Videregående

I den flerkulturelle skolen er språklig og kulturelt mangfold en ressurs som kan benyttes til berikelse for alle. For NAFO er det en hovedoppgave fremme inkludering og medvirke til at alle elever får likeverdig opplæring. For å sikre at alle får likeverdig opplæring, må skolen tilby elevene som trenger det særskilt språkopplæring der de får undervisning tilpasset sine behov.

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om hvordan skolen kan legge til rette opplæringen for elever i den flerkulturelle skolen. Her finner du alt fra pekere til lover, forskrifter og rundskriv til eksempler på god praksis.

Sidene henvender seg til lærere, skoleledere og andre skoleansatte, samt ansatte i fylkeskommunene og andre innenfor utdanningssektoren. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet!

NAFO–konferansen 2020

Illustrasjonsbilde av fem ungdommer

Fellesskap og inkludering i barnehage og skole

Hvordan kan vi skape et fellesskap der alle blir sett, anerkjent og får anledning til å bli deltakere? Hvilke holdninger har vi til flerspråklighet, og hvordan kan vi benytte mangfoldet på en positiv måte? Dette ønsker NAFO å sette på dagsorden. Fellesskap og inkludering i barnehage og skole blir derfor hovedtema på neste NAFO-konferanse.

Hold av datoene!

Konferansen holdes 26. og 27. mars 2020 på OsloMet – storbyuniversitetet. Program og informasjon om konferansen blir lagt ut på vår hjemmeside i løpet av desember. Påmeldingen vil skje i begynnelsen av januar, og da er det «førstemann til mølla»–prinsippet som gjelder. Følg med på hjemmesiden!

Glimt fra programmet

Her ser dere glimt av noen av temaene som vil bli tatt opp på konferansen:
Ordsky med stikkord fra konferansen
 

Innspill til integreringsloven og statsborgerloven

Bilde av riksløven

Kunnskapsdepartementet foreslår å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunen og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås også endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften, blant annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1. NAFO har sendt inn høringssvar, og vi har trukket ut noen hovedpunkter fra høringssvaret.

Fritak fra opplæring og prøver

I dag gis det fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap for de som har gjennomført opplæring i norsk eller samisk og samfunnsfag etter læreplanen for faget i grunnskolen, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget. Personer som har fritak fra opplæring, er også fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøve. Departementet foreslår å endre reglene for fritak, slik at det stilles krav om at den enkelte må dokumentere et høyere karakternivå i fagene enn i dag. NAFO mener at det vil være problematisk dersom det innføres et karakterkrav utover dagens krav om standpunktkarakter.

Kompetansekrav for lærere

Departementet foreslår å innføre et krav om generell formell pedagogisk utdanning og minimum 30 studiepoeng i faget norsk som andrespråk for lærere som underviser i norsk etter integreringsloven. NAFO stiller seg positiv til disse kompetansekravene, men mener imidlertid at slike krav bør innføres uten tilbakevirkende kraft.

Standardelementer i introduksjonsprogrammet

NAFO ser positivt på at det innføres standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet, og at noen av elementene vil være obligatoriske, mens andre elementer vil kunne innlemmes i den enkelte deltakers individuelle kvalifiseringsløp. NAFO mener imidlertid at det er viktig at de som underviser i standardelementene, har relevant fagkompetanse i disse. Dersom det skal kjøpes inn undervisning på dette området, må det også stilles kompetansekrav til tilbyderne av undervisningen. Elementene i livsmestring og foreldreveiledning bør foregå på et språk som deltakeren behersker godt, da disse temaene vil kreve nyansert språk. NAFO mener at de to elementene bør undervises av tospråklig personale.

Minimumsnivå og veiledende nivåer

Departementet foreslår at dagens krav om opplæring i et visst antall timer erstattes med at deltakeren skal dokumentere et minimumsnivå i norsk. Dette mener NAFO er positivt for å synliggjøre forventninger, både til kommunene og deltakere i opplæring. NAFO mener likevel at det er viktig å ivareta den individuelle vurderingen og tilretteleggingen av opplæringen for målgruppen for å nå deltakerens fulle læringspotensial. Det er uheldig hvis regelverket resulterer i at store grupper ikke oppnår et norskmål som dokumenterer gjennomført plikt. NAFO mener derfor at den nasjonale målsetningen for opplæring i norsk ikke bør heves fra dagens A2-nivå. NAFO påpeker dessuten at det ikke finnes et veiledende antall undervisningstimer per uke for norskopplæring for kommuner, som et anbefalt minimum for at deltakerne får gode rammebetingelser for å kunne nå sitt norskmål.

Fylkeskommunens ansvar for personer i alderen 16–24 år

NAFO mener at det er positivt at ungdom med ungdomsrett i større grad får mulighet til å gjennomføre utdanningsløp som gir formelle kvalifikasjoner sammen med jevnaldrende. Ved en overføring av ansvar til fylkeskommunen er det imidlertid viktig å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å følge opp alle elever med behov for særskilt norskopplæring. Det bør derfor legges til rette for økt samarbeid om opplæring av målgruppen mellom fylkeskommunen og kommunen. For å sikre den faglige utviklingen må elevenes rett til tospråklig fagopplæring oppfylles.

