Regelverk for barnehagar

Regelverket for barnehagane gjeld alle barn, men nokre reglar er særleg relevante for minoritetsspråklege. På denne sida finn du sentrale føringar for arbeid i barnehagen.

Lov om barnehager (barnehageloven) (lovdata.no)
Lova gjeld for alle barn og regulerer innhald og arbeidsmåtar i barnehagen.

Rammeplan for barnehagen (udir.no)
Rammeplanen fastset utfyllande føresegner om innhaldet i og oppgåvene til barnehagen.

Informasjon til nyankomne – Barnehage 0-6 år

Minoritetspråklige barn i barnehagen
Dette dokumentet gir ei oversikt over regelverk som er særleg relevant for minoritetsspråklege barn.