Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

– Rådgivningsarbeid i flerspråklige og flerkulturelle kontekster

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har en viktig rolle og er en sentral støttetjeneste i arbeidet rettet mot barn, elever og deltagere i barnehagen, grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæringen. Gjennom rollen som både rådgivende og sakkyndig instans kan tjenesten jobbe forebyggende, og samtidig bidra til at rettighetene til et forsvarlig og individuelt tilpasset opplæringstilbud ivaretas. Gjennom økt kunnskap og forståelse om tilnærminger til flerspråklighet kan PP-tjenestens arbeid støtte opplæringsinstansene med å gi et mest mulig tilfredsstillende opplæringstilbud.

På disse sidene finner du informasjon som kan være nyttig for fagpersoner som jobber i PPT.

Informasjon om PPT på flere språk

Utdanningsdirektoratet har oversatt informasjonsark om PPT til ulike språk.

Spesialpedagogisk hjelp – informasjonsark til foreldre nederst på siden

Spesialundervisning – Informasjonsark til foreldre nederst på siden

Spesialundervisning for voksne – informasjon til den voksne eleven nederst på siden

Les mer om PP-tjenesten på Utdanningsdirektorates hjemmeside – PP-tjenesten (PPT)

Animasjonsfilmer på flere språk om tilbud og rettigheter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget animasjonsfilmer på norsk, engelsk, urdu, somali og arabisk om Tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier med barn med funksjonsnedsettelser (youtube.com)

Multikulturell utredningsstandard

Organisasjonen Association for Assessment and Research in Counseling (AARC) har utviklet en standard for multikulturelt utredningsarbeid (Standards for Multicultural Assessment). Norsk Psykologforening har fått tillatelse til å oversette standarden til norsk, og har i tillegg utarbeidet kommentarer til standarden som skal være en nærmere utdypning av enkelte temaer innenfor en norsk kontekst. Disse finnes som eget avsnitt/vedlegg til standarden.

Innholdet i standarden består av fem hovedområder, som berører ulike aspekter ved flerkulturell vurdering: 

  • Beslutningspåvirkning 
  • Valg av tester/evalueringsmetoder: Innhold og formål, normering, pålitelighet og gyldighet 
  • Administrasjon og skåring av utredninger 
  • Tolkning og anvendelse av vurderingsresultater 
  • Opplæring i bruk av utredningsverktøy 

Standarden kan være en ressurs i utredningen av personer med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn. Få mer informasjon og last ned standard her: Multikulturell utredningsstandard | Psykologforeningen

Leseprøver på morsmål

NAFO har også prøver som kartlegger leseferdighet på 17 forskjellige morsmål. Prøvene skal dekke tidlige trinn i leseutviklingen.
Leseprøver på morsmål

FLORO – et flerspråklig utredningsmateriell

FLORO er et verktøy til hjelp i utredning av flerspråklige elever. FLORO er utviklet til bruk i utredning av mulige vansker knyttet til språk og lesing, og er ikke et kartleggingsverktøy for alle flerspråklige elever.
Les mer om FLORO

Kontrastive beskrivelser

Kontrastive beskrivelser av forholdet mellom ulike morsmål og norsk vil kunne være en god hjelp i å forstå andrespråkslæring. Se oversikt over kontrastive analyser.

Aktuelt fagstoff

 “One size does not fit all”: En studie av språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge. (duo.uio.no) May-Britt Monsrud. 2022. PHD-avhandling, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Les om avhandlingen her: Ny studie av språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge.

Flere språk – flere muligheter, Håndbok i spesialpedagogisk tilrettelegging og flerspråklig læring, Espen Egeberg, 2022, Cappelen Damm.

Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid, Espen Egeberg og Helene Fulland, 2017
Prosjektrapport fra Statped og Fredrikstad kommune.

Minoritetsspråk og flerspråklighet. En håndbok i utredning og vurdering, Espen Egeberg, 2016, Cappelen Damm.
Boka retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.

Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og andrespråket, Liv Bøyesen, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 04/2014. Liv Bøyesen hevder i sin kritikk av en tidligere artikkel av Monika Melby-Lervåg og Arne Lervåg at disse forfatterne underkjenner betydningen av morsmålet til en utsatt gruppe elever. Et slikt perspektiv kan lett føre til mer usikre konklusjoner etter kartlegging og dårligere tilpasning av opplæringen.

Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer, Kirsten Meyer Bjerkan, May- Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann- Moe, 2013, Gyldendal. Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt.

Spesifikke språkvansker og flerspråklighet, Espen Egeberg, 2013
Denne artikkelen sto først på trykk i Psykologi i kommunen nr. 5 (2013). Espen Egeberg ser her på hva som kjennetegner, skiller og forener barn med primære eller spesifikke språkvansker og barn som er i gang med å lære et nytt språk.

Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager, Kunnskapsdepartementet 2011
KD nedsatte i 2010 et ekspertutvalg som skulle vurdere verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige og barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne.

Mangfold i språk og tekst, Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet, 2009
Ressurshefte som omhandlar leseopplæring i eit fleirspråkleg perspektiv. Gjennom heftet vil forfattarane setje søkelys på det lærarane skal vere særskilt merksame på i si leseinnlæring for to- eller fleirspråklege elevar. Heftet er ein del av veiledningsmateriellet «Lesing er…».

Det er språket som bestemmer! Louise Bjar (red.) 2008, Fagbokforlaget.
Liv Bøyesen har skrevet kapitlet «Flerspråklighet og lese- skrivevansker». Hun diskuterer kartlegging og utredning av flerspråklige elever, ser på alle avvik i en tekst og diskuterer når skriveutviklingen er typisk og når den er avvikende.

Minoritetsspråklige med særskilte behov, Egeberg, Grøholt, Handorff, Nymoen, Thurmann-Moe, Øzerk, 2007, Cappelen Damm. Boka presenterer metoder for utredning og vurdering av minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Forfatterne skriver om tospråklig utvikling og læring, samarbeid med foreldre, bruk av tolk, utredningsmetodikk og gjennomføring av tester.

Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier – Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever, Liv Bøyesen, NOA 2 / 2007. Denne artikkelen gir et innblikk i oppbygningen av forskjellige skrivesystemer og ortografier samtidig som den drøfter lese- og skrivevansker innenfor disse.

Les mer om kartlegging av flerspråklige elever

Kartlegging av minoritetsspråklige elever
Perspektiver på kartlegging av flerspråklige barn/elever
Modell for utredning