Når barnet begynner i barnehagen

Av Heidi Cecilie Gilje, virksomhetsleder i Aursmoen barnehage, Aurskog-Hørland kommune.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Rammeplan for barnehagen kap. 6 (udir.no)

Tilvenningen starter tidlig

Når nye barn tilbys plass i Aursmoen barnehage, starter vi tilvenningen så tidlig som mulig etter at de har bekreftet plassen. I etterkant av hovedopptaket på våren betyr dette allerede i mai/juni, lenge før oppstartsdato i august.

Relasjonen mellom barnehagen og hjemmet er viktig

Grunnleggende for barnas tilknytning er trygghet og tillit og relasjonen mellom barnehagen og hjemmet. Når foreldrene opplever seg ivaretatt, lyttet til og respektert, vil dette påvirke hvordan barnet opplever møtet med barnehagen. Foreldres trygghet smitter over på barna.

Hjemmebesøk

Derfor starter vi tilvenningen med hjemmebesøk til hver enkelt familie. Da er det vi som er gjester på deres hjemmebane. Pedagogen har med seg en egen bildebok fra avdelingen til barnet. Der er det bilder av de ansatte, rommene, lekene, hvordan plassen i garderoben ser ut og lignende. Fokus under hjemmebesøket er å bli kjent med familien. Vi har sendt brev i god tid med punktene vi ønsker å snakke om, slik at ingen ting kommer overraskende på foreldrene.

Ulike erfaringer med barnehage

Noen familier er godt kjent med barnehagens hverdag. Rutiner og forventinger er avklart, de har kanskje hatt flere barn i barnehage over mange år. Andre familier begynner i barnehage for første gang. De har hørt litt om hvordan ting er i andre barnehager, og lurer på hvorfor ikke alt er likt. Andre igjen har ingen erfaring med barnehage i det hele tatt, eller i hvert fall ikke norsk barnehagetradisjon.

Mange ubesvarte spørsmål på foreldremøter

Hver enkelt familie møtes med sitt utgangspunkt når man treffer dem hjemme en og en. I motsetning til store felles oppstartsmøter for alle foreldre, fanger vi lettere opp hva den enkelte families behov er, og kan møte dem og svare på de spørsmålene som er viktige for dem. Vår erfaring fra “gamle dagers” fellesmøter er at de fleste er usikre på hva de kan spørre om, føler seg litt “dumme” sammen med andre som kan og vet alt fra før, og blir sittende med mange ubesvarte spørsmål, som vi ikke får med oss. Da blir gjerne oppstarten preget av mer utrygghet og det tar lengre tid å opparbeide en god og trygg relasjon til foreldrene og barnet.

«Lekestue»

I etterkant av hjemmebesøkene inviteres familiene til “lekestue” på avdelingen, sammen med de andre nye barna. En gang i uken kan barnet komme sammen med en trygg voksenperson. Det trenger ikke alltid være mor eller far. Noen barn har mange voksne rundt seg. Det kan være like viktig for bestemor eller onkel å få være med og bli kjent i barnehagen. Disse hyppige møtene på en ny arena gir barnet litt større trygghet for hver gang og gjør overgangen til en vanlig barnehagehverdag lengre, og mykere.

Selve oppstarten

Når dagen endelig kommer for å starte på ordentlig, legger vi opp dette sammen med foreldrene. Hvor mange dager sammen med en trygg voksen det enkelte barn trenger, varierer alltid. Vi følger ikke en fast tredagersplan, men planlegger og tilpasser for den enkelte ut fra for eksempel hvordan hjem og arbeidssituasjonen for familien er og hvem som følger barnet i oppstarten.

Punkter til hjemmebesøk: