Grunnlagsdokumenter

På denne siden finner du andre sentrale dokumenter som omtaler videregående opplæring. Her finnes bl a stortingsmeldinger, NOUer og veiledere. En liten ingress sier noe om hva dokumentet inneholder. Merk også at Utdanningsdirektoratet har samlet informasjon som er relevant for skoleledere og skoleeiere som har minoritetsspråklige elever. Les mer her.
 

Ludvigsenutvalget ble opprettet for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. I denne delinnstillingen gir de et kunnskapsgrunnlag og en analyse av den historiske utviklingen i grunnopplæringens fag over tid, grunnopplæringens fagsammensetning og innhold i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med og utredninger og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører knyttet til fremtidige krav til kompetanse. Les mer

 

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk
Meldingen handler om muligheter og utfordringer som følger med å være et land og samfunn med innvandring. Den presenterer prinsipper og rammer for framtidens politikk for mangfold og fellesskap, og gir en helhetlig framstilling av regjeringens integreringspolitikk. Videregående opplæring er særlig omtalt i kapittel 4.6. Les mer her

 

Veileder om minoritetsspråklige barn og unge på skole i foreldrenes opprinnelsesland
Veilederen skal fungere som et utgangspunkt for samtale mellom foresatte og skole eller barnehage om hvordan de kan samarbeide i forkant av, under og etter utenlandsopphold. Veilederen foreligger på norsk, engelsk, urdu, somali og tyrkisk. Les mer her

 

NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet
Østbergutvalgets rapport foreslår tiltak for bedre opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne. Kapittel 9 er viet videregående opplæring, I tillegg er videregående opplæring omtalt bl a i kapittel 4, 10 og 14. Les mer her

 

Meld. St. 16 (2006-2007) …og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring
Stortingsmeldingen gir mange svar på hvordan vi kan lykkes bedre med å bistå hver enkelt i å utforme og realisere sine livsprosjekter, og den angir retning på den innsatsen som må gjøres for at vi skal utvikle et sosialt utjevnende utdannings- og kompetansesystem til beste for den enkelte og for samfunnet. Videregående opplæring er særlig omtalt i kapitlene 2.1,, 3.2.7, 3.3.2, 4.3 og 6.3.8. Les mer her

 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord