Arbeid med ord og begreper

Språkverksted - film
Arbeid med ordforråd bør være sentralt i alle fag. Selv om elever har et godt utviklet hverdagsspråk, kan de trenge mye tid på å utvikle et ordforråd som kan brukes til å tilegne seg skolefag. Denne siden inneholder tekster, filmer og tips til arbeid med ordforråd i flerspråklige klasserom.

 

Ord og begrep

Når man arbeider med ordinnlæring, er det viktig å skille mellom ord og begrep. Ordet er den muntlige eller skriftlige formen, f.eks. ordet bil, mens begrepet er det innholdet ordet refererer til (et kjøretøy med fire hjul). En elev som lærer seg et andrespråk har ofte veldig mange begreper på plass. Å lære seg ord på et nytt språk kan da innebære da å sette nye ord på allerede eksisterende begreper. Andre ganger kan det være at elevene har behov for å utvikle begreper sammen med ordene. Det er viktig at læreren har klart for seg om det kun er ordet eller om det også er begrepet eleven har behov for å lære.

Prinsipper for arbeid med ordforråd

  • Ordforrådslæring bør skje både direkte og indirekte (dybde og bredde).
  • Bruk varierte undervisningsmetoder og tilnærmingsmåter slik at elevene får bredere erfaring med ordene og deres bruksområde.
  • Legg til rette for mye muntlig interaksjon (par, grupper, hel klasse).
  • Gjør ordforrådsarbeidet konkret og satt i en sammenheng.
  • Ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper.
  • Utnytt elevenes totale språkkompetanse (førstespråk, norsk, engelsk, ulike fremmedspråk).
  • Hjelp elevene til å få bevissthet om ords oppbygning.
  • Samarbeid med andre lærere om utvalg av ord og undervisningsmetoder.
  • Arbeidet med ordforråd bør være langvarig og systematisk og foregå i alle fag.

Fordypningsartikkel: Ordforråd i alle fag

Picture1Ordforråd i alle fag
Artikkelen tar for seg ulike typer ord som elevene møter i fagene, og hvilke ord og uttrykk som kan være spesielt vanskelige når man er i en norskinnlæringsfase. Videre skrives det litt om hvordan ordinnlæring foregår, blant annet gjennom svar på spørsmålet «Hva vil det si å kunne et ord?». I siste del presenteres prinsipper som bør ligge til grunn for arbeid med ordforråd for andrespråksinnlærere. Det gis også noen eksempler på metoder for arbeid med systematisk ordforrådsinnlæring.

Filmer

Filmene omhandler systematisk arbeid med ord i grunnskolen. Med tilpasninger kan metodene som presenteres i filmene også benyttes i videregående og voksenopplæring.

Bankgata_jenterUndervisning i innføringstilbud på ungdomstrinn (utdrag)
I innføringsklassen på Bankgata ungdomsskole i Bodø møter vi elever med kort botid i Norge. De kommer fra mange forskjellige land og har svært ulik skolebakgrunn. I dette utdraget får vi se hvordan de arbeider med ordforråd. Læreren bruker konkreter, og de har varierte muntlige aktiviteter som gjør at elevene får bred erfaring med nye ord.
Se utdraget fra filmen her.
 
 
Språkverksted Hagaløkka 1Språkverksted
På Hagaløkka skole i Asker har alle klasser Språkverksted to ganger i året gjennom hele barneskolen. Språkverksted vil si at man jobber ekstra grundig med noen utvalgte ord i en seksukersperiode. Ordene er nøye utvalgt av lærere på trinnet og skal være faglige ord som vil gå igjen i mange fag gjennom skoletiden. Se filmen her.
 
 
Spørsmål til diskusjon:
1. Hvordan jobber vi med ord- og begrepsinnlæring på vår skole?
2. På hvilken måte kan vi arbeide systematisk med ordforråd på vår skole? Del erfaringer, tips og idéer med hverandre.
3. Hva slags type samarbeid mellom fag- og språklærere kan vi få til på vår skole?

Flerspråklige nettressurser

 
lexin_1
Nettbaserte ordbøker på norsk (bokmål og nynorsk) og mange forskjellige språk. LEXIN kan anvendes av elever, lærere, foreldre og andre interesserte. Gå til Lexin her.
 
 
 
bildetama-knapp
Flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. Den har ca. 1900 ord, fordelt på 31 temasider med til sammen 128 undertema. Den inneholder bokmål, nynorsk, engelsk, svensk, dansk og en rekke minoritetsspråk. Gå til Bildetema her.
 
 
 
flersprakige_verb Nettressurs på 12 språk utarbeidet av NAFO i samarbeid med Tema Morsmåls språkredaksjoner. Ressursen inneholder filmer, lydfiler og tekster med verb i presens og preteritum.
Prøv Flerspråklige verb her. Velg språk i menyen først.
Les mer om Flerspråklige verb her.
 
 
mattebegreper-knapp
Hefter som inneholder matematikkbegreper på norsk og ulike morsmål med eksempler og bilder. Heftene er inndelt i kapitler etter følgende tema: Diagram, målestokk, brøk, koordinatsystem, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, prosent, priser og penger og geometri. Gå til Matematikkbegreper her.
 
 
 
book2_books_in_2_languages
 
Tospråklige ordbøker på 50 forskjellige språk. Velg morsmålet ditt og hvilket språk du vil lære.
Gå til Book 2 her

Tips til aktiviteter

Fremmedspråkssenteret_logo
På Fremmedspråksenterets sider finner du beskrivelser av en rekke ulike ordforrådsaktiviteter.
Gå til Fremmedspråksenteret her.
 
 
 
 
sofienberg-vgs
Tips til aktiviteter som kan brukes på tvers av fag og trinn

 
 
 
 
 
Klokkebilde genereltArbeid med ord og begreper knyttet til følgende temaer:

Oppleggene ble laget i forbindelse med prosjektet Nasjonale minoriteter.

Begrepsdatabaser for yrkesfag

Legomenn som bygger
NAFO har utviklet to ord- og begrepsdatabaser for yrkesfag, en for de felles programfagene på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og en for Vg1 helse og oppvekstfag. Innholdet i databasene er utviklet i samarbeid med en gruppe faglærere fra de to utdanningsprogrammene. Utprøving i mindre målestokk foregikk våren 2016, og skoleåret 2016-2017 foregår en større pilotering.
Les mer om prosjektet her.

Kompetansehevingskurs

NAFO har utarbeidet et kurs om ordforråd på et andrespråk. Kurset inneholder introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, PP-presentasjon, fordypningsartikkel og praksisoppgaver. Det kan gjennomføres av et helt personale på en skole eller en gruppe av lærere. Gå til kurset her.
 
skjermbilde_kompetanseheving_ordforrad

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord