Språkarbeid

Tre bilder, barn i samlingsstund, ved språkspill og i lek.

Et rikt og inkluderende språkmiljø er grunnleggende i en anerkjennende og mangfoldig barnehage. Ifølge Rammeplanen for barnehage er ett av formålene med barnehagen å fremme kommunikasjon og språk. Barnehagen skal legge til rette for at flerspråklige barn får brukt sine morsmål. Samtidig skal barnehagen også fremme bruk av norsk og samisk. Dette innebærer at man er bevisst det språklige mangfoldet som finnes i barnegruppen, og at man jobber målrettet med språkmiljøet. Du kan videre lese om språkmiljø og få konkrete tips og ideer til språkarbeid.

Et rikt språkmiljø i barnehagen

Nettbasert kompetanseutviklingskurs for personalet i barnehagen

NAFO har utviklet nettbaserte kompetanseutviklingskurs som kan brukes av hele personalet i barnehagen. Kursene tar for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, miniforelesninger, fordypningsartikler og praksisoppgaver. 

Nettbaserte kompetanseutviklingskurs for personalet i barnehagen

Veiledningshefte: Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!

NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen med forslag til aktiviteter, refleksjonsspørsmål og tips til videre fordypning.

«Språklig mangfold – en berikelse for alle!» (morsmal.no)

Veiledningshefte: Måltid som en pedagogisk arena

For å inspirere barnehagar i måltidsarbeidet har NAFO, saman med sju av dei andre nasjonale sentera, utvikla eit hefte som viser korleis ulike fagområde kan integrerast i måltidet.


Måltid som en pedagogisk arena

Ressurshefte: Flerspråklig arbeid i barnehagen

NAFO har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, utgitt et ressurshefte om flerspråklig arbeid i barnehagen.

Ressursheftet omtaler arbeidsmåter for flerspråklig arbeid i barnehagen og belyser teoretiske perspektiver på flerspråklig arbeid. Målgruppen for ressursheftet er ansatte i barnehager og andre som er tilknyttet arbeid med språkutvikling for flerspråklige barn i barnehagealder.

Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen.

Resource guide multilingual work in kindergartens.

Informasjonshefte: Barn i flerspråklige familier

Informasjonsheftet tar opp 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. I tillegg er heftet rettet mot ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner, og det kan brukes som et utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling. Heftet finnes på en rekke språk i tillegg til bokmål og nynorsk. På noen språk finnes det også som lydfiler.

Se heftet «Barn i flerspråklige familier» (morsmal.no)

Film: Flerspråklighet som ressurs i mottaksbarnehagen. Johannes Læringssenter

En film om hvordan det flerspråklige miljøet i barnehagen fremheves som en ressurs, blant både foreldre, ansatte og barn. Oppleggene i barnehagen bidrar til at barna kan få benytte sin utfoldelsestrang og utforskerglede, blant annet ved å leke og oppholde seg mye ute.

Les mer om flerspråklighet som ressurs i mottaksbarnehage og se filmen

Arbeid med bøker og fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger på Tema Morsmål

På Tema Morsmål finner du flerspråklige fortellinger i ulike formater: bøker, lydfiler og filmer på flere språk.

Tips og ideer til å komme i gang

Veilederkorps for barnehage ved Johannes læringssenter har laget film med tips og idéer for å komme i gang med flerspråklige fortellinger. (youtube.com)

Tospråklige barnebøker på norsk og andre språk

En del norske barnebøker er oversatt til flere språk. Det finnes også flere bøker som har parallelle tekster på to språk. Her finner du en oversikt over barnebøker på flere språk.

Film: Samarbeid mellom barnehage og bibliotek. Belset barnehage

Les omtale av prosjektet og se en film fra Belset barnehage i Bærum kommune, der barnehagen samarbeider med biblioteket om utlån av flerspråklige bøker.

Film: Lesevenner. Åsen skole og Solheim barnehage

Fire ganger i året er elever fra 4. trinn ved Åsen skole på besøk i Solheim barnehage og leser for barnehagebarna på ulike morsmål. Tiltaket har blant annet som mål å lette overgangen mellom barnehage og skole og å ivareta og styrke det flerkulturelle perspektivet i barnehagen og skolen. Se filmen Lesevenner og les om prosjektet.

Eventyrposer og eventyrkofferter på ulike språk

Det flerspråklige bibliotek låner ut eventyrposer på ulike språk. I posene finnes tospråklige bøker og konkreter som kan brukes i formidlingen av historiene og lydbøker på CD på ulike språk.

Les om erfaringer med å lage og bruke selvlagde eventyrkofferter: Eventyrposer og eventyrkofferter – NAFO (oslomet.no)

Repetert lesing. Om arbeidet med boka, Mopp og Mikko elskar dyr

På nettsidene til Lesesenteret kan du lese om hvordan Ølensjøen FUS barnehage har jobbet systematisk og på varierte måter med boka «Mopp og Mikko elskar dyr». Opplegget ivaretar særlig at barn som er i ferd med å tilegne seg norsk får mulighet til å høre og benytte ord og uttrykk fra boka på mange måter og i flere sammenhenger. Barnehagen sier blant annet dette om arbeidet med boka:

Me har lese boka mange gonger. Den repeterte lesinga har gjort det mogleg å arbeide med boka på ulike måtar, og med ulike metodar. Me har blant anna:

  • brukt konkretar.
  • dramatisert innhaldet.
  • sunge ulike dyresongar, med og utan rørsler.
  • teikna og malt dyra
  • fokusert på dyra
  • laga Mopp og Mikko-dokker

Arbeid med ord og begreper

Bruk Bildetema i barnehagen

Den flerspråklige bildeordboka Bildetema kan være et godt utgangspunkt for å arbeide med språk. Få tips til blant annet aktiviteter og spill.

Les om hvordan Bildetema kan brukes på flere måter i barnehagen

Film: Flerspråklig arbeid gjennom rollelek. Lundedalen barnehage

I denne filmen får vi se hvordan barnehagen benytter rollelek som innfallsvinkel til å styrke barnas morsmål. Barnehagen har lagt opp til lek i butikk og tar utgangspunkt i barnas egne erfaringer i leken.

Foreldrene kjenner godt til opplegget, de har vært med å lage plakater til butikken og bidrar også med varer og utstyr barna tar med seg hjemmefra.

Se filmen «flerspråklig arbeid: skal vi leke butikk?».