Språk i alle fag – vgs

Språket er et sentralt verktøy for læring. De grunnleggende ferdighetene muntlighet, lesing og skriving omtales i Kunnskapsløftet som «nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene er avgjørende for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse» (Udir 2012:5). Alle fag har et fagspråk der man arbeider med ulike ord og teksttyper. Språket i fagene skiller seg på mange måter fra hverdagsspråket. Ingen har fagspråk som sitt morsmål, dette må læres av alle. Derfor er det viktig at alle lærere jobber med å utvikle fagkunnskaper og språk parallelt. En språkutviklende undervisning omfatter arbeid med muntlige ferdigheter, ord og begreper, lesing og skriving.

Hva er språkutviklende undervisning?

Språkutviklende undervisning handler om å:
• kombinere språk- og fagopplæring i alle fag
• sette tydelige mål, ikke senke kravene, gi kognitivt krevende oppgaver
• gi rom for elevenes morsmål i undervisningen
• bruke elevenes forkunnskaper og sette undervisningen i sammenheng med det eleven allerede kan/vet
• legge til rette for varierte og planlagte muntlige aktiviteter slik at alle elever får delta i faglige samtaler
• legge til rette for varierte lese- og skriveoppgaver
• gi elevene språklig og faglig støtte på et tilpasset nivå

Hvordan undervise språkutviklende?

Språkutviklende undervisning er en kontekstrik undervisning med språklig støtte og mye interaksjon (Hajer og Meestringa 2014: 52). Men hva innebærer dette?

Kontekstrik undervisning
En kontekstrik undervisning tar utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og knytter ny kunnskap til noe kjent. Læreren må forsøke å få oversikt over hva elevene har av faglige og hverdagslige forkunnskaper og knytte det faglige sammen med elevenes hverdagskunnskap. Dessuten er det viktig at elevene får tilgang til ulike media og teksttyper i tillegg til læremiddeltekster.

Språklig støtte innebærer blant annet å:
• hjelpe elevene fra et hverdagsspråk og over i et fagspråk
• ha et bevisst fokus på utvikling av ordforråd i faget
• konkretisere, vise og gi eksempler
• dele opp komplekse oppgaver i deloppgaver og støtte elevene gjennom del for del
• gi kontinuerlige tilbakemeldinger (samtale mellom lærer og elever og elevene seg imellom)
• arbeide med lesestrategier
• arbeide med skriving (f.eks. modelltekster og skrivemaler)
• knytte muntlighet, ordforråd, lesing og skriving sammen

Muntlig interaksjon
En undervisning med mye interaksjon består av varierte muntlige aktiviteter som gir alle elever gode muligheter til å samhandle på ulike måter.

Samarbeid mellom lærere
For å lykkes med språkutviklende arbeid er det viktig at lærerne samarbeider. Ulike typer samarbeid vil være fruktbart avhengig av formålet. Det kan være samarbeid mellom faglærer, lærer i særskilt norsk og tospråklig lærer (f.eks. arbeid med ordforråd), samarbeid mellom faglærere som underviser i samme fag (for å finne ut hva som karakteriserer fagspråket i det bestemte faget) eller tverrfaglig samarbeid på et trinn (for å velge ut ukens ord).

Tips til aktiviteter

Varierte arbeidsmåter er viktig for alle elever, uansett alder. Elever lærer bedre om de er muntlig aktive selv, er i bevegelse og har det gøy mens de lærer. Vi har samlet tips og idéer som kan brukes i mange fag og sammenhenger.
Alt er knyttet til prinsipper for god andrespråksinnlæring.

Filmer

anna kajaFilmer om språk- og kunnskapsutviklende arbeid fra det svenske Skolverket
Her kan du finne 9 filmer om språk- og kunnskapsutviklende arbeid i Sverige. De tre første filmene er mer generelle og omhandler blant annet hverdagsspråk/skolespråk og tematiserer hvordan man kan fremme språk- og kunnskapsutvikling i skolen. Filmen «Språk i alla ämnen 2» er en forelesning av Åsa af Geijerstam fra Uppsala universitet. De resterende filmene er knyttet til bestemte fag, blant annet historie, kjemi, idrett og helse, matematikk og teknikk.
 
 
Språket bär kunnskapen - film«Språket bär kunnskapen» er en serie i tre deler fra Sveriges Utbildningsradio (UR). De handler blant annet om hvordan språk- og faglærere kan arbeide sammen for å styrke elevenes forståelse av faglige begreper og gi støtte til skriving. I Språket bär kunnskapen: Att stötta skrivande kan vi blant annet se hvordan elevene arbeider med å dekonstruere en modelltekst for senere å skrive en tilsvarende tekst. I tillegg ser vi hvordan en yrkesfagslærer arbeider med tekstbinding i loggskriving.

Fordypningsartikkel: Hverdagsspråk og fagspråk

Å kunne forstå og uttrykke seg presist på et passende fagspråk er viktig for alle elevers faglige utvikling. Nye fag med ny terminologi kan være krevende for alle, men spesielt dersom du møter det på et språk du ikke behersker fullt ut. Artikkelen belyser kjennetegn ved fagspråk og eksemplifiserer hvordan en lærer kan støtte elever fra et hverdagspråk over i et mer faglig språk. Artikkelen er på 5 sider.

Kompetansehevingskurs

NAFO har utarbeidet et kurs om språkutviklende undervisning. Kurset inneholder introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, PP-presentasjon, fordypningsartikkel og praksisoppgaver. Det kan gjennomføres av et helt personale på en skole eller en gruppe av lærere. Gå til kurset her.

skjermbilde_kompetanseheving_sprakutviklende

Undervisningsopplegg

Sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikk er en måte å undervise eksplisitt for å gi elevene tilgang til fagspråk og skape en forståelse for hvordan ulike tekster er bygget opp. Sjangerpedagogikk har vist seg å være bra for alle elever, men spesielt for andrespråkselever. Sjangerpedagogikk kan brukes i alle fag og på alle trinn.
Les mer om sjangerpedagogikk her.

Flere ressurser om lesing og skriving

Ressurser fra andre nasjonale senter

Se også prinsipper for god andrespråksopplæring.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord