Nasjonale minoriteter

Hva er en nasjonal minoritet?

For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk. Norge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter (Utdanningsdirektoratet 2014).

Utdanningsdirektoratet har laget et informasjonsmateriell om de nasjonale minoritetene. Det gir en kortfattet innføring i historie, språk og levesett til hver av de nasjonale minoritetene.

Hvem er de nasjonale minoritetene?

Hvem er jødene?
Hvem er kvenene / norskfinnene?
Hvem er romene?
Hvem er romanifolket / taterne?
Hvem er skogfinnene?

Nasjonale minoriteter i rammeplan og læreplan

Rammeplan for barnehagen – Nærmiljø og samfunn

Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon
og kjennskap til nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning
til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/
norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere.

Overordnet del av læreplanen: 1.2 Identitet og kulturelt mangfold  

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig felleskap.

(…) Fem folkegrupper med århundrelang tilknytning til Norge har status som nasjonale minoriteter i tråd med våre internasjonale forpliktelser: jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/tatere. Disse folkegruppene har bidratt til å forme den norske kulturarven, og opplæringen skal gi kunnskap om disse folkegruppene.  (…) 

Overordnet del av Læreplanen, side 5

Hva hvis jeg har barnehagebarn eller elever med bakgrunn fra en nasjonal minoritet?

Dersom det er barnehagebarn eller elever i klassen med bakgrunn i en av de nasjonale minoritetene, bør læreren ha kjennskap til elevens og familiens eget forhold til dette før man setter i gang opplegg knyttet til temaet. Noen ønsker ikke fokus på at de tilhører en minoritet, andre vil gjerne fortelle om det. Mange er stolte over å ha bakgrunn i minoriteten, men kan være forsiktige med å vise sin identitet utad. Det kan være viktig å være klar over at det kan være elever i klassen fra de nasjonale minoritetene uten at du som lærer vet det.

Majoritetssamfunnets betraktninger kan være med på å opprettholde et fastlåst bilde av minoriteten. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på. Det er derfor viktig at læreren har en dialog med eleven og foreldrene om innholdet i opplegget. Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan elever og foreldre kan gi innspill til oppleggene uten å fortelle om sin bakgrunn. Læreren kan for eksempel åpne for mulighet til å gi innspill anonymt eller direkte gjennom informasjon til foreldre og elever i ukeplanene.

På Utdanningsdirektoratetes nettsider kan du lese mer om hva det er lurt å tenke over dersom du har elever fra nasjonale minoriteter. Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter.

Ressurser for barnehage

På siden Ressurser om nasjonale minoriteter for barnehage finner du tips til ulike aktiviteter der barna kan lære om språk, kultur og tradisjoner, gjennom blant annet filmer, spill, rollelek, formingsaktiviteter og matlaging.

Undervisningsressurser for skole

Undervisningsopplegg på minstemme.no

NAFO har utarbeidet nettressurser om nasjonale minoriteter for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. Formålet med nettressursene er å bidra til å spre kunnskap om Norges nasjonale minoriteter. De nasjonale minoritetene er en del av Norges historie. Ved å lære om de nasjonale minoritetenes historie i Norge, får elevene mulighet til å trekke paralleller til samfunnet i dag og diskutere hva vi kan lære av historien. Undervisningsoppleggene ligger på nettstedet Min stemme. Klikk på Tema og velg en av de nasjonale minoritetene.

Filmer om de nasjonale minoritetene

For hver av de fem minoritetene er det laget en liten filmsnutt som du kan se sammen med elevene. Filmene tar utgangspunkt i historie og tradisjoner knyttet til den enkelte minoriteten. De kan være et godt utgangspunkt for samtaler med barna. Vi har laget spørsmål som læreren kan benytte til dette, både før og etter at klassen har sett filmen.

Mormors fortelling, en reise i romanifolkets/taternes verden
Tule sisäle – kvener/ norskfinner
Mattis brev – skogfinner
Rachels store fest, purim – en karnevalsfest for store og små – jødene
Marias blogg – rom

Filmer som utgangspunkt for diskusjon

I disse filmene snakker ungdom fra de nasjonale minoritetene om ulike temaer ut fra et nåtidsperspektiv samtidig som de trekker fram eksempler fra historien. Filmene kan ses sammen med elever på ungdomstrinn og videregående. Det er også laget oppgaver knyttet til filmene.

Identitet – ungdommer fra de nasjonale minoritetene
Typisk norsk? – ungdommer fra de nasjonale minoritetene
Diskriminering – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Aktuelle museer og samlinger

Hvis skolen ligger i nærheten av områder hvor nasjonale minoriteter har tilknytning, kan dette styrke oppleggene og gi en ekstra mulighet for fordypning i temaet. Skolen kan invitere lokale ressurspersoner med særlig kunnskap om de ulike nasjonale minoritetenes kultur og historie til å fortelle om tradisjoner og levemåter før og nå. Det kan også være aktuelt å besøke museer som har utstillinger og informasjon om de ulike nasjonale minoritetene.

Jødisk museum i Oslo
Jødisk museum i Trondheim
Norsk Skogfinsk Museum på Finnskogen
Varanger museum – Ruija Kvenmuseum, Vadsø
Glomdalsmuseet i Elverum – utstilling om romanifolket/tatere
Halden historiske samlinger – informasjon om romanifolket/tatere
Haugalandsmuseene – informasjon om romanifolket/tatere ved kysten
HL-senteret: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Informasjon om rom og jødene.
Oslo bymuseum. Arkiv om flere av de nasjonale minoritetene.