Film: Diskriminering – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Produsert av Snøball film for NAFO i 2015
Lengde: 5:37

I filmen «Diskriminering» samtaler ungdommer fra de nasjonale minoritetene rundt begreper som fordommer og diskriminering. De gir blant annet eksempler på hvordan nasjonale minoriteter har blitt utsatt for diskriminering i både tidligere tider og nå.

NAFO påpeker at ungdommene i filmene ikke snakker på vegne av alle innenfor sin nasjonale minoritetsgruppe, men at de her representerer først og fremst seg selv. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på.
 

Om ungdommene

Portrett Noora
Noora Marie Ollila:
Jeg er 20 år. «Nordkalott-cocktail» er et begrep som passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, og i tillegg er jeg kvensk og av samisk avstamning.
 
 
 
 
Portrett Karoline 2
Caroline Karlsen:
Jeg er tater-jente og norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.
 
 
 
Portrett Inge
Inge B. Seigerud:
Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.
 
 
 
 
Portrett Natalie 2
Natalie Preminger:
Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.
 
 
 
 
Portrett Oscar
Rein Oskar Evensen:
Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk -teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Daniel-norsk og rom

Nasjonale minoriteter

Klokkebilde genereltNorge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. I Norge legges det til grunn at gruppen skal ha minst 100 års tilknytning til landet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet, 2014).

Les mer:
Våre nasjonale minoriteter – til ansatte i barnehager og skoler. Utdanningsdirektoratet. 2014.
Nasjonale minoriteter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2014. Regjeringen.no.
minstemme.no: Her finner du blant annet undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for barnehage og barnetrinn.

Nettsted om nasjonale minoriteter
NAFO har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å lage undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomsskole og videregående. I den forbindelse holder vi på å utvikle et nettsted om nasjonale minoriteter. Her vil det blant annet ligge mer informasjon om de nasjonale minoritetene, arkivmateriale og undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående opplæring. Undervisningsoppleggene vil også ligge på minstemme.no.

Arbeid med ord og begreper

Sentrale begreper:
fordommer, stereotypi, diskriminering (direkte og indirekte), minoritet, majoritet, nasjonal minoritet, rasisme, etnisitet/etnisk gruppe, umenneskeliggjøring, menneskeverd, assimilering.
Ordforklaringer diskriminering

Øvelser med begrepskort:
Last ned begrepskortene under og skriv dem ut (helst tosidig utskrift). Begrepskortene finnes i to varianter og kan brukes på ulike måter. Øvelsene er lagt opp slik at alle får mulighet til å delta i samtalen.

Gjett ordet
I filmen spiller ungdommene et spill der de skal forklare hverandre ord. Spillet består av kort med sentrale begreper og ordforklaringer. Den som trekker ordet, skal prøve å forklare de andre hva ordet betyr uten å bruke selve ordet. De andre gjetter ordet, for eksempel fordommer, og ungdommene samtaler om sine erfaringer rundt fordommer. Del klassen inn i grupper og spill slik de gjør i filmen.
Alias Begrepskort – diskriminering

Definer ordet
Del elevene inn i grupper. I denne øvelsen trenger dere kun kortene med begrepene uten forklaringer. En elev trekker et kort og sier ordet som står på kortet. For eksempel identitet. Ut fra dette ordet skal alle på gruppa komme med forslag til hvordan dette ordet kan defineres (slik det gjøres i starten av filmen). Gruppa samtaler om ordet og kommer i fellesskap fram til en felles definisjon som de skriver ned og presenterer for resten av klassen til slutt. Noen av ordene er enkle å lage definisjoner til, andre er vanskelige. Derfor vil noen av definisjonene kunne bli lange. Begrepskort – diskriminering

Koble ord og forklaring
Last ned begrepskortene. På halvparten av kortene står det kun et begrep, på den andre halvparten står det forklaringer. Del klassen i to. Den ene halvparten får kort med ord, den andre halvparten kort med forklaringer. Elevene skal gå rundt i klassen og prøve å finne en partner som har samme ord som en selv uten å vise fram kortene.
Begrepskort – diskriminering

Refleksjonsspørsmål

 • Hva er fordommer?
 • Hvordan påvirker fordommer oss?
 • Hvor kommer fordommer fra?
 • For å kunne bekjempe fordommer, må vi først kunne innrømme at vi har fordommer.

 • Tenk over hvilke fordommer du har? (Dette trenger du ikke dele med de andre)
 • Hva kan du gjøre for å bli kvitt disse fordommene?
 • Hva er forskjellen på stereotyper og fordommer?
 • Har du opplevd fordommer og stereotype forestillinger?
 • Er stereotyper alltid negative? Kan de brukes til noe positivt?
 • Hva menes med at vår oppfatning av enkeltmennesker ikke nødvendigvis vil farges av stereotypene når vi blir kjent med dem?
 • Er forskjellsbehandling alltid diskriminering?
 • Har du opplevd å bli diskriminert? Har du venner, familie eller kjenner andre som har fortalt om hendelser der de har blitt diskriminert?
 • Tror du at det er like mye diskriminering i dag som det var før? Eller har diskriminering fått en annen form?
 • Er en minoritet alltid i mindretall? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Tror du de fleste i Norge vet hva en nasjonal minoritet er? Kan det å være «usynlig» oppleves som diskriminering?