Hjem-skole-samarbeid

Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen og er nedfelt i opplæringsloven. Det er skolens ansvar å legge til rette for dette samarbeidet og informere om hvilke muligheter og forventninger skolen har til samarbeidet, samt etterspørre behov, forventninger og ønsker foreldrene har.
Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn kan ha svake norskferdigheter, ulike skoleerfaringer og bakgrunn i tradisjoner og livserfaringer som er fremmede for lærere og skoleledere i den norske skolen. For å få nødvendig informasjon slik at et godt og likeverdig samarbeid kan etableres, må det utvikles rutiner for møter og hvilken informasjon det er nødvendig å gi og få.
Gjennom å benytte tolker og tospråklige lærere i møter, unngår man misforståelser og begge parter kan delta aktivt i samtaler. Oversettelser av skriv og informasjon av ulik art, samt muligheten til å kommunisere og delta på et språk man behersker, vil være av stor betydning, dersom foreldrene skal ha en reell mulighet til å påvirke og medvirke aktivt i sine barns læring og utvikling.

Hjem-skole-samarbeid ved Åssiden vgs, Drammen

Rektor ved Åssiden videregående skole i Drammen, Ann-Mari Henriksen forteller i denne artikkelen om hvordan foreldre involveres i elevenes skolehverdag.
Les artikkelen her

Hjem-skole samarbeid. Rapport fra prosjekt 2009-2011

Kunnskapsdepartementet ga våren 2009 Utdanningsdirektoratet følgende oppdrag: Utprøving av ulike former for foreldresamarbeid på skoler med mange minoritetsspråklige elever.Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO ) hadde ansvaret for å lede prosjektet med å utvikle og prøve ut ulike modeller for foreldresamarbeid på skoler på ulike nivåer. Følgende sju skoler har deltatt i prosjektet: Fjell skole i Drammen, Hagaløkka skole i Asker, Storhamar skole på Hamar, Tøyen skole i Oslo, Verdensmester’n ved Larvik læringssenter, Strømmen videregående skole i Akershus og Årstad videregående skole i Hordaland.
Skolene har utviklet en rekke tiltak for å fremme et bedre samarbeid med spesielt minoritetsspråklige foreldre. >De ulike tiltakene legger vekt på å benytte de ulike ressursene i foreldregruppa i aktiviteter og samhandling. Gjennom ulike former for informasjon og gjennom å benytte ulike språk, får alle foreldre en mulighet til deltakelse og involvering i egne barns skolegangog læringsarbeid. Skole-hjemrapport

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)

Multikulturelt Initiativ – og Ressursnettverk er en frivillig organisasjon som tar utgangspunkt i at foreldrene er en ressurs for elevenes opplæring i skolen. Nettverket jobber for tospråklige foreldre som ønsker å samarbeide med skolen, og som både vil og kan ta ansvar for sine barns læring. De arbeider også for å bevisstgjøre foreldrene i deres rolle i forhold til den norske skolen, til samfunnet og til sine barn. MiR startet som et tiltak i et prosjekt under Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som het: ”Minoritetsspråklige foreldre- en ressurs for elevenes opplæring i skolen”. Det eksisterte da som et løst nettverk for foreldre som ønsket å delta i samarbeidet mellom hjem og skole og bli bedre veiledere for sine barn. Da FUGs prosjekt ble avsluttet i desember 2006, tok flere av foreldrene som var aktive i MiR, initiativ til å etablere MiR som en selvstendig frivillig organisasjon og videreføre arbeidet i egen regi. Les mer om MIR her

Informasjon til foreldre på flere språk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, har materiell på mange språk, for eksempel Foreldreplakaten, diverse brev, Læringsplakaten mm. Les mer her

Imdi om bruk av tolk

Tolk bør bestilles dersom samtalepartene ikke snakker et felles språk. Les mer om bruk av tolk her