Fleksibel opplæring

– tospråklig fagopplæring på nett

Hva er Fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er nettbasert tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag på 8.-10.-trinnsnivå. Fra skoleåret 2022/2023 tilbys også tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk for elever fra 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og til elever som går i videregående opplæring.

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever og deltakere med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Disse elevene kan ha rett til tospråklig opplæring etter § 2-8 og § 3-12 i opplæringsloven. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring der det ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.

Les mer om særskilt språkopplæring.

Målgruppe

  • elever i grunnskolen med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven
  • elever i videregående opplæring med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven som går i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser
  • deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

Tilbudet til elevene

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig nettundervisning og tilgang til faginnhold via læringsplattformen Digilær. Faginnholdet er knyttet til sentrale temaer i læreplanen i matematikk og naturfag. Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning på nett på sitt morsmål. Hver skole melder seg på inntil tre faste undervisningsøkter per fag per uke. Lokal lærer kan i tillegg bestille timer for mer tilpasset undervisning for sine elever. Elever og lærere har tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster og oppgaver på norsk og morsmål.

Fleksibel opplæring er et supplement til den ordinære undervisningen, og det er den lokale læreren som har det faglige ansvaret. Et godt samarbeid mellom nettlærerne og lærerne i klasserommet er nødvendig for at prosjektet skal lykkes.

Fra prosjekt til varig tilbud

Fleksibel opplæring startet som et prosjekt som skulle prøve ut hvordan man kan tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Utprøvingen startet i januar 2017, og fra høsten 2018 ble prosjektet videreført i en toårig pilot. Fleksibel opplæring startet som et tilbud til elever i ungdomsskolen, men det ble også åpnet for at deltakere i grunnskole for voksne og kombinasjonsklasser kunne delta. Fra skoleåret 2020/2021 bestemte Kunnskapsdepartementet at Fleksibel opplæring skulle bli en varig ordning som NAFO drifter og har ansvaret for. Skoleåret 2022/2023 ble tilbudet utvidet med opplæring på ukrainsk.

NAFO har ansatt åtte tospråklige lærere som jobber i Fleksibel opplæring. Nettlærerne jobber både med undervisning av elevene og utvikling av læringsressursene. For å bygge opp og tilpasse plattformen har vi samarbeidet tett med Utdanningsdirektoratet. I tillegg hadde vi et samarbeid med Naturfagssenteret og Matematikksenteret som blant annet jobbet med utvikling av ordlister som gir enkle forklaringer på sentrale fagbegreper innenfor matematikk og naturfag. Ordlistene ble laget med bistand fra Språkrådet.

Regjeringen satser på tospråklig opplæring over nett (regjeringen.no)
Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring (utdanningsnytt.no)
Evaluering av piloten Fleksibel opplæring (udir.no)

Tapping into the knowledge of newly arrived students – Norway (film)

Søk om deltakelse i Fleksibel opplæring skoleåret 2022/2023

Fleksibel opplæring på arabisk, somali og tigrinja

Inntaket for skoleåret 2022/2023 vil det være løpende opptak. Man kan altså søke inntak i Fleksibel opplæring gjennom hele skoleåret.

For å delta i begge fagene koster det 7000,- totalt per elev per år.

Før dere søker, er det viktig at dere leser:

Om Fleksibel opplæring og kriterier for deltakelse på Digilærs nettside

Søknadskjema til Fleksibel opplæring 2022/2023 (nettskjema.no)

Timeplan for 2022/2023

Vi gjør oppmersom på at skolene ikke skal følge all undervisning som er satt opp på timeplanen. Skolene skal velge seg 1–3 økter (30 min) i uka per fag. Disse timene er markert med grått i timeplanen.

Fleksibel opplæring på ukrainsk

Har skolen din elever med behov for tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk? Nå kan skolen din søke om å få være med i Fleksibel opplæring på ukrainsk. 

Les mer om tilbudet her: Tilbud om fjernundervisning på ukrainsk

Kontaktpersoner

portrettfoto av Marit Lunde
Marit Lunde

Prosjektleder
67 23 53 22
malu@oslomet.no

portrettfoto av Eli Rugaard

Eli Rugaard
Rådgiver
elirugaa@oslomet.no

Kristin Lund

Rådgiver
krislu@oslomet.no

portrettbilde av Bjørn Teistung_mann med briller som smiler

Bjørn Teistung

Seniorrådgiver
bjorntei@oslomet.no

Nettlærere

portrettbilde av Omar Ahmed

Sid Omar Ahmed

Nettlærer somali
sidoma@oslomet.no

Sanaa Ezzat

Nettlærer arabisk
sanaa@oslomet.no

John Sium

Nettlærer tigrinja
johnsi@oslomet.no

Amer Zeiad Ayoub

Nettlærer arabisk
amerzeia@oslomet.no

portrettbilde av Gada Al-Ani

Gada Omar Al-Ani

Nettlærer arabisk
gadaomar@oslomet.no

Eden T. Teklemichael

Nettlærer tigrinja
edentewe@oslomet.no

kvinne med lyst hår

Iryna Bengs

Nettlærer ukrainsk
irynaben@oslomet.no

Lilia Popil Grube

Nettlærer ukrainsk
liliagru@oslomet.no

Information in English

Flexible Education – web-based bilingual content instruction