Norskopplæring i påvente av skoleplass

NAFO anser det som særlig viktig å sikre at ungdom mellom 16 og 18 år får tilbud om opplæring kort tid etter ankomst, og mener derfor at ungdom i denne aldersgruppen med fullført grunnskoleopplæring fra hjemlandet fortsatt bør ha rett til gratis norskopplæring i kommunen i påvente av inntak til videregående opplæring. Det er viktig å sørge for at innvandrerungdom ikke faller mellom to stoler i utdanningssystemet og står uten rett til, eller uten tilbud om, opplæring som gir nødvendig kvalifisering.

Sluttmål i introduksjonsprogrammet

Det foreslås at sluttmålet i introduksjonsprogrammet skal settes før deltakeren er i gang med opplæringen. I en opplæringsprosess er det imidlertid mange uforutsette situasjoner og hendelser som kan oppstå, og NAFO mener at målet lett må kunne justeres når det er nødvendig. Departementet foreslår ulike sluttmål for ulike grupper deltakere basert på skolebakgrunn. Det bør imidlertid være slik at sluttmål kan justeres og tilpasses den enkelte deltaker.

Deltakere med videregående fra hjemlandet

For deltakere som har fullført videregående opplæring, foreslås det at programmet forkortes til mellom tre og seks måneder. Deltakere som har fullført videregående opplæring, plasseres i denne gruppa uavhengig av hvorvidt deres utdanning tilsvarer fullført videregående opplæring i Norge. Minimumsnivået i norsk for denne gruppa foreslås å settes til B1 i skriftlige ferdigheter og B2 i muntlige ferdigheter. Det virker lite realistisk å kunne nå nivå B1/B2 i norsk etter tre til seks måneders opplæring, og et resultat av de foreslåtte endringene kan være at mange deltakere vil stå uten godkjent formell kompetanse og uten tilstrekkelige norskferdigheter etter endt introduksjonsprogram.

Statsborgerskap

Det foreslås å heve kravet om norskkompetanse for å søke om statsborgerskap til nivå B1. NAFO mener at dette kravet er unødvendig og urealistisk høyt. Konsekvensen vil bli at en stor gruppe innvandrere ekskluderes fra muligheten til å få norsk statsborgerskap. Dette vil i særlig grad ramme personer med lite eller ingen skolebakgrunn, traumer og personer i krevende livssituasjoner.

Lenker

Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) – Regjeringen.no
Les hele NAFOs høringssvar (pdf)

Konferanse om opplæring for unge med kort botid

18. og 19. november 2019 blir det arrangert konferanse om fylkeskommunale opplæringstilbud for unge i alderen 16-24 med kort botid på OsloMet – storbyuniversitetet.

Oppmøte og program

Konferansen starter i Pilestredet 42 (P42) i auditorium Q1015 klokka 10.00.
Det blir registrering og servering av kaffe og te fra kl. 9.30.
Programmet finner du her.

Målgruppe

Konferansen er fullbooket, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.
Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, prosjektledere/prosjektansvarlige for Jobbsjanseprosjektene og ansatte i fylkeskommunene/samarbeidskommuner som driver fylkeskommunale opplæringstilbud for elevgruppen.

Faglig påfyll og erfaringsutveksling

På konferansen vil det både være forelesninger og erfaringsutveksling rundt organisering og innhold i opplæringen.

Overnatting og middag

Overnatting for tilreisende er bestilt på Radisson Blu Scandinavia. Der blir det også arrangert middag for påmeldte deltakere 18. november.

Arrangør

Konferansen er arrangert av NAFOs fylkeskommunale skoleeiernettverk og IMDi. NAFO er faglig ansvarlig for konferansen.

Ny stortingsmelding om tidleg innsats

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er tittelen på Stortingsmeldinga som blei lagt fram 8. november. Delar av meldinga omhandlar korleis ein kan styrke tilbodet til minoritetsspråklege i barnehage og skole.

Styrking av kompetansen i norsk som andrespråk

For å kunne kartlegge minoritetsspråklege elevar og gi særskild norskopplæring av høg kvalitet treng skolen lærarar med kompetanse i norsk som andrespråk heiter det i Stortingsmeldinga, og regjeringa ønskjer å vurdere korleis alle skolar og barnehagar kan få tilstrekkeleg tilgang til kompetanse i norsk som andrespråk. På sikt er det eit mål at alle lærarar som underviser i særskild norsk, skal ha formell kompetanse.

