Kartlegging i barnehagen

Barnehagen er en viktig arena for å oppdage barn som trenger ekstra støtte til språkutvikling eller barn som har språkvansker. Barnehagelærere har en viktig oppgave i å følge med på barnas språkutvikling, og må derfor observere og vurdere barnas språkutvikling for å kunne legge til rette for læring og aktiviteter tilpasset barnets behov. Det er spesielle utfordringer knyttet til å kartlegge barns språk når barnet har et annet morsmål enn norsk. De fleste kartleggingsverktøy som brukes i norske barnehager i dag er utviklet for barn som har norsk som morsmål. Det er derfor viktig at de som skal kartlegge, har kunnskap og innsikt i flerspråklige barns språkutvikling, morsmålets betydning og andrespråkslæring.


På disse sidene finner du aktuelt fagstoff og ressurser som omhandler dokumentasjon og kartlegging av minoritetsspråklige barns språk. Du finner også tips til hvordan man kan legge til rette for et godt språkmiljø i barnehagen.

Språkløyper – kartlegging av flerspråklige barns språkkompetanse

I denne fagfilmen fra Språkløyper viser Irmelin Kjelaas hvordan vi kan kartlegge barnas samlede språkkompetanse på en helhetlig måte. Hvordan kan vi best finne ut hvordan det står til med flerspråklige barns språkutvikling? Hva er det viktig å kartlegge og hvordan bør vi gjøre det?

Samtaleguide om barnets morsmål, et verktøy til bruk i foreldresamtaler

Samtaleguiden er ment brukt når pedagogen ser at et flerspråklig barns språkutvikling ikke er helt som forventet, og pedagogen derfor har behov for mer kunnskap om barnets morsmålsutvikling.

Guiden peker på to hovedtema som det er ønskelig å få mer informasjon om. Det ene handler om barnets pedagogiske behov, altså hvordan barnehagen best mulig kan støtte og inspirere barn til å være språklig aktive. Det andre handler om vurderingen av barnets samlede språkkompetanse og språkutvikling. Dersom pedagogen ser at det er grunn til bekymring for barnets språkutvikling, er det først og fremst viktig å prøve ut en tilrettelegging som kan støtte barnets forståelse, bruk og utvikling av språket. Foreldrene kan gi informasjon om barnets erfaringer og ferdigheter knyttet til hjemmet og morsmålet. Dette kan barnehagen benytte og bygge videre på i det pedagogiske arbeidet. En god samtale med utgangspunkt i foreldres kunnskaper om barnet, kan også danne grunnlag for et godt foreldresamarbeid om barnets språk, både på norsk og morsmål (Utdanningsdirektoratet 2016).

Samtaleguiden er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Espen Egeberg, Statped. Deler av skjemaet bygger på en samtaleguide laget av Språksenter for barnehagene i Bærum kommune.

Last ned samtaleguiden og samtaleskjema «Barnets morsmål»

Veileder: Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat

Utdanningsdirektoratets veileder gir informasjon om språkstimulering, dokumentasjon og vurdering av språk og språktilegnelse. Veilederen inneholder mange eksempler på hvordan alle som arbeider i barnehagen, kan bruke språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner sammen med barna og invitere dem til å bruke språket selv. Den omhandler også barns språktilegnelse og viser hvordan personalet kan dokumentere, observere og vurdere språkmiljøet og språket til enkeltbarn som grunnlag for å skape et godt språkmiljø og gi tilpasset språkstimulering til alle.

Gå til veilederen «Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat»

Veileder: Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!

NAFO laget en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2019. Veilederen ble revidert og kom i ny utgave i 2023. Den inneholder forslag til aktiviteter, refleksjonsspørsmål og tips til videre fordypning.

Last ned veiledningsheftet «Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!«