Grunnlagsdokumenter

På denne siden finner du sentrale dokumenter som omtaler eksamensrettet voksenopplæring. En liten ingress til hvert dokument fremhever det som er relevant med hensyn til voksnes kvalifisering når det gjelder grunnskole og videregående opplæring. Merk også at Utdanningsdirektoratet har samlet informasjon om regelverk for minoritetsspråklige elever. Les mer her.

 

Realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen
Utdanningsdirektoratet har utviklet retningslinjer og mal for enkeltvedtak i forbindelse med realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen.
Les mer

 

Realkompetansevurdering i videregående opplæring
Utdanningsdirektoratet har utviklet nasjonale retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering i videregående opplæring for voksne og mal for enkeltvedtak.
Les mer

 

NOU 2015: 8 Fremtidens skole
Ludvigsenutvalget ble opprettet for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.
Les mer

 

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk
Denne meldingen til Stortinget handler om muligheter og utfordringer som følger med å være et land og samfunn med innvandring. Voksenopplæring er særlig omtalt i kapitlene 2, 3.2, 3.3, 4.6 og 4.7.
Les mer

 

NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet
Østbergutvalgets utredning foreslår tiltak for bedre opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne. Voksenopplæring er særlig omtalt i kapitlene 11,12 og 15.
Les mer

 

Meld. St. 16 (2006-2007) …og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring
Denne stortingsmeldingen gir mange svar på hvordan vi kan lykkes bedre med å bistå hver enkelt i å utforme og realisere sine livsprosjekter. Voksenopplæring er særlig omtalt i kapitlene 2.4, 4.5, 6.4, 6.5 og 7.4.
Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord