Fleksibel opplæring

– tospråklig fagopplæring på nett

Foto: Adobe Stock

Hva er Fleksibel opplæring?

Fleksibel opplæring er et nettbasert tilbud om tospråklig fagopplæring med støtte på arabisk, somali og tigrinja, samt undervisning i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk. 

På språkene arabisk, somali og tigrinja tilbyr vi fagene:   

  • Matematikk på 8.–10.-trinnsnivå 
  • Naturfag på 8.–10.-trinnsnivå 
  • Engelsk på begynnernivå 

I tillegg tilbyr vi undervisning i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk.

Målgruppe

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever og deltakere med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig fagopplæring der man ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere. 

Les mer om særskilt språkopplæring

Fleksibel opplæring er for 

  • elever i grunnskolen med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§ 2-8) 
  • elever i videregående opplæring som går i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§ 3-12) 
  • deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring 

Tilbudet til elevene

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig nettundervisning og tilgang til tospråklig faginnhold via læringsplattformen Digilær. Både elever og lærere får tilgang til faginnholdet. Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning med tospråklig lærer på nett med støtte på sitt morsmål. Hver skole melder seg på faste ukentlige undervisningsøkter i sitt/sine fag.  

Faginnholdet i matematikk og naturfag er knyttet til sentrale temaer i læreplanene på 8.–10.-trinnsnivå. Faginnholdet i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk er tilpasset elever som har lite eller ingen kjennskap til norsk fra før. Engelsk på begynnernivå med støtte på arabisk, somali og tigrinja er tilpasset deltakere som har lite eller ingen kjennskap til engelsk fra før.  

Fleksibel opplæring er ment som et supplement til den ordinære undervisningen, og det er læreren ved den lokale skolen som har det faglige ansvaret for sine elever/deltakere. Et godt samarbeid mellom nettlærerne og lærerne i klasserommet er nødvendig for best mulig faglig utbytte.  

Søk om å delta i Fleksibel opplæring

Grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk

Vi tilbyr undervisning i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk for elever på 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og til elever som går i videregående opplæring. Søknadsfrist for å delta høstsemesteret 2023 (med oppstart i uke 37) er 30. august. Det er mulig å melde interesse også etter søknadsfristen. Prisen for deltakelse er 2500 kr per elev.

Matematikk og naturfag med støtte på arabisk, somali og tigrinja

Tospråklig fagopplæring i naturfag og matematikk er tilpasset elever på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og deltakere i grunnskole for voksne. Skoleåret 2023/2024 er det løpende opptak inntil plassene er fylt opp. Det koster 3500 kr per elev/deltaker per fag i året.  

Engelsk på begynnernivå med støtte på arabisk, somali og tigrinja

Målgruppen er deltakere i grunnskole for voksne (på ca. modul 1–2). Undervisningen kan også egne seg for elever i innføringstilbud i videregående opplæring. Skoleåret 2023/2024 er det løpende opptak inntil plassene er fylt opp. Det koster 3500 kr per deltaker i året.

Fra prosjekt til varig tilbud

Fleksibel opplæring startet som et prosjekt som skulle prøve ut hvordan man kan tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Utprøvingen startet i januar 2017, og fra høsten 2018 ble prosjektet videreført i en toårig pilot. Fleksibel opplæring startet som et tilbud til elever i ungdomsskolen, men det ble også åpnet for at deltakere i grunnskole for voksne og kombinasjonsklasser kunne delta. Fra skoleåret 2020/2021 bestemte Kunnskapsdepartementet at Fleksibel opplæring skulle bli en varig ordning som NAFO drifter og har ansvaret for. Skoleåret 2022/2023 ble tilbudet utvidet med opplæring i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk, og fra skoleåret 2023/2024 utvides tilbudet med begynneropplæring i engelsk med støtte på arabisk, somali og tigrinja. 

NAFO har ni tospråklige lærere som jobber i Fleksibel opplæring. Nettlærerne jobber både med undervisning og utvikling av læringsressurser. For å bygge opp og tilpasse plattformen har vi samarbeidet med Utdanningsdirektoratet. I tillegg hadde vi et samarbeid med Naturfagssenteret og Matematikksenteret som blant annet jobbet med utvikling av ordlister som gir enkle forklaringer på sentrale fagbegreper innenfor matematikk og naturfag. Ordlistene ble laget med bistand fra Språkrådet

Regjeringen satser på tospråklig opplæring over nett (regjeringen.no)
Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring (utdanningsnytt.no)
Evaluering av piloten Fleksibel opplæring (udir.no)

Tapping into the knowledge of newly arrived students – Norway (film)

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Sigridur

Sigridur Vilhjalmsdottir

Seksjonssjef
sigridur@oslomet.no

portrettbilde av Bjørn Teistung_mann med briller som smiler

Bjørn Teistung

Seniorrådgiver
bjorntei@oslomet.no

Portrettbilde av Kristin Lund

Kristin Lund

Rådgiver
krislu@oslomet.no

Portrettbilde av Viktoria

Viktoria Holund

Rådgiver
viktoria@oslomet.no

Nettlærere

portrettbilde av Omar Ahmed

Sid Omar Ahmed

Nettlærer somali
sidoma@oslomet.no

Portrettbilde av Sanaa Ezzat

Sanaa Ezzat

Nettlærer arabisk
sanaa@oslomet.no

Portrettbilde av John Sium

John Sium

Nettlærer tigrinja
johnsi@oslomet.no

Portrettbilde av Amer

Amer Zeiad Ayoub

Nettlærer arabisk
amerzeia@oslomet.no

portrettbilde av Gada Al-Ani

Gada Omar Al-Ani

Nettlærer arabisk
gadaomar@oslomet.no

Portrettbilde av Eden

Eden T. Teklemichael

Nettlærer tigrinja
edentewe@oslomet.no

kvinne med lyst hår

Iryna Bengs

Nettlærer ukrainsk
irynaben@oslomet.no

Bildet av Lilia Popil Grube

Lilia Popil Grube

Nettlærer ukrainsk
liliagru@oslomet.no

Bildet av Khrystyna Hole

Khrystyna Hole

Nettlærer ukrainsk
khrystyn@oslomet.no

Information in English

Flexible Education – web-based bilingual content instruction