Regelverk for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Opplæringa av minoritetsspråklege elevar følgjer same regelverk som all anna opplæring i skolen. Men det finst også reglar som gjeld spesifikt for nyankomne elevar.

Informasjon til nyankomne: videregående opplæring for ungdom (16-24 år) (udir.no)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Kapittel 3. Vidaregåande opplæring
Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift

Forskrift til opplæringslova

Sentrale delar i forskrifta er kapittel 1 som tek for seg innhaldet i opplæringa, 3 som omhandlar individuell vurdering, 5 som gjeld klage på vurdering og 6 som dreier seg om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar.
Forskrift til opplæringslova

Rundskriv

Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet
Dette rundskrivet informerer om endringar i forskrifta knytt til godkjenning av tidlegare bestått vidaregåande opplæring i Norge og utlandet.

Individuell vurdering Udir-2-2020
Rundskrivet inneheld merknader til forskrifta til opplæringslova, mellom anna til § 3-19 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

Læreplanar

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Læreplanen er aldersuavhengig og nivåbasert og kan brukast både i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Elevar som følgjer planen får ikkje vurdering med karakter. Når elevane har nådd måla for nivå 3 i læreplanen, skal dei følgje ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne.

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
Læreplanen er aldersuavhengig og nivåbasert og kan brukast både i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Elevar som følgjer planen får ikkje vurdering med karakter. Planen kan nyttast til elevane kan følgje opplæring etter ordinær læreplan i norsk.

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring
Læreplanen gjeld for elevar i vidaregåande opplæring som både har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og mindre enn seks års butid i Norge ved tidspunktet for eksamen. For elevar som har fått innvilga utvida opplæringstid, gjeld berre vedtak om særskilt språkopplæring.

Læreplan i fremmedspråk
Denne læreplanen gjeld for alle framandspråk bortsett frå engelsk, svensk og dansk. Framandspråk har tre nivå, nivå I og II (fellesfag og programfag med same kompetansemål) og nivå III (programfag). Man kan gå opp som privatist på alle nivå. Eksamen blir tilbydt både vår og haust i alle framandspråk.

Læreplan i fremmedspråk programfag (PSP01‑02)

Informasjon om bruk av læreplanar

Fremmedspråk for privatister (udir.no)