Undervisningsopplegg, nasjonale minoriteter

 

Nettsted om nasjonale minoriteter

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NAFO utarbeidet et nettsted med undervisningsressurser om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående. På nettstedet finner du undervisningsopplegg, filmer og oppgaver til bruk i undervisningen. Undervisningsoppleggene for videregående er knyttet til kompetansemål i historie, men filmene og oppgavene kan også brukes i andre fag som norsk og samfunnsfag. Formålet med nettressursen er å bidra til å spre kunnskap om Norges nasjonale minoriteter. Ved å lære om de nasjonale minoritetenes historie i Norge får elevene mulighet til å trekke paralleller til samfunnet i dag og diskutere hva vi kan lære av historien.
­
nasjonaleminoriteter.oslomet.no

Hva er en nasjonal minoritet?

Norge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet 2014).

Utdanningsdirektoratet har laget et informasjonsmateriell om de nasjonale minoritetene. Det gir en kortfattet innføring i historie, språk og levesett til hver av de nasjonale minoritetene. Se Utdanningsdirektoratets materiell her.
 

Forankring

Oppleggene er forankret i Kunnskapsløftet i den generelle delen av læreplanen.

Utdanningen må […] formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de muligheter til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn gir. Viten om andre folk gir egne og andres verdier en sjanse til å prøves. Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett (Utdanningsdirektoratet, Generell del av læreplanen, s.4)

Vi vil videre peke på formålene om

  • å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjonar for å bevare eigenart og særdrag – og ope møte andre kulturar for å kunne gledast av mangfaldet i menneskelege ytringsformer og lære av kontrastar
  • å skape medvit om korleis vår tid og vår kvardag er bestemt av tidlegare generasjonars val – og om dei føringar vi legg for kommande generasjonar (Utdanningsdirektoratet, Generell del av læreplanen, s.22)

Videre er oppgavene knyttet til kompetansemål. Disse er tydeliggjort i hvert av oppleggene.

Inkluderende fellesskap

Oppleggene om nasjonale minoriteter skal tilpasses elevgruppa og lokalmiljøet og ta utgangspunkt i den enkelte elevens bakgrunn, forutsetninger og behov.

Dersom det er elever i klassen med bakgrunn i en av de nasjonale minoritetene, må læreren ha kjennskap til elevens og familiens eget forhold til dette. Noen ønsker ikke fokus på at de tilhører en minoritet, andre vil gjerne fortelle om det. Mange er stolte over å ha bakgrunn i minoriteten, men kan være forsiktige med å vise sin identitet utad. Det kan være viktig å være klar over at det kan være elever i klassen fra de nasjonale minoritetene uten at du som lærer vet det.

Majoritetssamfunnets betraktninger kan være med på å opprettholde et fastlåst bilde av minoriteten. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på. Det er derfor viktig at læreren har en dialog med eleven om innholdet i opplegget.

En del av de foreslåtte oppleggene er knyttet til historiske forhold. Det er viktig at læreren tydeliggjør historien om de nasjonale minoritetene som del av en felles norsk historie. Videre er det vesentlig å fokusere på at historien endrer seg, og at nåsituasjonen ser annerledes ut for alle, også de nasjonale minoritetene.

Hvis skolen ligger i nærheten av områder hvor nasjonale minoriteter har tilknytning, kan dette styrke oppleggene og gi en ekstra mulighet for fordypning i temaet. Skolen kan invitere lokale ressurspersoner med særlig kunnskap om de ulike nasjonale minoritetenes kultur og historie til å fortelle om tradisjoner og levemåter før og nå. Det kan også være aktuelt å besøke museer som har utstillinger og informasjon om de ulike nasjonale minoritetene.

Oversikt over aktuelle museer og samlinger:
Jødisk museum i Oslo
Jødisk museum i Trondheim
Norsk Skogfinsk Museum på Finnskogen
Varanger museum – Ruija Kvenmuseum, Vadsø
Glomdalsmuseet i Elverum – utstilling om romanifolket/tatere
Halden historiske samlinger – informasjon om romanifolket/tatere
Haugalandsmuseene – informasjon om romanifolket/tatere ved kysten
HL-senteret: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Informasjon om rom og jødene.
Oslo bymuseum. Arkiv om flere av de nasjonale minoritetene.

Filmer

For å gjøre ressursen aktuell for ungdom i dag, har vi knyttet undervisningsopplegg og oppgaver til tre overordnede temaer. Til hvert tema har vi laget en film der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene ut fra et nåtidsperspektiv samtidig som de trekker fram eksempler fra historien.
Gå til filmene her:

Kildemateriale

Nettressursen legger i stor grad opp til at elevene skal bli kjent med de nasjonale minoritetene gjennom ulike typer kildemateriale. Under temaet dypdykk i arkiv har vi samlet undervisningsopplegg der elevene skal finne fram og bruke historiske kilder.

Til læreren

Vi anbefaler at du først klikker på Til læreren i venstremenyen. Der kan du lese mer om nettressursen og få bakgrunnsstoff om oppleggene. Her kan du også søke i opplegg knyttet til trinn, tema, fag eller kompetansemål.

Gå til nettstedet nasjonaleminoriteter.oslomet.no.