Film: Diskriminering – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Produsert av Snøball film og NAFO i 2015
Lengde: 5:37

Om filmen

I filmen «Diskriminering» samtaler ungdommer fra de nasjonale minoritetene rundt begreper som fordommer og diskriminering. De gir blant annet eksempler på hvordan nasjonale minoriteter har blitt utsatt for diskriminering i både tidligere tider og nå.

Ungdommene i filmen snakker ikke på vegne av alle innenfor sin nasjonale minoritetsgruppe. De representerer først og fremst seg selv. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på.

Refleksjonsspørsmål

 • Hva er fordommer?
 • Hvordan påvirker fordommer oss?
 • Hvor kommer fordommer fra?

For å kunne bekjempe fordommer, må vi først kunne innrømme at vi har fordommer:

 • Tenk over hvilke fordommer du har? (Dette trenger du ikke dele med de andre)
 • Hva kan du gjøre for å bli kvitt disse fordommene?
 • Hva er forskjellen på stereotyper og fordommer?
 • Har du opplevd fordommer og stereotype forestillinger?
 • Er stereotyper alltid negative? Kan de brukes til noe positivt?
 • Hva menes med at vår oppfatning av enkeltmennesker ikke nødvendigvis vil farges av stereotypene når vi blir kjent med dem?
 • Er forskjellsbehandling alltid diskriminering?
 • Har du opplevd å bli diskriminert? Har du venner, familie eller kjenner andre som har fortalt om hendelser der de har blitt diskriminert?
 • Tror du at det er like mye diskriminering i dag som det var før? Eller har diskriminering fått en annen form?
 • Er en minoritet alltid i mindretall? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Tror du de fleste i Norge vet hva en nasjonal minoritet er? Kan det å være «usynlig» oppleves som diskriminering?

Tips til arbeid med ord og begreper knyttet til temaet diskriminering

NAFO har laget forslag til arbeid med ord og begreper til temaet diskriminering. Du kan laste ned ordforklaringer og begrepskort med sentrale begreper og få tips til aktiviteter som bidrar til at alle elever kan være med i en faglig diskusjon.
Ord og begreper – diskriminering

Om ungdommene i filmen

Portrettfoto Noora Marie Ollila

Noora Marie Ollila

Jeg er 20 år. «Nordkalott-cocktail» er et begrep som passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, og i tillegg er jeg kvensk og er av samisk avstamning.

prtrettfoto av Karoline Karlsen

Caroline Karlsen

Jeg er tater-jente, men også norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.

Portrett av Inge Seigerud

Inge B. Seigerud

Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.

portrett av Natalie Preminger

Natalie Preminger

Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.

Prtrett av Rein Oskar Evensen

Rein Oskar Evensen

Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk- og teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Daniel – norsk og rom

Se også filmen «Daniel – norsk og rom» der Daniel på 21 år blant annet forteller om hvordan romfolket har blitt diskriminert og forfulgt opp gjennom historien.

Produsert av Snøball film og NAFO i 2015

Nasjonale minoriteter

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. I Norge legges det til grunn at gruppen skal ha minst 100 års tilknytning til landet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet, 2014).

Les mer om nasjonale minoriteter