Språkutviklande arbeid i alle fag

God språkutvikling for andrespråkselevar gjer det naudsynt med fokus på språk i alle fag. Dette perspektivet finn ein i stortingsmeldinga når det heiter at regjeringa vil be Utdanningsdirektoratet vurdere kva for tiltak det kan vere behov for, for å støtte lærarar slik at dei kan bidra til andrespråksutvikling hos minoritetsspråklege elevar i alle fag.

Eit fleirspråkleg SFO

Eit rikt og variert språkmiljø stimulerer kommunikasjon og bruk av språk, heiter det i det kapitlet som gjeld SFO. Her blir det peikt på at leiinga ved SFO bør arbeide for å skape medvit omkring korleis dei tilsette kan bidra til utvikling av ord og omgrep på norsk. Meldinga peiker òg på at tospråklege tilsette er viktige formidlarar av språk og kultur, og at dei bidreg som brubyggjarar. Dei kan gje dei tospråklege barna moglegheit til å vise sine ferdigheiter og kunnskapar og gjer at barna kan føle stoltheit over bakgrunnen sin når dei kan samtale på sitt eige morsmål.

God andrespråksutvikling startar i barnehagen

18 prosent av barnehagebarna har minoritetsspråkleg bakgrunn. Regjeringa meiner at det derfor er naudsynt for barnehagane å ha kompetanse om barns språkutvikling og fleirkulturelle kompetanse, og dei vil vurdere korleis ein kan auke denne kompetansen. I meldinga vises det elles til utsegna i Rammeplan for barnehagen som seier at personalet skal støtte fleirspråklege barn i å bruke morsmålet sitt og samtidig aktivt fremme og utvikla barnas norskkompetanse.

Stortingsmeldinga Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Statsbudsjettet 2020 – Integrering og mangfold

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. Her har vi samlet noen punkter som gjelder integrering og mangfold innen opplæringsfeltet hentet fra Kunnskapsdepartementets budsjett.

Opplæring til ungdommer med kort botid

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del B, tilskudd til mer grunnskoleopplæring for innvandrerungdom (ofte omtalt som kombinasjonsklasser). Tilskuddsmidlene blir som en del av regionreformen overført til fylkeskommunene fra januar 2020.

NAFOs prosjekter i statsbudsjettet

Flere av NAFOs nettsteder og prosjekter er nevnt i forslaget til neste års statsbudsjett. Skolekassa er en flerspråklig nettportal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger. LEXIN og Bildetema er flerspråklige digitale ordbøker som OsloMet og NAFO nå overtar driften av. Prosjektet Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig fagopplæring som fjernundervisning i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn i arabisk, somali og tigrinja. I tillegg til ungdomsskoleelever deltar også elever i innføringstilbud i videregående opplæring, kombinasjonsklasser og deltakere fra voksenopplæring.

Mer til antirasistisk arbeid i skolen

Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) er et bredt forebyggende tiltak mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i regi av HL-senteret. Dembra bidrar til kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Regjeringen foreslår å styrke Dembra med 1,8 millioner kroner, slik at innsatsen nå er på totalt 10,3 millioner kroner.

Barnehage for barn i asylmottak

Regjeringen foreslår å bevilge 10,6 millioner kroner til heltidsplass i barnehage for to- og treåringer i asylmottak, samt å videreføre tiltaket om gratis kjernetid i barnehage for ettåringer i asylmottak som ble vedtatt da Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett 2019.

Kvalifisering for voksne innvandrere og flyktninger

Regjeringen foreslår flere tiltak rettet mot kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet for flyktninger og innvandrere:

  • 15 millioner kroner til ny tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring. Tilskuddsordningen skal bidra til mer tilrettelagte tilbud for voksne innvandrere, blant annet tilbud om ekstra språk- og læringsstøtte.
  • 5 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del A, formålet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra jobb, og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
  • 16 millioner kroner til å fornye og forbedre norskopplæringen for voksne innvandrere. Midlene går til å heve kompetansen hos lærere.
  • 5,2 millioner kroner til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere. Midlene blir lagt inn i rammen til fylkeskommunene.
  • 5 millioner kroner til utvikling av lokale integreringstiltak som også ivaretar behov for psykisk støtte.
Minoritetsrådgivere

Det er foreslått å bevilge 15 millioner kroner til å videreføre økningen i antall minoritetsrådgivere fra Revidert budsjett 2019. Det gir 11 minoritetsrådgivere og to stillinger til det ambulerende fagteamet, som skal bidra til å bedre kompetansen i tjenestene. Til sammen er det dermed bevilget midler til 51 minoritetsrådgivere i 2020.

Tolking

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til en nasjonal satsing på tolking via skjerm. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner for å etablere et utdanningstilbud på Vestlandet for tolker.

Mangfold, integrering og likestilling innen kultur

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge til sammen 24,5 millioner kroner til tiltak og prosjekter innen mangfold, integrering og likestilling fordelt på en rekke ulike tilskuddsmottakere innenfor Kulturdepartementets budsjett. En del av disse midlene vil komme barnehage og skole til gode.

Kilde:

Statsbudsjettet 2020

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord