saksgang i Stortinget
Forslag om lovendring